Rok 2017

Obsah žádostiObsah poskytnuté informace
  
1.Žádost ze dne 4. 1. 2017,v níž žadatel požaduje seznam investičních projektů, které město Říčany plánuje uskutečnit v letech 2017 – 2020.Požadované informace zde v tabulce.
2.Žádost ze dne 5. 1. 2017,v níž žadatel požaduje poskytnutí územního rozhodnutí č.j. 1879/2015-MURI/OSÚ/0029, spis. zn. 112889/2014/Ma.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán spolu s rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
3.Žádost ze dne 16. 1. 2017,v níž žadatel požaduje informace o tom, kolik bylo na Odboru životního prostředí v Říčanech vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí z ZPR.Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2014trvalé: 211dočasné: 1Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2015trvalé: 229dočasné: 0Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2016trvalé: 292dočasné: 1 
4.Žádost ze dne 16. 1. 2017,v níž žadatel požaduje informace spojené s provozem úsekového měření.1. Kolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 10/2016?2. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 10/2016?3. Kolik peněz bylo na základě výzev k úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 10/2016?1. 1090 výzev2. 1 113 100,- Kč3. 915 600,- Kč
5.Žádost ze dne 29. 11. 2016, v níž žadatel požaduje zaslání přestupkového spisu č. j. KRPS-253338-4/PŘ-2016-011406Požadovaný přestupkový spis byl žadateli zaslán.
6.Žádost ze dne 23. 1. 2017, v níž žadatel požaduje informace o:1. počtu přestupků za rok 2015 a 2016, které se týkaly porušení zákona č. 361/2000 Sb. 2. u kolika přestupků v bodě 1. bylo vydáno rozhodnutí v neprospěch obviněného3. u kolika přestupků v bodě 1. bylo vydáno rozhodnutí ve prospěch obviněného4. aktuální počet zaměstnanců, kteří se podílejí na řešení přestupkové agendy vč. jejich jmen a funkcí, jejich celkových zdanitelných příjmech rozdělených na základní a bonusovou složku za rok 2015a 2016 a informaci o hodnotících kritériích při určování výše bonusových složek příjmuŽadateli byla odeslána výzva k úhradě nákladů za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 InfZ. Jelikož žadatel do 60 dnů ode dne převzetí výzvy náklady povinnému subjektu neuhradil, bylo mu odesláno sdělení o odložení jeho žádosti o poskytnutí informace podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
7.Žádost ze dne 24. 1. 2017, v níž žadatel požaduje informace, které se týkají složení Rady města Říčany (jméno a politická strana, za kterou byli jednotliví radní zvoleni) od roku 2002 do roku 2014, včetně současného vedení města. Rada města Říčany  2002 – 2006Ing. Adriena MrázováUvolněná starostkaSdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté (SNK ED), BEZPPIng. Zdeněk Moudrý1.uvolněný místostarostaODSMiroslav Grégr2.uvolněný místostarostaODSJan KadlecNeuvolněný radníSNK ED, BEZPP*PhDr. Martina BlahníkováNeuvolněný radníSdružení Volba pro město, NK, BEZPPIng. Ivan VítNeuvolněný radníSNK ED, BEZPPJaromír JechNeuvolněný radníODSBEZPP bez politické příslušnostiRada města Říčany 2006 – 2010Ing. Adriena MrázováUvolněná starostkaSNK ED a nezávislí kandidáti, SNK ED, BEZPPIng. Zdeněk MoudrýUvolněný místostarostaODSLadislav MusilUvolněný radníSNK ED a nezávislí kandidáti, NK, BEZPPMiroslav GrégrUvolněný radní, od ledna 2007 neuvolněný radníODSIng. Ivan VítNeuvolněný radníSNK ED a nezávislí kandidáti, SNK ED, BEZPPMUDr. Michaela BurešováNeuvolněný radníSNK ED a nezávislí kandidáti, NK, BEZPPJaromír JechNeuvolněný radníODSNásledně pak 5.1.2010 byl  ve funkci místostarosty Ing. Zdeněk Moudrý nahrazen  L. Musilem (do té doby uvolněný radní) a zastupitel D. Frydrych (Unie pro sport a zdraví, BEZPP) doplnil počet radních na 7 osob.Rada města Říčany  2010 – 2014Mgr. Vladimír KořenUvolněný starostaSdružení nezávislých kandidátů Klidné město, BEZPPMgr. Hana Špačková1.uvolněná místostarostkaSdružení nezávislých kandidátů Klidné město, BEZPPKarla Egidová2.uvolněná místostarostkaODSIng. Vladimír PolanskýNeuvolněný radníSdružení nezávislých kandidátů Klidné město, BEZPPMUDr. Michal MrázekNeuvolněný radníSdružení nezávislých kandidátů Klidné město, BEZPPJUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.Neuvolněný radníSdružení nezávislých kandidátů Klidné město, BEZPPIng. Miloslav ŠmolíkNeuvolněný radníODS Rada města Říčany od roku 2014Mgr. Vladimír KořenUvolněný starostaSdružení nezávislých kandidátů Klidné město, BEZPPJUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.1.uvolněný místostarostaSdružení nezávislých kandidátů Klidné město, BEZPPMgr. Hana Špačková2.uvolněná místostarostkaSdružení nezávislých kandidátů Klidné město, BEZPPIng. David MichaličkaNeuvolněný radníSdružení nezávislých kandidátů Klidné město, BEZPPMUDr. Michal MrázekNeuvolněný radníSdružení nezávislých kandidátů Klidné město, BEZPPIng. Vladimír PolánskýNeuvolněný radníSdružení nezávislých kandidátů Klidné město, BEZPPDavid FrydrychNeuvolněný radníUnie pro sport a zdraví, BEZPP 
8.Žádost ze dne 25. 1. 2017v níž žadatel požaduje informaciPočet přestupků řešených MěÚ v Říčanech, týkajících se porušení zákona č. 361/2000 Sb. za rok 2015 a odděleně za rok 2016.U kolika přestupků uvedených v odstavci 1) bylo vydáno rozhodnutí v neprospěch obviněného, tedy přestupků vyřešených uložením sankce, a to včetně příkazních řízení, nebo dosud nepravomocných rozhodnutí, např. z důvodu podání odporu proti příkazu, odvolání obviněného k nadřazenému správnímu orgánu, které ještě nebylo vyřízeno, či z důvodu běhu lhůt k podání takového odvolání či odporu, díky kterým se rozhodnutí dosud nestalo pravomocným.U kolika z přestupků uvedených v odstavci 1) bylo MěÚ v Říčanech vydáno jiné rozhodnutí než to uvedené v odst. 2), a zároveň nebylo řízení zastaveno z důvodu uplynutí lhůty pro prekluzi podle § 20 zákona č. 200/1990 Sb., tedy bylo v rámci uvedené lhůty vydáno rozhodnutí ve prospěch obviněného, např. z důvodu, že jednání, kterého se měl obviněný dopustit nesplňovalo všechny znaky přestupku definované v § 2 ZoP a ani se nejednalo o trestný čin.Aktuální počet zaměstnanců, kteří se podílejí na řešení přestupkové agendy vč. jejich jmen a funkcí, jejich celkových zdanitelných příjmech rozdělených na základní a bonusovou složku za rok 2015 a odděleně za rok 2016 a informaci, jaká jsou hodnotící kritéria při určování výše bonusových složek příjmu. Žadateli bylo zasláno oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svoboném přístupu k informacím, z důvodu poskytnutí velkého množství různorodých informací, které nejsou shromážděny na jednom místě a zaměstnanci podílející se na vyřízení žádosti byli nuceni odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů a cíleně se po tuto dobu věnovat vyhledání informací.Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže žadatel úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatí, bude žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady.Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. 
9.Žádost ze dne 30. 1. 2017v níž žadatel požaduje informaci1. Kdo v rámci MěÚ Říčany přichází do styku s osobními údaji osob registrovaných v projektu Řídím Říčany.2. Zda jsou tyto osobní údaje poskytovány jiným fyzickým či právnickým osobám mimo MěÚ Říčany, případně kterým.1. Do styku s osobními údaji přicházejí tito zaměstnanci Městského úřadu Říčany: Mgr. Vladimír Kořen – starostaKateřina Lauerová – tisková mluvčíIng. David Michalička – radníPetr Krejča – odbor informačních technologií, informatikDana Kupčeková –  oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Všichni tito zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí vyplývající ze zákona a vnitřních předpisů.2. Tyto informace nejsou poskytovány třetím osobám. Pro úplnost dodáváme, že zpracovatelem těchto informací je společnost Demokracie 2.1, s.r.o. a Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s.
10.Žádost ze dne 1. 2. 2017 – ústní podání – žadatel požaduje poskytnutí těchto dokumentů:1. Smlouva o dílo č. 393/2011/SOD2. Příloha č. 3 – plán zimní údržby3. Mapa udržovaných chodníků4. Sdělení a nařízení města – neudržované úsekyDokumenty byly žadateli předány.
11.Žádost ze dne 6. 2. 2017,v níž žadatel požaduje informace spojené s provozem úsekového měření.1. Kolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 11/2016?2. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 11/2016?3. Kolik peněz bylo na základě výzev k úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 11/2016?1. Za zjištěné přestupky v období 11/2016 bylo odesláno provozovatelům 956 výzev.2. Celkem se jednalo o částku 990 500,- Kč.3. Do rozpočtu bylo reálně vybráno 801 000,- Kč. 
12.Žádost ze dne 16. 2. 2017,v níž žadatel požaduje seznam investičních/stavebních projektů, které město Říčany plánuje uskutečnit v roce 2017, a které budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů. Žadateli byla informace poskytnuta a zároveň byl upozorněn na to, že daná informace již byla poskytnuta na této adrese:zverejneni-obsahu-informaci-poskytnutych-na-zadost-dle-5-odst-3-zakona-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-rok-2017. 
13.Žádost ze dne 17. 2. 2017,v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Kolik je evidováno stížností ze stran stavebníků za rok 2014, rok 2015, rok 2016, rok 2017 na neadekvátní požadavky Města Říčany, ať už při probíhajícím stavebním řízení, ohlášce stavby, územním rozhodnutí či územním souhlasu.Kolik bylo v roce 2014, r. 2015, r. 2016, r. 2017 podáno odvolání ke KÚ Středočeského kraje? V kolika případech byl spor rozhodnut ve prospěch Města Říčany a v kolika ve prospěch stavebníka.Kolik bylo podáno žalob k soudu stavebníky v roce 2014, r. 2015, r. 2016, r. 2017. V kolika z těchto žalob bylo úspěšné Město Říčany a v kolika stavebníci? Pokud jsou vydána pravomocná rozhodnutí žádáte o zaslání kopií Rozsudků poštou nebo elektronicky.Vzhledem k tomu, že podaná žádost je formulována příliš obecně a není přesně zřejmé, jaké informace žadatel požaduje, byl vyzván k upřesnění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. V otázce č. 1 je nutné jednoznačně identifikovat pojem „neadekvátní požadavek“, aby bylo možné přesně určit, jaké stížnosti do součtu zahrnout a zda se jedná o stížnosti dle § 175 Správního řádu č. 500/2004 Sb. nebo podání stížností v rámci stavebního řízení.V otázce č. 2 nejsou požadované informace vymezeny dostatečně konkrétně.  Je třeba rozlišit, kdo je odvolatelem (stavebník, Město Říčany, popř. jiný účastník) a z jakých důvodů se v odvolacím řízení u KÚ Středočeského kraje odvolává.Rovněž  v otázce č. 3 je nutné blíže specifikovat předmět žalob podaných stavebníky k soudu, neboť z dotazu není přesně zřejmé, do jakého rozsahu má Městský úřad Říčany, jako povinný subjekt, informace vyhledat.  Pokud žadatel žádost neupřesní do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V případě, že žádost upřesní, bude žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy Město Říčany obdrží upřesnění žádosti (§14 odst. 5 písm. d) InfZ)Žadatel do 30 dnů ode dne doručení výzvy svou žádost neupřesnil, proto bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadovaných informací.
14.Žádost ze dne 15. 2. 2017, v níž žadatel požaduje:Zaslání kopie smlouvy uzavřené mezi městem Říčany a spol. Marius Pedersen, a. s. na svoz komunálního odpadu, včetně vymezení obsluhových lokalit.Zaslání návrhu smlouvy uzavřené mezi městem Říčany a uživatelem systému za úhradu, za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Je tato smlouva uzavírána před zaplacením poplatku na pokladně?Kolik bylo za rok 2016 podáno stížností dle Zákona č. 106/1999 Sb., § 16a?1. Smlouva o dílo č. 66/2007-S na provozování systému nakládání s komunálním odpadem byla mezi městem Říčany jako objednatelem a společností ASP služby spol. s.r.o., sídlem Matěchova 127/3, 140 00  Praha 4, jako původním zhotovitelem, uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2008.Právním nástupcem společnosti ASP služby spol. s.r.o. se v roce 2009 stala společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, jež je současným zhotovitelem na základě dodatku č. 3 uzavřeného dne 10. 11. 2009 ke smlouvě č. 66/2007-S, a přechází na ni veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.Kopii Smlouvy o dílo č. 66/2007-S na provozování systému nakládání s komunálním odpadem včetně všech dodatků, byla žadateli zaslána. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. Vymezení obsluhových lokalit je provedeno v článku 2.2 této Smlouvy o dílo č. 66/2007-S: „Činnost dle článku 2.1 vykonává zhotovitel na území města Říčany (tj. v k.ú. Říčany u Prahy, Říčany-Radošovice, Pacov u Říčan, Strašín u Říčan, Jažlovice, Voděrádky, Kuří u Říčan).“2. Návrh „Smlouvy o odvozu směsného komunálního odpadu“ byl žadateli zaslán v příloze. Tato smlouva je uzavírána na pokladně před zaplacením poplatku.  Po zaplacení poplatku uživatel systému obdrží platnou známku na svoz odpadu na příslušný kalendářní rok. Smlouva se podepisuje pouze jednou a následující roky se obnovuje zaplacením poplatku na pokladně.3.V roce 2016 byly u města Říčany podány tři stížnosti dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
15.Žádost ze dne 22. 2. 2017v níž žadatel požaduje informace spojené s provozem úsekového měření.1. Kolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 12/2016?2. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 12/2016?3. Kolik peněz bylo na základě výzev k úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 12/2016? 1. Za zjištěné přestupky v období 12/2016 bylo odesláno provozovatelům 882 výzev.2. Celkem se jednalo o částku 912 000,- Kč.3. Do rozpočtu bylo reálně vybráno 647 400,- Kč.
16.Žádost ze dne 1. 3. 2017,v níž žadatel požaduje tyto informace:Vydal MěÚ Říčany odbor životního prostředí souhrnné vyjádření k pozemku 219/36 v k. ú. Svojetice?“K danému dotazu bylo žadateli sděleno, že na základě  uvedených údajů Odbor životního prostředí v Říčanech ve své evidenci žádné Souhrnné vyjádření k pozemku č. 219/36 v k. ú. Svojetice nedohledal.  Vzhledem k tomu, že podaná žádost je formulována příliš obecně a město Říčany, jako povinný subjekt, nemůže s určitostí vyloučit, že Souhrnné vyjádření nebylo Odborem životního prostředí v Říčanech vydáno, byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, a to tak, že v žádosti uvede o jakou akci by se mělo jednat a kdo by měl být investorem na daném pozemku č. 219/36 v k. ú. Svojetice. Pokud žádost žadatel neupřesní do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V případě, že žádost upřesní, bude vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy Město Říčany obdrží upřesnění žádosti (§14 odst. 5 písm. d) InfZ). Žadatel svoji žádost upřesnil, jeho žádosti bylo vyhověno a souhrnné vyjádření Odboru životního prostředí v Říčanech odesláno.              
17.Žádost ze dne 2. 3. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:1. Počet vydaných stavebních povolení(včetně rozlišení I. Budovy – (1) bytové – (a) nová výstavba (b) změna dokončených staveb, (2) nebytové – (a) nová výstavba, (b) změna dokončených staveb, II. Na ochranu životního prostředí, III. ostatní) 2. Počet vydaných souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru (včetně rozlišení I. Budovy – (1) bytové – (a) nová výstavba (b) změna dokončených staveb, (2) nebytové – (a) nová výstavba, (b) změna dokončených staveb, II. Na ochranu životního prostředí, III. ostatní) 3. Počet uzavřených veřejnoprávních smluv se stavebníkem nahrazující stavební povolení 4. Počet oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem(včetně rozlišení zda vzniklo právo provést oznámený stavební záměr) 5. Počet opakovaných stavebních povolení 6. Počet dodatečných stavebních povolení 7. Počet stavebních povolení změny stavby před jejím dokončením 8. Počet souhlasů s provedením ohlášené změny stavby před jejím dokončením a to vše za období let 2006-2016 ve Vaší místní působnosti (tj. pro obce, na jejichž úseku vykonáváte státní správu dle stavebního řádu)Žadateli byly zaslány tyto informace:A) V období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2016 byl v místní působnosti Stavebního úřadu v Říčanech Počet vydaných stavebních povolení: 1235Počet vydaných souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru: 1414Počet uzavřených veřejnoprávních smluv se stavebníkem nahrazující stavební povolení: 30Počet oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem  (včetně rozlišení zda vzniklo právo provést oznámený stavební záměr): 15Počet opakovaných stavebních povolení: 0Počet dodatečných stavebních povolení: 432Počet stavebních povolení změny stavby před jejím dokončením: 1078Počet souhlasů s provedením ohlášené změny stavby před jejím dokončením: 241 B) Informace, které se týkají podrobného rozlišení vydaných stavebních povolení a vydaných souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, však již spadají pod mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, neboť je pracovnice Stavebního úřadu v Říčanech vyhledávala celkem 33 hodin. Po tuto dobu byla nucena odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů.Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ( dále jen „InfZ“), jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace je  možné poskytnout pouze za úhradu.  Výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu je stanovena takto: Získání údajů za rok 2006 – statistika z programu, fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodinyZískání údajů za rok 2007 – statistika z programu, fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodinyZískání údajů za rok 2008 – statistika z programu, fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodinyZískání údajů za rok 2009 – statistika z programu, fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodinyZískání údajů za rok 2010 – statistika z programu, fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodinyZískání údajů za rok 2011 – statistika z programu, fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodinyZískání údajů za rok 2012 – statistika z programu, fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodinyZískání údajů za rok 2013 – statistika z programu, fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodinyZískání údajů za rok 2014 – statistika z programu, fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodinyZískání údajů za rok 2015 – statistika z programu, fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodinyZískání údajů za rok 2016 – statistika z programu, fyzické vyhledávání ve spisech – 3 hodiny     _________ Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na směrnice_sazebník.pdf. Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………33 hod. x 156 = 5 148,- Kč. Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 22017  nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhrada do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nebude zaplacena, bude  žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady je možné podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. 
18.Žádost ze dne 6. 3. 2017, v níž žadatel požaduje zaslání podkladů, které potvrzují, že všechna hřiště umístěná na Lázeňské louce byla realizována v souladu s územním plánem, k těmto účelům zkolaudována a zdali byla požadována Stavebním úřadem v Říčanech povinnost hlukové studie a kým byla autorizovaná studie vypracovánaVzhledem k tomu, že podaná žádost je formulována příliš obecně, byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, neboť je nutné uvedením parcelních čísel pozemků jednoznačně vymezit lokalitu, ke které se dotaz vztahuje. Žadatel žádost ve lhůtě 30 dnů neupřesnil, povinným subjektem tedy bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.
19.Žádost ze dne 10. 3. 2017,v níž žadatel požaduje informace spojené s provozem úsekového měření.1. Kolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 1/2017?2. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 1/2017?3. Kolik peněz bylo na základě výzev k úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 1/2017?1. Za zjištěné přestupky v období 1/2017 bylo odesláno provozovatelům 570 výzev.2. Celkem se jednalo o částku 579 100,- Kč.3. Do rozpočtu bylo reálně vybráno 457 300,- Kč.
20.Žádost ze dne 12. 3. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:Poskytnutí kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení pro splaškovou kanalizaci pro stavbu: „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k.ú. Říčany-Radošovice, povolené rozhodnutím č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009.Poskytnutí kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení pro elektrickou přípojku pro shodnou stavbu.1. Stavební povolení ke zřízení vodního díla „Obytná zóna Radošovice – prodloužení řadu splaškové kanalizace“ č. j. 4521/2008/ovú-00019 ze dne 13. 3. 2008, bylo žadateli odesláno.V příloze Vám bylo dále zasláno rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, kterým byly povoleny kanalizační přípojky uváděné stavby. Oba dokumenty zde. a zde.Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.2. V rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, které Vám zasíláme v příloze, je uvedeno, že ČEZ Distribuce a. s. na základě smlouvy provede vlastní projednání, a poté napojení jednotlivých objektů. Smlouva mezi společností ČEZ Distribuce a. s. a společností RIM PROPERTY DEVELOPMENT s.r.o. byla uzavřena, společnost ČEZ Distribuce a. s., ale doposud žádost o povolení nepodala.
21.Žádost ze dne 13. 3. 2017, v níž žadatel požadujeposkytnutí těchto  informací: Kolik klientů obslouží ročně Městský úřad v Říčanech, po jednotlivých odděleních.Kolik klientů je ročně obslouženo pomocí internetového objednávkového systému a kolik bez něj.Jaká je průměrná čekací doba na jednotlivých odděleních MěÚ v Říčanech.Kolik obyvatel má trvalé bydliště v oblasti, kde státní správu vykonává MěÚ v Říčanech.Jaká je průměrná čekací doba pro klienty využívající internetový objednávkový systém a jaká je pro klienty bez objednání. Vzhledem k tomu, že podaná žádost je formulována příliš obecně a není přesně zřejmé, jaké informace jsou požadovány, byl žadatel vyzván  k upřesnění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, kde v otázce č. 1 je nutné jednoznačně určit rok, ke kterému se dotaz vztahuje a blíže specifikovat, jakého odboru se žádost týká. Žadatel ve lhůtě 30 dnů svoji žádost neupřesnil, povinným subjektem tedy bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadovaných informací.
22.Žádost ze dne 14. 3. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:Stavební úřad v Říčanech obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po. Stavební úřad v Říčanech obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, s výjimkou žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po a žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.1. Stavební úřad v Říčanech neobdržel žádnou žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po, kterým byla stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s.r.o., povolena stavby „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154.2. Zdejšímu stavebnímu úřadu nebyly doručeny žádné další žádosti o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, o změnu stavby před dokončením a žádosti o ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice. 
23.Žádost ze dne 14. 3. 2017, v níž žadatel požadujezaslání kompletní kopie spisového materiálu, vedeného Odborem právním, přestupkovým oddělením v Říčanech, pod č. j. OPE/17/6229/RA.Požadovaný spis byl žadateli zaslán. Zároveň mu bylo sděleno, že podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. Žadatel se proti výše uvedenému rozhodnutí odvolal na Krajský úřad Středočeského kraje, který uvedené rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. Na základě rozhodnutí KÚSK byl žadatel povinným subjektem vyzván k doplnění své žádosti.
24.Žádost ze dne 20. 3. 2017, v níž žadatel požadujeposkytnutí informací týkajících se zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace-Objekt základní školy na Komenského náměstí v Říčanech“  Žadatel požaduje poskytnutí všech nabídek doručených zadavateli v rámci zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce. V rámci zadávacího řízení uváděné podlimitní veřejné zakázky byly doručeny nabídky tří uchazečů, a to společností:Intar, a. s.Grebner, spol. s r. o.Energy Benefit Centre, a. s.         Kopie nabídek byly žadateli odeslány v příloze. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. 
25.Žádost ze dne 20. 3. 2017, v níž žadatel požadujeinformace, které se týkají způsobu zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 – 2016.Konkrétně žádá o zaslání: Obecně závazných vyhlášek platných v jednotlivých letech výše uvedeného časového období vztahujících se ke zpoplatnění komunálního odpadu. V případě, že byl komunální odpad zpoplatněn na základě § 17 odst. 6 či §17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, žádáte o zaslání ceníku nebo sdělení výše poplatku.  1. K tomuto dotazu byly žadateli zaslány kopie obecně závazných vyhlášek za Vámi požadované období.2. Město Říčany zpoplatňuje svoz komunálního odpadu na základě § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V příloze byla žadateli zaslána výše úhrady stanovená městem Říčany v letech 2005-2016. Výše úhrady byla schválena usnesením Rady města Říčany. Požadované údaje v letech 1997 – 2004  nebyly na Městském úřadě v Říčanech dohledány a bylo nutné prověřit archiv, který není umístěn v budově Městského úřadu v Říčanech.  Z tohoto důvodu prodloužil povinný subjekt lhůtu pro vyřízení žádosti o informace podle § 14 odst. 7 písm. a)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o 10 dní, tj. do 13. 4. 2017.  Následně byly žadateli doplněny informace týkající se let 2000 – 2004, informace týkající se zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 – 1999 se však nepodařilo dohledat ani v archivu města, proto povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadované informace podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   
26.Žádost ze dne 22. 3. 2017v níž žadatel požaduje „seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město Říčany plánuje uskutečnit v letech 2017-2020, příp. jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.Požadované informace zde.
27.Žádost ze dne 29. 3. 2017v níž žadatel požaduje informace spojené s provozem úsekového měření.1. Kolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 2/2017?2. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 2/2017?3. Kolik peněz bylo na základě výzev k úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 2/2017?1. Za zjištěné přestupky v období 2/2017 bylo odesláno provozovatelům 613 výzev.2. Celkem se jednalo o částku 629 600,- Kč.3. Do rozpočtu bylo reálně vybráno 482 800,- Kč.
28.Žádost ze dne 29. 3. 2017, v níž žadatel požadujeposkytnutí informace, zda byla dokončena stavba „Obytná zóna Radošovice – prodloužení splaškové kanalizace“ povolená stavebním povolením č. j. 4521/2008/ovú-00019 vydaným Odborem životního prostředí v Říčanech dne 13. 3. 2008. V případě, že uvedená stavba byla dokončena, žádáte o zaslání kopie kolaudačního souhlasu.Uváděná stavba byla dokončena a zkolaudována. Kopie kolaudačního souhlasu č. j. 8732/2011-MUR/OVÚ/726 byla žadateli zaslána v příloze. 
29.Žádost ze dne 4. 4. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jakým způsobem byla vyřízena žádost o vydání rozhodnutí podle § 142 správního řádu, že stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o. zaniklo právo provést stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, plynovodní přípojky, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, komunikace, terénní úpravy“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, podle stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po vydaného dne 19. 1. 2009 Stavebním úřadem v Říčanech, která byla dne 21. 3. 2017 zaslána prostřednictvím datové schránky Stavebnímu úřadu v Říčanech.Informace, zda Stavební úřad v Říčanech provedl ve věci uvedené žádosti místní šetření a poskytnutí kopie zápisu z tohoto místního šetření.Jakým způsobem byla vyřízena žádost o nařízení bezodkladného zastavení prací na výše uvedené stavbě, která byla dne 3. 4. 2017 zaslána prostřednictvím datové schránky Stavebnímu úřadu v Říčanech.Informace, který stavební podnikatel provádí výše uvedenou stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, plynovodní přípojky, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, komunikace, terénní úpravy.“ 1. Stavebnímu úřadu v Říčanech není známo, že by stavebník RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o. jednal v rozporu se stavebním zákonem a stavbu provádí dle stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po vydaného dne 19. 1. 2009. Toto stavební povolení je stále platné, protože stavba byla zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Z výše uvedeného vyplývá, že Stavební úřad v Říčanech neshledal žádné důvody pro vydání rozhodnutí dle § 142 správního řádu, kterým by stavebníkovi zaniklo právo provést Vámi uváděnou stavbu.2. Stavební úřad v Říčanech ke dni 17. 4. 2017 v dané věci neprovedl žádné místní šetření, a tudíž ani zápis z tohoto místního šetření neexistuje. Této části Vaší žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.3. Stavební úřad v Říčanech nenařídil zastavení prací na stavbě povolené stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po, neboť toto stavební povolení je stále platné a stavebník se nedopustil žádných pochybení proti stavebnímu zákonu.  Stavba byla zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, stavebník na rozestavěné stavbě pouze práce přerušil a řádné oznámení o pokračování stavby podal dne 24. 3. 2017.4. Výše uvedenou stavbu provádí stavebník RIM Property Development, s. r. o.

  
30.Žádost ze dne 5. 4. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí informacekam je stavebníkem RIM Property Development, s.r.o. ukládána zemina vytěžená při hloubení stavební jámy na pozemku parc. č. 138/143 v k. ú. Říčany – Radošovice v rámci realizace stavebního záměru „Obytný soubor 5 dvojdomů, plynovodní přípojky, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, komunikace, terénní úpravy“ na pozemcích parc. č. 138/1 a 138/3 podle stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po vydaného dne 19. 1. 2009 Stavebním úřadem v Říčanech.Žadateli bylo sděleno, že dle vyjádření stavebníka RIM Property Development, s. r. o. je zemina ukládána částečně na pozemku parc. č. 138/3 a částečně odvážena na skládku. 
31.Žádost ze dne 7. 4. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace,které se týkají těchto finančních ukazatelů města Říčany v letech 2014, 2015 a 2016:Příjmy na obyvateleDaňové příjmy na obyvateleDaň z nemovitosti na obyvateleMístní daně a poplatky na obyvateleKapitálové příjmy na obyvateleBěžné dotace na obyvateleKapitálové dotace na obyvateleVýdaje na obyvateleBěžné výdaje na obyvateleKapitálové výdaje na obyvateleBrutto úspora obceSamofinancování neinvestičních výdajůMeziroční růst příjmů v %Meziroční růst vlastních příjmů v %Finanční nezávislost v %Meziroční růst investičních prostředků v %Srovnání neinvestičních a celkových výdajů v %Meziroční růst investičních výdajů v %Srovnání investičních a celkových výdajůVýše celkového dluhu v Kč na jednoho obyvatelePlatební schopnost IZadluženost I v %Zadluženost II v %  Žadateli byly v příloze zaslány příjmy a výdaje města Říčany v letech 2014 – 2016. Počet obyvatel města Říčany byl:K 1. 1. 2014                              14 820 obyvatelK 1. 1. 2015                              14 777 obyvatelK 1. 1. 2016                              14 999 obyvatelK 1. 1. 2017                              16 022 obyvatelZároveň bylo žadateli sděleno, že jím požadované finanční ukazatele město Říčany, jako povinný subjekt, nezjišťuje, tudíž jimi ani nedisponuje. Žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, neboť ust. § 2 odst. 4  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Proto bylo v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ  povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací
32.Žádost ze dne 11. 4. 2017, v níž žadatel požaduje sdělení výsledku přestupkového řízení vedeného pod č. j. 1545/2017-MURI/OPE/00421Žadateli bylo sděleno, že MěÚ Říčany, odbor právní, oddělení přestupkové podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích zastavil řízení o přestupku, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku prokázáno.
33.Žádost ze dne 11. 4. 2017, v níž žadatel požadujeinformace vyplývající z dokumentu, kterým se stanoví budoucí nebo stávající výstavba rodinných domů ve městě Říčany. V případě, že město Říčany takovým dokumentem disponuje, žádáte o následující informace:
 Datum schválení plánu stávajícího nebo předpokládané budoucího.Počet domů, které jsou/budou na základě takovéhoto plánu realizovány.Předpokládaný, příp. stanovený čas zahájení výstavby rodinných domů.Velikost pozemků určených k výstavbě (rozmezí největší – nejmenší)Uvedení, zda jsou plánovány inženýrské sítě a které.
 Dále žadatel požaduje informace, zda město Říčany prodává nebo bude prodávat tzv. napřímo pozemky určené k zástavbě rodinných domů např. formou dražby, aukce apod.
 
Město Říčany nemá zpracován ani schválen žádný investiční záměr na výstavbu rodinných domků a dokumentem, kterým se stanoví budoucí nebo stávající výstavba rodinných domů ve městě Říčany nedisponuje. Této části Vaší žádosti o informace tak nemohlo být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.

Pro úplnost dodáváme, že Územní plán města Říčany nabyl účinnosti dne 14. 6. 2014, změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti 6. 1. 2017. Územní plán však neobsahuje etapizaci na výstavbu rodinných domů. Co se týká velikosti pozemků určených k výstavbě, obecně platí, že min. velikost pozemku pro výstavbu rodinných domů je 700 m2, ve venkovských místních částech 900 m2 (v Kuří 1200 m2), max. velikost není stanovena. Kompletní znění ÚP Říčan a jeho změny jsou dostupné na adrese uzemni-planovani-ve-meste-ricany. K  dotazu, zda město Říčany prodává nebo bude prodávat tzv. napřímo pozemky určené k zástavbě rodinných domů, uvádíme, že pozemky pro výstavbu rodinných domů město Říčany neprodává a prodávat nebude.
34.Žádost ze dne 12. 4. 2017v níž žadatel požaduje zaslání spisu zn. OPE/15/56103Žadateli bylo vyhověno a spis zaslán v anonymizované podobě, přičemž bylo zároveň vydáno rozhodnutí o část. odmítnutí poskytnutí informace podle § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
35.Žádost ze dne 12. 4. 2017, v níž žadatel požaduje:1.  Poskytnutí dokumentu, kterým byl stavebníkovi RIM Property Development, s.r.o. udělen souhlas s využitím pozemku parc. č. 138/143 v k. ú. Říčany – Radošovice jako mezideponie zeminy vytěžené na stavbě „Bydlení v alejích II. Etapa – obytný soubor Na Fialce“ v roce 2014.2. Jakým způsobem bylo dále naloženo se zeminou „Bydlení v alejích II. Etapa – obytný soubor Na Fialce“, která byla z uvedené mezideponie ve dnech 3. – 6. dubna 2017 odvezena těžkými nákladními automobily. 1. Stavební úřad v Říčanech nevydal žádný dokument, kterým byl stavebníkovi RIM Property Development, s. r. o. udělen souhlas s využitím pozemku parc. č. 138/143 v k. ú. Říčany – Radošovice jako mezideponie zeminy vytěžené v roce 2014 na uváděné stavbě. Této části žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.2. Zdejšímu stavebnímu úřadu není známo, jak bylo s touto zeminou naloženo. Stavebník je povinen zacházet s odpady (což je i vytěžená zemina) v souladu se zákonem a doklady, jak bylo s odpady zacházeno předá stavebnímu úřadu až při kolaudaci stavby
36.Žádost ze dne 12. 4. 2017, v níž žadatel požaduje výkresu z projektové dokumentace stavby „Obytná zóna Radošovice – prodloužení splaškové kanalizace“ povolené stavebním povolením č. j. 4521/2008/ovú-00019 vydaným Městským úřadem v Říčanech, Odbor životního prostředí, dne 13. 3. 2008 a zkolaudované souhlasem č. j. 8732/2011-MUR/OVÚ/726 ze dne 17. 2. 2011, ze kterého bude zřejmé umístění kanalizačního řadu a jeho ochranného pásma.

 
Žadateli byl výkres situace z projektové dokumentace stavby „Obytná zóna Radošovice – prodloužení splaškové kanalizace odeslán.
37.Žádost ze dne 12. 4. 2017v níž žadatel požaduje informace spojené s provozem úsekového měření.1. Kolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 3/2017?2. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 3/2017?3. Kolik peněz bylo na základě výzev k úhradě reálně vybráno do rozpočtu za výzvy odeslané za přestupky v období 3/2017?1. Za zjištěné přestupky v období 3/2017 bylo odesláno provozovatelům 796 výzev.2. Celkem se jednalo o částku 816 000,- Kč.3. V době zpracování odpovědi na Vaši žádost o informace nelze sdělit finanční částku, která byla reálně vybrána do rozpočtu města Říčany za výzvy odeslané za přestupky v období 3/2017, neboť Odbor právní v Říčanech, oddělení přestupky, je teprve ve fázi zpracovávání o obesílání jednotlivých osob podezřelých ze spáchání přestupku překročení rychlosti. Této části  žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, neboť ust. § 2 odst. 4  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Proto bylo v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ  povinným subjektem v této části vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.
Stížnost ze dne 12. 4. 2017, na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Jedná se o stížnost, že požadovaná informace nebyla poskytnuta v zákonné 15-ti denní lhůtě, ani nebylo v této lhůtě vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.Město Říčany, jako povinný subjekt v uvedené věci se žadateli omluvil. K pochybení došlo z toho důvodu, že žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., jsou vyřizovány prostřednictvím odboru Kanceláře starosty a nikoliv Odborem právním, oddělení přestupky. Jelikož podaná žádost o informace byla podána prostřednictvím kombinovaného podání spolu s odporem proti vydanému příkazu pod č. j. OPE/17/4886/RA, byla mylně doručena pouze na oddělení přestupky, nikoliv již na odbor Kancelář starosty MěÚ v Říčanech.Žadatelem požadovaný spis, včetně doručenek, byl dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dodatečně zaslán. K  dotazu, jakým způsobem správní orgán postupoval při zjišťování a obesílání řidiče uvádíme, že doručenky byly adresovány na osobu, kterou žadatel svým písemným potvrzením uvedl jako řidiče v době spáchání přestupku. Danou osobu se ovšem nepodařilo zkontaktovat z důvodu neexistence adresy a písemnost se vrátila zpět k odesilateli.Žadatel po obdržení žádosti o informace podal novou stížnost, a to proto, že se domnívá, žejeho žádosti nebylo vyhověno v plném rozsahu, z toho důvodu, že neobdržel doručenku, která by prokazovala doručení písemnosti na uvedenou trvalou adresu v zahraničí a požadovaný spis obsahoval pouze doručenku prokazující pokus doručení v rámci ČR. Dle jeho názoru měl povinný subjekt v případě neexistence informace vydat rozhodnutí o částečném odmítnutí jeho žádosti, tudíž jeho postup shledává chybným.Povinný subjekt jeho stížnost odeslal na kraj s vyjádřením, že žádosti stěžovatele plně vyhověl, neboť mu poskytl veškeré informace týkající se poskytnutí požadované kopie dokumentu ze spisu č. j. OPE/16/44476, včetně všech evidovaných doručenek. Dále jej informoval o způsobu, jak správní orgán postupoval při zjišťování a obesílání řidiče. Zaslání doručenek, které by prokazovaly doručení písemnosti na adresu v zahraničí se žadatel výslovně nedomáhal, tudíž povinný subjekt neměl povinnost vydat rozhodnutí o část. odmítnutí žádosti, protože žádosti, tak jak byla žadatelem formulována bylo v plném rozsahu vyhověno. 
38.Žádost ze dne 18. 4. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:1. Bylo podáno odvolání nebo jiný opravný prostředek proti územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, kterým byla stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 27113761, se sídlem Karlova 455/48, Praha 1, povolena stavba „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, a to zejména účastníkem řízení Občanské sdružení Fialka, z. s., IČO 27044131.
2. Zda Společnost ČEZ Distribuce, a. s. nebo jiný subjekt podal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku pro shodnou stavbu.
3. MěÚ v Říčanech, odbor – Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25197/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.   
1. Proti uvedenému rozhodnutí bylo podáno odvolání Občanským sdružením Fialka, z. s. dne 10. 3. 2015. Toto odvolání bylo odvolacím správním orgánem jako opožděné zamítnuto. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 014137/2016/KUSK Vám zasíláme v příloze. 2. Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku Vámi uvedené stavby zatím nepodala. Z telefonické komunikace je Stavebnímu úřadu v Říčanech známo, že připravuje dokumentaci a v dohledné době o povolení požádá.
3. Stavební úřad v Říčanech neobdržel žádnou jinou žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po, než žádost o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.
 
39.Žádost ze dne 18. 4. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, zda: 1.  Bylo podáno odvolání nebo jiný opravný prostředek proti územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, kterým byla stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 27113761, se sídlem Karlova 455/48, Praha 1, povolena stavba „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, a to zejména účastníkem řízení Občanské sdružení Fialka, z. s., IČO 27044131.

2. Společnost ČEZ Distribuce, a. s. nebo jiný subjekt podal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku pro shodnou stavbu.

3. MěÚ v Říčanech, odbor – Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25197/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.    
1. K tomuto dotazu sdělujeme, že proti uvedenému rozhodnutí bylo podáno odvolání Občanským sdružením Fialka, z. s. dne 10. 3. 2015. Toto odvolání bylo odvolacím správním orgánem jako opožděné zamítnuto.2. Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku uvedené stavby zatím nepodala. Z telefonické komunikace je Stavebnímu úřadu v Říčanech známo, že připravuje dokumentaci a v dohledné době o povolení požádá.
3. Stavební úřad v Říčanech neobdržel žádnou jinou žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po, než žádost o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.
 
40.Žádost ze dne 18. 4. 2017, v níž žadatel požaduje informace vztahující se k místnímu referendu, které proběhlo v Říčanech 7. – 8. 10. 2016.Požadované informace byly zaznamenány do žadatelem přiložené tabulky (zde).
41.Žádost ze dne 26. 4. 2017, v níž žadatel požaduje zaslání kopie rozhodnutí o přestupku č. j. 10465/2017-MURI/OPE/00124 a dokladu o vrácení řidičského průkazuŽadateli byl požadovaný spis zaslán, zároveň mu bylo sděleno, že podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzické osoby v dokumentu uvedené,
42.Žádost ze dne 30. 4. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:Je koupací jezírko považováno za zpevněnou, případně zastavěnou plochu z hlediska územního a stavebního řízení?Jaká povolení jsou potřeba pro realizaci koupacího jezírka do 40 m2.Jaká povolení jsou potřeba pro realizaci koupacího jezírka nad 40 m2Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o neposkytnutí požadované informace, neboť podle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. V konkrétním případě ust. § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „Stavební zákon“) řeší poskytování informací prostřednictvím institutu územně plánovací informace, jež v rámci své působnosti poskytuje stavební úřad. Povinný subjekt spatřuje mezi oběma uvedenými předpisy vztah „lex specialis“ vs. „lex generalis“, neboť Stavební zákon zcela naplňuje pojmové znaky „zvláštního zákona“, na jehož základě je možné žadateli odepřít požadované informace a je třeba, aby žadatel svoji žádost podal v režimu tohoto zákona. 
43.Žádost ze dne 4. 5. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:zda byla povolena stavba prováděná ve střední části pozemku 138/143, u hranice s pozemkem parc. č. 138/3 v k. ú. Říčany-Radošovice, která byla dne 28. 4. 2017 založena jako čtverec o velikosti 7 x 7 metrů zhotovený z betonu a betonových panelů. Pro případ, že by se jednalo o řádně povolenou nebo ohlášenou stavbu, žádá o poskytnutí kopie příslušného rozhodnutí či souhlasu stavebního úřadu a kopie části projektové dokumentace zobrazující budoucí vzhled stavby po jejím dokončení.

 
Stavba o velikosti 7 x 7 metrů, kterou ve své žádosti žadatel uvádí, slouží jako základy pro jeřáb, který bude používán pro stavbu „Obytný soubor – 5 rodinných dvojdomů Radošovice“ povolenou územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009. Jedná se o dočasnou stavbu a Stavebnímu úřadu v Říčanech je toto známo.
44.Žádost ze dne 11. 5. 2017, v níž žadatel požaduje informace spojené s provozem úsekového měření.1. Kolik výzev souhrnně (za celý systém) bylo odesláno provozovatelům za zjištěné přestupky v období 4/2017?2. Na jakou souhrnnou částku zněly výzvy za zjištěné přestupky v období 4/2017?3. Kolik peněz do dnešního dne bylo na základě výzev k úhradě zaplaceno do rozpočtu za  přestupky v období 4/2017?1. V období 4/2017 bylo zjištěno 647 přestupků.2. Celkem se jednalo o částku 664 400,- Kč.3. Ke dni zpracování odpovědi, tj. k 25. 5. 2017, bylo na základě výzev za zjištěné přestupky v období 4/2017 uhrazeno do rozpočtu města 461 100,- Kč.
45.Žádost ze dne 17. 5. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:1. Zda společnost ČEZ Distribuce, a. s. nebo jiný subjekt podal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, povolenou územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 27113761, se sídlem Karlova 455/48, Praha 1.
2. Zda MěÚ v Říčanech, odbor – Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25197/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.3. Zda Stavební úřad v Říčanech obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, s výjimkou žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po a žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.   
1. K tomuto dotazu Vám sdělujeme, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., ani žádný jiný subjekt, žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku Vámi uvedené stavby zatím nepodal. Z telefonické komunikace je Stavebnímu úřadu v Říčanech známo, že společnost ČEZ Distribuce, a. s. připravuje dokumentaci a v dohledné době o povolení požádá.2. K tomuto dotazu Vám sdělujeme, že Stavební úřad v Říčanech neobdržel žádnou jinou žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po, než žádost o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.3. K této části Vaší žádosti sdělujeme, že zdejšímu stavebnímu úřadu nebyly doručeny žádné další žádosti o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, o změnu stavby před dokončením a žádosti o ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice. 
46.Žádost ze dne 17. 5. 2017, v níž žadatelka požaduje informaci, zdaje, či kdykoli v minulosti bylo vedeno Městským úřadem v Říčanech jakékoli řízení, jehož by byl pan M. Ž., trvale bytem xy,účastníkem, příp. o jaké řízení se jedná. Dále žádá o informaci, zda byla od p. M. Ž. požadována jakákoliv součinnost, včetně příp. požadavku na podání svědecké výpovědi.Žadatelce bylo sděleno, že Městským úřadem v Říčanech nebylo vedeno žádné řízení, jehož by byl  p. M. Ž. účastníkem, ani od něho nebyla požadována jakákoliv součinnost, včetně příp. požadavku na podání svědecké výpovědi.


 
47.Žádost ze dne 19. 5. 2017, v níž žadatel požaduje zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu 1265/2017/Dpř.-Pr-36.Požadované kopie dokumentů byly žadateli zaslány v příloze.
48.Žádost ze dne 25. 5. 2017, v níž žadatelka požaduje informaci,z čeho se odvozuje částka uvedená v Ceníku vodovodních a kanalizačních služebností – zejména, z čeho pochází rozdíl ve výši plateb u osob s trvalým bydlištěm v Říčanech a osob s trvalým bydlištěm mimo Říčany. Z připojeného ceníku není zřejmé, o co se opírá.2. Proč se v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí č. BVB/00167/2017/OHS uvádějí dvě různé částky jako úhrada za zřízení služebnosti – na str. 3 v čl. 3 bod 3 je uvedena částka 2 420,- Kč, na str. 5 v čl. III. bod 3.3 částka 12 100,- Kč. Zastupitelstvo města Říčany schválilo dne 12. 2.  2014 pod č. usnesení 14-02-013 směrnici města Říčany č. 1/2014, která vychází z ustanovení občanského zákoníku a zákona o obcích, a kterou se upravují služebnosti inženýrských sítí zřizované na nemovitostech v majetku města Říčany a postup při zřizování tohoto práva, s tím, že čl. II. odst. 7 této směrnice zní:  „V případě, že stavebníkem nebo jinou osobou oprávněnou (tj. vlastníkem nebo osobou oprávněnou z práva služebnosti k užívání nemovitosti) při zásahu do nemovitosti je více osob a jeden z nich má trvalý pobyt na území města Říčany a druhý nikoliv, určí se výše úplaty za zřízení služebnosti částkou odpovídající částce vymezené Ceníkem služebností inženýrských sítí pro právnické osoby a fyzické osoby vyjma vodovodních a kanalizačních přípojek pro fyzické osoby nebo v případě vodovodních a kanalizačních přípojek částku vyměřenou v Ceníku služebností vodovodních a kanalizačních přípojek pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Říčany.“ Rozdíl ve výši plateb u osob s trvalým bydlištěm v Říčanech a osob s trvalým bydlištěm mimo Říčany je způsoben především rozpočtovým určením daní – město Říčany se takto snaží recipročně zvýhodnit občany, kteří jsou zde nahlášeni k trvalému pobytu a výnos z daní, které platí, je přínosem do místního rozpočtu, na rozdíl od těch, kteří zde nahlášeni nejsou.Vzhledem k tomu, že paní Helena Dvorná nemá trvalé bydliště v Říčanech, je cena za zřízení předmětné služebnosti stanovena ve výši 10 000,- Kč + 21 % DPH, tj. celkem 12 100,- Kč (viz. Příloha č. 2 směrnice č. 1/2014 „Ceník služebnosti vodovodních a kanalizačních přípojek“).
2. Žadatelce bylo sděleno, že nedopatřením jí byl elektronicky zaslán návrh smlouvy, kde v čl. 3 bodě 3 byla uvedena chybná částka 2 420,-. Ve smlouvě připravené k podpisu je však cena uvedena správně, tzn. 12 100,- Kč vč. DPH. Za toto pochybení se velice omlouváme.
49.Žádost ze dne 29. 5. 2017, v níž žadatelka požaduje poskytnutí informací, které se týkají přestupku ze dne 22. 2. 2017 sp. zn. 4830/2017/Dpř.-Če-173. Žádá o zaslání:
– vyjádření obviněné z přestupku k zásahu policistů
– předloženého výsledku z toxikologického vyšetření obviněné a z odběru biologického materiálu


 
Vzhledem k tomu, že celý spis si vyžádal k přezkumu Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, byly požadované dokumenty zaslány tam a v současné době jimi Městský úřad v Říčanech, odbor právní, oddělení přestupků, nedisponuje.  

Z tohoto důvodu, povinný subjekt podle § 14 odst 5 písm. c) InfZ žádost o poskytnutí informací odkládá.

 
50.Žádost ze dne 29. 5. 2017, v níž žadatelka požaduje poskytnutídokumentace, která umožnila pokácení stromu na pozemku parc. č. KN 1214/11 v k. ú. Říčany, tj. žádost majitele o schválení záměru pokácet jehličnatý strom a souhlasné rozhodnutí MěÚ v Říčanech.Žadatelce byla zaslána:Plná moc, jíž vlastníci pozemku parc. KN 1214/11 v k. ú. Říčany zplnomocňují referenta OTS MěÚ v Říčanech k vyřízení žádosti o povolení kácení dřeviny rostoucí na výše uvedeném pozemkuŽádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č. j. 124292/2014-MURI/OTS/538Oznámení o zahájeném správním řízení podle ust. § 47 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád č. j. 128562/2014-MURI/OŽP/00395Rozhodnutí kácení dřevin č. j. 128562/2014-MURI/OŽP-00395  Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. K dotazu, ve kterém požaduje informaci, který zákon odkazuje na povinnost majitele stromu nechávat jej arboristicky ošetřovat bylo žadatelce sděleno, že právní úprava obecné ochrany dřevin rostoucích mimo les je obsažená v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Spočívá na třech principech, jimiž jsou:
a) princip ochrany, spočívající v tom, že všechny dřeviny jsou zákonem chráněny před poškozováním a ničením; přísnější ochranný režim se vztahuje na dřeviny vyhlášené za památné stromy a dřeviny náležející k zvláště chráněným druhům rostlin (§ 7 odst. 1),
b) princip péče; péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků (§7 odst. 2)
c) povolovací princip, spočívající v tom, že ke kácení dřevin je zásadně nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (tedy správní rozhodnutí vydané po provedeném správním řízení k tomu příslušným orgánem ochrany přírody), nejde-li o zákonem vymezené případy, kdy se povolení nevyžaduje (§ 8)

Zároveň je třeba upozornit i na ustanovení § 2900 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který stanoví, že: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.“

Z tohoto ustanovení vyplývá, že každý je povinen zachovávat vždy takový stupeň pozornosti, tak, aby zabránil, či alespoň co nejvíce omezil riziko vzniku škod na životě, zdraví a majetku. V případě § 2900 jde o obecnou prevenční povinnost, kterou má zachovávat každý, bez ohledu na to, zda tato povinnost pro něj vyplývá ze smlouvy nebo z obecné právní povinnosti. Porušení povinnosti vlastníka pečovat o dřeviny (resp. porušení obecné prevenční povinnosti počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného) může mít dále následky občanskoprávní (odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu či jeho části), v krajním případě i trestněprávní (v případě usmrcení člověka či ublížení na zdraví při pádu stromu nebo jeho části).

K poslední části dotazu, tj. kdo hradí arboristické ošetření stromu, bylo uvedeno, že arboristické ošetření dřeviny hradí vlastník.   
51.Žádost ze dne 1. 6. 2017, v níž žadatel požadujeposkytnutí seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž má město Říčany majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v nichž má město Říčany samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Město Říčany má samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast v těchto právnických subjektech: Olivova dětská léčebna o.p.s., Olivova 224, 251 01 Říčany, IČ 25689371Mediální a komunikační servis, o. p. s., Masarykovo nám. 83/1, 251 01 Říčany, IČ 24129534Úpravna vod Želivka, a. s., K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10, IČ: 26496224
52.Žádost ze dne 2. 6. 2017, v níž žadatelka požaduje informaci zda je zajištěno a jak, v souvislosti s uzavřením ul. Na hradě v Říčanech pro provoz od 5. 6. 2017, náhradní parkování pro zdejší obyvatele. Žadatelka zmiňuje skutečnost, že vminulosti, když nastala podobná situace při budování kanalizace v této lokalitě, město zajistilo možnost zdarma parkovat na Masarykově náměstí. Další dotaz tedy směřuje k tomu, že pokud tehdy město vyvážilo vzniklé nepohodlí parkováním blízko ul. Na hradě, proč tomu tak není i teď a jaký je rozdíl mezi situací tehdy a nyní.Vzhledem k současným podmínkám není možné podobné opatření, jaké bylo přijato v minulosti, realizovat. Nyní je situace poněkud odlišná tím, že hustota provozu vozidel je nepoměrně vyšší, než byla dříve, a už teď se město potýká s nedostatkem parkovacích míst na Masarykově náměstí, kdy jeho kapacita během pracovního týdne absolutně nestačí pokrýt nároky řidičů na parkování. Z tohoto důvodu si město nemůže dovolit celou situaci ještě více zkomplikovat.Na náměstí je možnost využít parkování zdarma v době, kdy pomine dopravní špička, tedy každý všední den v době od 18:00 – 6:00 a o víkendu v sobotu od 13:00 až do pondělních 6:00 hodin.Další možností je k parkování využít lokality v nejbližších ulicích, tj. Olivova, Na Obci, Lipanská, Podhrázská, popř. jiné ulice v nejbližším okolí. Občané byli o této možnosti informováni prostřednictvím dopisu od města Říčany s kontaktem na pracovnici Odboru správy majetku Ing. Moniku Burešovou, která, v případě, že o to požádají, jim pomůže vzniklou situaci řešit tak, aby se jich nutné stavební úpravy co nejméně dotýkaly.Vedení města si plně uvědomuje nepříjemnost situace, kterou obyvatelé této lokality musí v současnosti řešit a všem obyvatelům této lokality se velice omlouvá za komplikace spojené s nutnými stavebními úpravami. Město se bude snažit maximálně vyjít vstříc všem vzneseným připomínkám, které by přispěly k přijetí oboustranně přijatelného řešení. 
53.Žádost ze dne 6. 6. 2017, v níž žadatel požaduje zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu 12155/2017/Dpř.-Pr-334Požadované kopie dokumentů byly žadateli zaslány v příloze.
54.Žádost ze dne 13. 6. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací z obsahu správního spisu zn. OPE/16/27033.Jelikož obviněný zmocnil žadatele´v dané věci, má dle § 38 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád zmocněnec ke správnímu spisu plný přístup. Povinný subjekt proto požadované dokumenty žadateli odeslal.
55.Žádost ze dne 14. 6. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací z obsahu správního spisu zn. OPE/16/49920.Jelikož obviněný zmocnil žadatele´v dané věci, má dle § 38 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád zmocněnec ke správnímu spisu plný přístup. Povinný subjekt proto požadované dokumenty žadateli odeslal.
56.Žádost ze dne 15.6.2017, v níž žadatelpožaduje zaslat kopii protokolu o provedení kontrolní prohlídky nebo jiného záznamu o výsledku kontroly staveniště „ Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, kterou provedla Ing. Šárka Hájková před vydáním rozhodnutí č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 ze dne 25. 3. 2011.Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci za použití § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo, že žádost o poskytnutí informace se podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá.
57.Žádost ze dne 30.6.2017, v níž žadatel požaduje odpověď na otázky,které se týkají pozemku parc. č. 44 – zbořeniště zaps. na LV č. 1134 pro obec Říčany, kat. území Říčany u Prahy.Je město Říčany nájemcem předmětného pozemku?Kolik činí výše měsíčního nájemného, kterou město Říčany hradí vlastníkovi pozemku?Jaký má město Říčany zisk z užívání předmětného pozemku?Kdy a jaký orgán města Říčany schválil nájem předmětného pozemku?Jaké byly finanční náklady města Říčany na terénní úpravy předmětného pozemku (vysypání štěrkem, vyčištění od náletových dřevin a odpadu, položení betonových obrub na hranici pozemku)?            1. Ano, město Říčany je nájemcem pozemku parc. č. 44 zaps. na LV č. 1134, kat. území Říčany u Prahy.2.Město hradí vlastníkovi pozemku měsíčně nájemné 12 000,- Kč.3.Pozemek je volně přístupný veřejnosti a město nemá z užívání předmětného pozemku žádný zisk.4.Nájem předmětného pozemku schválila Rada města Říčany usnesením č. 16-28-013 ze dne 16. 6. 2016.5. Cena díla činila 201 957,99 Kč bez DPH (244 369,17 Kč včetně DPH).  
58.Žádost ze dne 2.7.2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:Zda společnost ČEZ Distribuce, a. s. nebo jiný subjekt podal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, povolenou územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 27113761, se sídlem Karlova 455/48, Praha 1.
 Zda MěÚ v Říčanech, odbor – Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25197/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.Stavební úřad v Říčanech obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, s výjimkou žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po a žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.Stavební úřad v Říčanech obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, s výjimkou žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po a žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.   
1. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., ani žádný jiný subjekt, žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku Vámi uvedené stavby zatím nepodal. Z telefonické komunikace je Stavebnímu úřadu v Říčanech známo, že společnost ČEZ Distribuce, a. s. připravuje dokumentaci a v dohledné době o povolení požádá.2. Stavební úřad v Říčanech neobdržel žádnou jinou žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po, než žádost o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.3. Zdejšímu stavebnímu úřadu nebyly doručeny žádné další žádosti o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, o změnu stavby před dokončením a žádosti o ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice.
59. Žádost ze dne 7.7.2017, v níž žadatel požaduje  tyto informace: 1. Zda je město Říčany na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinno informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a. s., pokud by hodlala:a) Deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalůb)Přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;c) Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v Říčanech. 2. Zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by přestavovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující:Deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a. s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;a) Jednání o spolupráci s REMA AOS, a. s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;b) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v Říčanecha pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku města Říčany či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).   Město Říčany nemá povinnost informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a. s. o bodech a) a b)  žádosti.Co se týká  bodu c), rádi bychom Vás  informovali, že v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiného typu smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v Říčanech, jsme povinni informovat stávající společnost EKO-KOM, a. s., o případném zániku stávající smlouvy 6 měsíců před datem případného zániku smlouvy.Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřená mezi městem Říčany a společností EKO-KOM, a. s., nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi městem a jinou AOS. Naopak, obsah smlouvy uzavřené s městem Říčany takovou spolupráci výslovně připouští, s tím, že v návaznosti na konkrétní podobu této spolupráce bude mezi obcí a EKO-KOM, a. s. uzavřen dodatek, jehož uzavření EKO-KOM, a. s. nesmí městu odpírat. Jestliže město Říčany bude chtít zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití i pro další AOS, je na ní, aby oslovila EKO-KOM, a. s. a informovala ji o podrobnostech takové spolupráce, aby mohlo dojít k uzpůsobení dosavadního modelu vzájemné spolupráce. Nutnost vzájemné komunikace v této věci nastane až v případě, kdy bude nutné uzavřít dodatek ke stávající smlouvě, tak, aby nedošlo k duplicitě vykazování odpadu (viz. článek XVIII. Smlouvy, kterou se dnes řídí vztahy mezi městem Říčany a společností EKO-KOM, a. s.). Město nemusí informovat společnost EKO-KOM, a. s. v situaci, kdy zatím možnou spolupráci s jinou AOS pouze zvažuje.  
60. Žádost ze dne 10. 7., v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie spisu zn. OPE/15/24656. Jelikož žadatel požadoval kopii spisu bez anonymizace, byl vyzván k doplnění a upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., a to konkrétně, aby doložil plnou moc, kterou obviněný zmocní žadatele k zastupování v řízení. Ve lhůtě 30 dnů žadatel plnou moc nedoložil, spis mu byl 14. 8.  poskytnut v anonymizované podobě.
61. Žádost ze dne 10. 7, v níž žadatel požaduje informaci, proč MěÚ Říčany toleruje porušování podmínek územního rozhodnutí 1879/2015-MURI/OSÚ/0029, spis. zn. 112889/2014/Ma. Žádá o informaci, zda Městský úřad v Říčanech uzavřel se stavebníkem nějakou ústní nebo písemnou dohodu o toleranci porušování podmínek výše uvedeného územního rozhodnutí, a pokud ano, žádáte o text této dohody. Pokud Městský úřad v Říčanech dohodu v této věci neuzavřel, žádáte o informaci, proč proti dlouhodobému porušování podmínek citovaného územního rozhodnutí nezakročí.Stavební úřad v Říčanech neuzavřel se stavebníkem žádnou ústní nebo písemnou dohodu vztahující se k územnímu rozhodnutí 1879/2015-MURI/OSÚ/0029. Stavební úřad průběh stavby kontroluje, v míře přiměřené činnosti ve správním obvodu, přičemž neshledal porušování podmínek stavby nad přípustnou míru. V případě další části dotazu, „proč proti dlouhodobému porušování podmínek výše uvedeného územního rozhodnutí Stavební úřad v Říčanech nezakročí“, bylo žadateli sděleno, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Této části žádosti o informace tak nemohlo být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
 
62. Žádost ze dne 13. 7., v níž žadatel požaduje informace, které se týkají opravy místní komunikace u rybníka Na návsi v Tehovci:1. Podle jakého projektu (PD) je stavba povolena.2. Zda PD odpovídá vyhlášce č. 268/2009 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb a zda odpovídá příslušným technickým normám platným v době provádění stavby a zda je PD v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.3. Jak byla PD projednána s vlastníky sousedních nemovitostí, zejména se spoluvlastníky domu č. p. 167.4. Zda je zajištěn bezpečný přístup do domu čp. 167.5. Jaký je plán kontrolních prohlídek (KP).6. Jak a kdy byla provedena KP při zahájení stavby.7. Jak a kdy byla provedena KP po provedení zásypů a násypů.8. Zda je stavba bezpečně prováděna zhotovitelem dle schválené PD a platných předpisů v době provádění stavby.9.  Kdy bude závěrečná KP.        10. Jak je veden stavební deník. Zhotovitelem projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“ je firma RoadConsult, Trávničkova 11, 155 00 Praha 5, IČ: 60211849, zodpovědný projektant Doc. Ing. L. Vébr, CSc., ČKAIT – 0011068.PD je zpracována autorizovaným projektantem, tudíž Stavební úřad v Říčanech předpokládá, že odpovídá vyhlášce č. 268/2009 Sb. a zároveň je i v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., kde v bodě 2.1.8. PD je upraveno „Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Rozhodnutí o umístnění stavby a stavební povolení bylo vydáno dne 15. 3. 2011 pod č. j. 13722/2011-MUR/OSÚ/00502.Územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Tehovec po dobu 15 dnů, vyvěšeno dne 17. 3. 2011, sejmuto dne 4. 4. 2011. Během této doby bylo možné vyjádřit své připomínky. Vlastníci domu č.p. 167 během této doby neuplatnili své požadavky a připomínky.Zajistit bezpečný přístup do domu je jednou z podmínek pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zajišťuje jej stavebník po dohodě s majitelem nemovitosti. O tom, zda je bezpečný přístup do domu č. p. 167 zajištěn, nemá Stavební úřad v Říčanech k tomuto datu žádné informace. V současné době nemohlo být této části  žádosti o informace vyhověno, neboť zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.5. Dle územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 13722/2011-MUR/OSÚ/00502 stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:Vytýčení stavbyVytýčení stavby nebylo Stavebnímu úřadu v Říčanech oznámeno.6. Stavební zákon neukládá povinnost provádět KP při zahájení stavby. Ze zákona má stavebník pouze povinnost oznámit stavebnímu úřadu zahájení stavby, což stavebník splnil.7. Tato KP nebyla dosud provedena, neboť stavebník neoznámil Stavebnímu úřadu v Říčanech záměr zásypů a násypů.8. K tomuto dotazu bylo uvedeno, že na základě podnětu žadatele proběhne KP stavby dne 25. 7. 2017, při které bude zjištěno, zda je stavba řádně a bezpečně prováděna zhotovitelem dle PD a platných předpisů v době provádění stavby. V současné době nemůže být této části žádosti o informace vyhověno, neboť zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.9. Závěrečná KP bude provedena poté, co stavebník požádá o kolaudační souhlas. Lhůta k dokončení stavby je stanovena do 30. 11. 2017.10. Údaje o vedení stavebního deníku nejsou v současné době k dispozici, neboť na základě podnětu žadatele  proběhne KP 25. 7. 2017, jejíž součástí bude i kontrola stavebního deníku. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Této části  žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.

 
63. Žádost ze dne 12. 7. 2017, v níž žadatel požaduje informaci, zda mezi městem Říčany a radním Ing. Davidem Michaličkou existuje pracovně-právní nebo jiný smluvní vztah a zda pracuje nebo pracoval pro město Říčany jako osoba podnikající. Pokud ano, žádá o informaci, kdy byl tento vztah smluvně uzavřen, na jakou dobu, částku a na jakou pracovní činnost. Pokud se na tento právní vztah vztahuje zákon o veřejných zakázkách, pak žádáte o informaci, kdy bylo vypsáno výběrové řízení a jeho kopii.

 
Mezi městem Říčany a radním Ing. Davidem Michaličkou existuje pracovně-právní vztah na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 17. 12. 2014 na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební lhůtou. Na základě této pracovní smlouvy zastává pozici: „Manažer – koordinace investičních akcí města, projektové řízení, dohled nad správou a údržbou majetku města, vyjádření ke stavebním záměrům na území města.“  Informace o platovém výměru Ing. Davida Michaličky byly žadateli sděleny.

Mezi městem Říčany a radním Ing. Davidem Michaličkou byla uzavřena Dohoda o provedení práce od 5. 1. 2015 do neurčito, na základě které provede tuto práci: Organizace, koordinace a vedení pracovní skupiny „Vyjadřování ke stavbám za město Říčany“ . Informace o částce byly žadateli sděleny.

Ing. David Michalička nepracuje a nikdy nepracoval pro město Říčany jako podnikající osoba. Na jeho pracovně-právní vztah se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách.


 
64. Žádost ze dne 12. 7. 2017, v níž žadatel požaduje informaci,v kolika případech bylo, od doby platnosti Směrnice města Říčany č. 5/2012 pro činnost osadních výborů Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín a Voděrádky, postupováno v souladu s jejími články 4. 1. odst. b),v kolika případech dle uvedené směrnice postupováno nebylo.Žádá o kopie těchto žádostí, předaných kopií a vyjádření osadních výborů. V případě, že se tak neděje, žádá informaci, proč není směrnice naplňována a kdo je za dodržení tohoto postupu odpovědný. Dále pak, kdo z vedení města má v gesci osadní výbory.Za dodržování pravidel Směrnice města Říčany č. 5/2012 pro činnost osadních výborů Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín a Voděrádky byla od začátku platnosti směrnice do roku 2014 odpovědná Karla Egidová, od roku 2014 je odpovědný radní Ing. David Michalička. Garantem pro komunikaci s osadními výbory je místostarostka Mgr. Hana Špačková. Obecně lze uvést, že město Říčany ve většině případů podle čl. 4. 1. odst. b) Směrnice č. 5/2012 nepostupuje. Dle zákona je účastníkem řízení jen město, osadní výbor nemá ze zákona žádnou právní subjektivitu a je pouze poradním orgánem. Vyžádáním stanoviska osadních výborů se prodlužovala lhůta, během níž se město mělo ke stavbě vyjádřit. Stanovisko osadních výborů je proto vyžadováno pouze v případech, kdy je třeba konkrétní místní znalosti nebo na danou problematiku nelze jednoduše aplikovat obecné postupy a záměr je nestandardní. Jedná se především o velké a zásadní záměry, jako např. výstavba Domu seniorů v obci Voděrádky, plánovaná zástavba v Krabošické ulici v obci Voděrádky, řadové rodinné domy, velké průmyslové a logistické haly. Pro ostatní výstavbu nejsou osadní výbory kontaktovány. Přesnou statistiku počtu případů, ve kterých bylo a ve kterých nebylo postupováno podle Směrnice města Říčany č. 5/2012, město nevede. Vzhledem k celkovému počtu stavebních záměrů na území města a přidružených obcí je sumarizace těchto údajů administrativně náročná činnost, která si spolu s vyhledáním, anonymizováním a pořizováním  požadovaných kopií všech žádostí, předaných kopií a vyjádření osadních výborů, vyžádala celkem 40 hodin, během nichž byla pracovnice Městského úřadu v Říčanech nucena odložit plnění svých ostatních pracovních úkolů. Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ( dále jen „InfZ“), jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. S odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ, bylo žadateli sděleno, že tyto informace je tedy možné poskytnout pouze za úhradu.  Výše požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu je stanovena takto: Získání údajů za rok 2012 – fyzické vyhledávání ve spisech, kopírování, anonymizování – 3 hodinyZískání údajů za rok 2013 – fyzické vyhledávání ve spisech, kopírování, anonymizování – 8 hodinZískání údajů za rok 2014 – fyzické vyhledávání ve spisech, kopírování, anonymizování – 8 hodinZískání údajů za rok 2015 – fyzické vyhledávání ve spisech, kopírování, anonymizování – 8 hodinZískání údajů za rok 2016 – fyzické vyhledávání ve spisech, kopírování, anonymizování – 8 hodinZískání údajů za rok 2017 – fyzické vyhledávání ve spisech, kopírování, anonymizování – 5 hodin _________ Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) InfZ) schválila Rada města Říčany svým usnesením č. 09-08-067  dne 13. 5. 2009.  Tento sazebník je dostupný na směrnice_sazebník.pdf. Podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 156,- Kč/hod. Celkem ………………………40 hod. x 156 = 6 240 ,- Kč. Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 19-724201/0100, var. s. 22017  nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. Hotově můžete platit v pokladně: budova A, Masarykovo nám. 53/40, v úředních hodinách MěÚ Říčany. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení žadatel nezaplatí, bude Vaše žádost odložena (§17 odst. 5 InfZ). Informace budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady.       Žadatel proti výši úhrady podal 23. 8.  stížnost, která byla 29. 8.  postoupena Krajskému úřadu Středočeského kraje.
65. Žádost ze dne 17. 7. 2017, v niž žadatel požaduje tyto informace:1. Jakým způsobem město Říčany vymáhá daňové nedoplatky.2. Zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Městského úřadu v Říčanech nebo je o vymáhání požádán příslušný celní úřad.3. Zda má město Říčany uzavřenu smlouvu s konkrétním exekutorem a pokud ano, s kým.Město Říčany vymáhá daňové nedoplatky pomocí celních úřadů nebo prostřednictvím soudních exekutorů.K tomuto bylo sděleno, že administrativní úkony ohledně exekucí, zejména předávání exekučních titulů celnímu úřadu nebo soudnímu exekutorovi zajišťuje pracovnice právního odboru Městského úřadu v Říčanech.Máme uzavřeny smlouvy s dvěma exekutory:JUDr. Ivan Erben, exekutorský úřad pro Prahu 8JUDr. Jana Tvrdková, exekutorský úřad pro Prahu 4.
66. Žádost ze dne 18. 7., v níž žadatel požaduje poskytnutí kopií písemností ze spisu ve věci dopravní nehody vedené pod sp. zn. 99635/2016/Dpř.-Ho-1973.Požadované kopie písemností byly žadateli zaslány.
67. Žádost ze dne 19. 7. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí kompletní kopie spisu OPE/17/6229/RAŽadateli byl požadovaný spis zaslán.
68. Žádost ze dne 21. 7. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí přílohy č. 1 k usnesení 17-23-009, která obsahuje návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi městem Říčany a společností E. Beneše, týkající se pronájmu budovy pro mateřskou školku.Požadovaný dokument byl žadateli zaslán. (zde) Dodatek č. 3 nebyl Radou města Říčany schválen.
69. Žádost ze dne 25. 7. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:Jakou vyhláškou nebo směrnicí města je upraveno provozování trhů a tržišť na území města Říčany.Pro případ, že jsou trhy a tržiště provozovány podnikatelským subjektem ve smyslu zvláštního užívání komunikace žádá zejména liostiny svědčící o právu zvláštního užívání komunikace za účelem provozování trhu či tržiště danému subjektu v roce 2016 a 2017. Rovněž žádá o sdělení, kdy a jaké orgány města o právu zvláštního užívání komunikace v jednom každém případě pro rok 2016 a 2017 rozhodly, zda bylo pořádáno výběrové řízení a s jakým výsledkem. Jakým způsobem je ohraničena plocha pro zvláštní užívání komunikace. Zda jsou stanoveny počty tržních míst či stánků, případně další práva či povinnosti stanovené pro řádné užívání místa nájemcem a případným podnájemcem.Jaký byl finanční přínos městu za uplynulé rozpočtové období?K tomuto sdělujeme, že Rada města Říčany schválila dne 13. 10. 2010 pod číslem usnesení 10-22-024 nařízení č. 7/2010, kterým se vydává tržní řád.(zde), (zde), (zde) a (zde). Toto nařízení upravuje podmínky pro nabídku a prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovnu. Tržní řád stanoví:Místa pro prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozděleníKapacitu a přiměřenou vybavenost tržnice a tržištěDobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržištiPravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst na tržištiPravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozuKontrolu a sankceDruhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Tržní řád byl doplněn nařízením č. 1/2012, které schválila Rada města Říčany na své schůzi dne 5. 4. 2012 pod č. usnesení 12-15-023. Tímto nařízením došlo ke změnám v čl. 5 – Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst na tržišti. Dále byl do Tržního řádu usnesením Rady města Říčany č. 15-61-014 ze dne 10. 12. 2015 vložen článek 7 upravující pravidla podomního a pochůzkového prodeje. Nařízení města Říčany č. 7/2010, kterým se vydává tržní řád, včetně všech schválených doplnění, Vám zasíláme v příloze. V příloze rovněž zasíláme obecně závaznou vyhlášku města Říčany o místních poplatcích č. 5/2014. Zveřejnit záměr pronájmu plochy určené pro trhy odsouhlasila Rada města Říčany dne 8. 9. 2010 pod č. usn. 10-20-005. Záměr byl zveřejněn v termínu od 14. 9. 2010 – 30. 9. 2010. Na zveřejněný záměr se přihlásil podnikatel IČ: 44870922. Výběrové řízení se konalo opatřením vedoucího oddělení. Číslem usnesení 10-22-023 Rada města Říčany schválila uzavření nájemní smlouvy mezi smluvními stranami pronajímatelem MĚSTO ŘÍČANY, IČ. 00240702, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany a nájemcem IČ: 44870922. V příloze zasíláme Dohodu o užívání veřejného prostranství za účelem konání trhů v Říčanech – nájemní smlouva č. 206/2010–M uzavřenou dne 8. 11. 2010. Na základě usnesení Rady města Říčany 12-26-001 ze dne 31. 5. 2012 byl k této dohodě uzavřen dodatek č. 1  a na základě usnesení Rady města Říčany 12-38-003 ze dne 9. 8. 2012 dodatek č. 2. Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. K druhému dotazu, zda jsou trhy a tržiště provozovány podnikatelským subjektem ve smyslu zvláštního užívání komunikace, uvádíme, že plocha určená pro trhy není komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, proto nepodléhá řízení o povolení zvláštního užívání komunikací dle citovaného zákona a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. K  dotazu č. 3, jaký byl finanční přínos městu za uplynulé rozpočtové období, sdělujeme, že za uplynulé rozpočtové období byly příjmy z místního poplatku za zábor veřejného prostranství celkem 875 179,- Kč, z toho tržnice (včetně farmářských trhů) 364 500,- Kč.  
70. Žádost ze dne 27. 7. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:1. Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd u Vás, jako příslušné obce s rozšířenou působností, bylo podáno?2. V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd?3. V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2 OchOvzd?4. Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši a na základě jakých skutkových podstat přestupků uvedených v § 23 OchOvzd na základě provedených kontrol podle § 17 odst. 2 OchOvzd?5. Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 17 odst. 2 OchOvzd? (Pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden případ.)6. Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd?Na Městský úřad v Říčanech bylo podáno 8 podnětů k provedení kontroly, pokud za podnět k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 zákona OchOvzd považujeme veškeré obdržené podněty na možné porušování povinností provozovatele stacionárního zdroje.Upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd bylo zasláno ve všech osmi případech. Provozovatel, na kterého byla podána stížnost (podnět), byl vyzván k předložení dokladu dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona, popisu vytápění objektu a k doložení dalších dokladů ohledně provozu zdroje. Součástí výzvy je i informování ohledně možnosti kontroly přímo v domácnosti, stejně tak další poučení a informování ohledně řádného provozu zdroje.3. Vzhledem ke krátké době, kdy je dané ustanovení účinné a k tomu, že důvodné podezření musí vzniknout opakovaně s až následnou možností kontroly v domácnosti, žádná kontrola při splnění postupu dle § 17 odst. 2 zákona nebyla provedena.4. Vzhledem k tomu, že žádná kontrola podle § 17 odst. 2 OchOvzd nebyla provedena, nebyla nepodnikajícím fyzickým osobám uložena žádná pokuta.5. Vzhledem k tomu, že doposud nebyla provedena žádná kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2 OchOvzd, není možné tento dotaz zodpovědět.6. Orgán ochrany ovzduší si vyžádal od provozovatele stacionárního zdroje informace o jeho provozu ve všech osmi případech.
71. Žádost ze dne 28. 7. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:1. Sdělte, zda povinný subjekt uzavřel s Ing. Davidem Michaličkou pracovní smlouvu na základě zákona č. 312/2002 Sb., nebo výlučně na základě zákoníku práce.2. V jakém odboru úřadu je začleněn a proč jeho pracovní pozice není v organizační struktuře úřadu.3. Sdělte, zda Ing. David Michalička vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti města Říčany, pokud ano, sdělte rozsah vykonávané státní správy.4. Sdělte výši vyplaceného platu a výši vyplacené odměny Ing. Davidu Michaličkovi za celou dobu pracovněprávního vztahu a DPP do dne podání žádosti – čistá mzda, hrubá mzda a superhrubá mzda a zvlášť výše vyplacené odměny za celou dobu do dne podání žádosti v členění – hrubá odměna a vyplacená odměna po zdanění.5. Sdělte všechna čísla jednací věcí, ve kterých Ing. David Michalička poskytl vyjádření ke stavbám za město Říčany.6. Sdělte všechna oznámení o střetu zájmů, která učinil zastupitel a radní Ing. David Michalička orgánům města (rada města, zastupitelstvo města) s odkazem na ustanovení § 83 odst. 2 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.Pracovní smlouva s Ing. Davidem Michaličkou byla uzavřena na základě zákoníku práce. Na pracovní poměr Ing. David Michaličky se nevztahuje zákon č. 312/2002 Sb., neboť není zaměstnán jako úředník, ale pro město Říčany zastává pozici manažera. 2. Ing. David Michalička, manažer oblasti samostatné působnosti je v organizační struktuře úřadu zařazen jako samostatný zaměstnanec přímo podřízený starostovi města (článek 6.2 platného Organizačního řádu MěÚ v Říčanech). Ing. Michalička není úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. 3.   Ing. David Michalička  není zaměstnán jako  úředník a nevykonává státní správu.4. Žadateli byly požadované údaje sděleny.5. Požadovaná čísla jednací věcí, ve kterých Ing. David Michalička poskytl vyjádření ke stavbám za město Říčany byly žadateli zaslány (zde).6. K tomuto dotazu bylo sděleno, že prohlášení o střetu zájmů, která činí jednotliví zastupitelé (radní) podle § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se činí před projednáváním dané věci ústní formou. Tato prohlášení nejsou součástí zápisu, i vzhledem k tomu, že stávající elektronický hlasový systém toto neumožňuje. V praxi zastupitel (radní), který ústně učiní toto prohlášení se následně zdrží hlasování. Prohlášení o střetu zájmů učiněná jednotlivými zastupiteli (radními), tzn. i Ing. Davidem Michaličkou, nejsou evidována. Této části Vaší žádosti o informace tak nemohlo být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
72. Žádost ze dne 28.7., v níž žadatel požaduje poskytnutí informací:Jaká společnost, z jakého důvodu a v jakém roce opravila povrch celé ulice „Pod Drahou“, k. ú. Říčany. Kdo opravu a rozšíření mostu zadal a žádá o vyčíslení nákladů této opravy. Z jakého důvodu byla komunikace rozšířena z pěší na použitelnou pro vozidla. Proč jsou v současné době v této ulici navezeny kameny a z jakého důvodu? Opravu povrchu komunikace Pod Drahou provedla společnost Porr, a.s., odštěpný závod Vodohospodářské stavby, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10. Jednalo se o součást investiční akce „Rekonstrukce Olivovy ulice v Říčanech, úsek Jasmínová – železniční trať“. Zadavatelem bylo město Říčany. Rekonstrukce proběhla v roce 2016-2017. V tělese komunikace Pod Drahou je uloženo potrubí DN400 sloužící k odvodnění komunikace Olivova, které svádí dešťové vody do potoka, který teče pod železniční viadukt. Po provedení rýhy pro uložení potrubí byla komunikace vrácena do původního stavu, resp. byl obnoven kryt komunikace z nezpevněného materiálu (asfaltový recyklát). Komunikace byla rozšířena v místě vjezdových vrat k domu č.p.1, aby bylo umožněno bezproblémové zajíždění pro obsluhu tohoto objektu. Vedle stávajícího mostku byl zřízen výústní objekt kanalizace a současně provedeno opevnění břehu v jeho bezprostředním okolí. Náklady na celý nový systém odvodnění Olivovy ulice byly dle smlouvy 6,75 mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty i náklady na opravy povrchů po výkopech. Kameny byly za krajnici komunikace umístěny z důvodu, aby se zamezilo poškozování pruhu zeleně a drenáží najížděním a parkováním vozidel. 
73. Žádost ze dne 8. 8. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací ve věcičistírny odpadních vod, kterou provozuje VaK Zápy, s. r. o., IČ: 47544511, se sídlem Zápy 9, Brandýs nad Labem 250 01. Jedná se o čistírnu, která se nachází v obci Mukařov, k. ú. Srbín, na pozemku parc. č. 502/2. Žádá o poskytnutí textu územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí k výše uvedené stavbě.Požadované kopie dokumentů byly zaslány v příloze.(zde) (zde)Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. 
74. Žádost ze dne 8. 8. 2017, v níž žadatel požaduje informace ve věcičistírny odpadních vod, kterou provozuje VaK Zápy, s. r. o., IČ: 47544511, se sídlem Zápy 9, Brandýs nad Labem 250 01. Jedná se o čistírnu, která se nachází v obci Mukařov, k. ú. Srbín, na pozemku parc. č. 502/2. Žádá o poskytnutí textu rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení vypouštět odpadní vody  k výše uvedené stavbě.Požadované dokumenty byly žadateli zaslány v příloze.(zde)
75. Žádost ze dne 8. 8. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:1. Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?

2. Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, jak?

3. Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?

4. Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?

5. Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

 
Odpověď:1. ne2. ne3. ne4. ne5. ne
76. Žádost ze dne 15. 8. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie anonymizovaného záznamu o ústním jednání o přestupku, který byl projednáván na základě předaného trestního oznámení č. j. KRPS-248453-2/Př.-2016-011416 ze dne 18. 7. 2016.Žadateli byla požadovaná kopie spisu v anonymizované podobě zaslána.
77. Žádost ze dne 14. 8. 2017, v níž žadatel požaduje informace,které se týkají vybudování neoprávněné stavby na pozemku st. p. 662, parc. č. 113/13 a 113/14 v k. ú. Louňovice, a to konkrétně zda:Bylo vedeno řízení o přestupku dle § 178 odst. 2 písm. e) stavebního zákona.Zda řízení o přestupku bylo pravomocně ukončeno.Zda na základě takového řízení byla stavebníkovi udělena pokuta. Pokud ano, v jaké výši.Jakým způsobem bylo ukončeno řízení o odstranění neoprávněné stavby – plynovodní přípojky a plynofikace rodinného domu Louňovice č.p. 371Zda pro plynovodní přípojku a plynofikaci RD bylo vedeno řízení o dodatečném povolení stavby.1. K tomuto sdělujeme, že uváděný stavebník byl uznán vinen, že se dopustil přestupku proti stavebnímu zákonu podle § 178 odst. 2 písm. d) stavebního zákona tím, že provedl změnu stavby před dokončením spočívající v prodloužení střešní konstrukce a rozšíření nástavby nad stávající garáží, NTL plynovodní přípojku a plynofikaci rodinného domu na pozemku p. č. 113/14, stp. Č. 662 v kat. území Louňovice bez projednání se stavebním úřadem.2. Ano, řízení o přestupku bylo pravomocně ukončeno, pokuta byla uhrazena.3. Stavebníkovi byla udělena pokuta ve výši 5 000,- Kč a 1 000,- na úhradu nákladů řízení.4. Řízení o odstranění neoprávněné stavby bylo podle § 129 odst. 2 stavebního zákona přerušeno, neboť stavebník předložil podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení a následně stavební úřad zahájil řízení o podané žádosti.5. Ano, v této věci bylo vedeno řízení o dodatečném povolení stavby. Kopie anonymizovaného dokumentu byla žadateli zaslána. 
78. Žádost ze dne 14. 8. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopií veškeré korespondence mezi organizátory hlasité hudební produkce tzv. Staráku v roce 2017 a OŽP referátem státní správy lesů a myslivosti MěÚ Říčany a Odborem školství a kultury téhož úřadu. Současně žádá o sdělení, zda bylo s organizátorem zahájeno správní řízení ve věci porušení § 9 zákona o myslivosti, kterého se tento dopustil uspořádáním hlasité hudební produkce v roce 2016 v lokalitě starého koupadla.Žadateli bylo zasláno Oznámení o konání akce, které bylo podáno na MěÚ v Říčanech, odbor školství a kultury dne 28. 7. 2017. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. Mezi Odborem životního prostředí v Říčanech referátem státní správy lesů a myslivosti a organizátory dané akce žádná komunikace neproběhla. K dotazu, zda bylo s organizátorem akce zahájeno správní řízení ve věci porušení § 9 zákona o myslivosti, které se tento měl dopustit uspořádáním hlasité hudební produkce v roce 2016 v lokalitě starého koupadla, Vám sdělujeme, že žádné řízení k porušení ust. § 9 zákona o myslivosti nebylo zahájeno. 
79. Žádost ze dne 14. 8. 2017, v níž žadatel požaduje informace:poskytnutí výpočtu doprava v klidu a příslušného výkresu z projektové dokumentace pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, povolenou územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2.“Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,s odůvodněním, že žádosti nemohlo být vyhověno, neboť výpočet doprava v klidu této stavby nebyl vyhotoven a žádný takový dokument neexistuje. Příslušný výkres z projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu nemůže být v současné době poskytnut, neboť projektová dokumentace byla v rámci vedeného soudního řízení se stavebníkem postoupena soudu a povinný subjekt jí nedisponuje.
80. Žádost ze dne 14. 8. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací z obsahu správního spisu zn. OPE/16/19801.Žadateli byl požadovaný spis poskytnut.
81. Žádost ze dne 14. 8. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací z obsahu správního spisu zn. OPE/15/51872.Žadatel požadoval poskytnutí spisu v neanonymizované podobě. Jelikož nebyl obviněným v dané věci zplnomocněn, byl vyzván 18. 8. k doplnění a upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel ve lhůtě 30 dnů plnou moc nedoložil, spis mu byl poté poskytnut v anonymizované podobě.
82. Žádost ze dne 21. 8. 2017, v níž žadatel požaduje informace o sdělení výsledku přestupkového řízení s řidičem osobního automobilu, který dne 10. 4. 2015 v 10 h projel lesem v místě, kde je ochrana lesa zdůrazněna zákazovou dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“.Přestupek byl dne 10. 6. 2015 projednán vedoucí přestupkového oddělení v Říčanech JUDr. Dagmar Čechrákovou s výsledkem, že obviněný byl uznán vinným z přestupku podle ust. § 125 c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
83. Žádost ze dne 14. 8. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:1. Zda společnost ČEZ Distribuce, a. s. nebo jiný subjekt podal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, povolenou územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2.
2. Zda MěÚ v Říčanech, odbor – Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25197/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.3. Zda Stavební úřad v Říčanech obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, s výjimkou žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po a žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.
1. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., ani žádný jiný subjekt, žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku uvedené stavby zatím nepodal. Z telefonické komunikace je Stavebnímu úřadu v Říčanech známo, že společnost ČEZ Distribuce, a. s. připravuje dokumentaci a v dohledné době o povolení požádá.2. Stavební úřad v Říčanech neobdržel žádnou jinou žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po, než žádost o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.3. Zdejšímu stavebnímu úřadu nebyly doručeny žádné další žádosti o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, o změnu stavby před dokončením a žádosti o ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice.
84. Žádost ze dne 22. 8. 2017, v níž žadatel požaduje informace, které se týkají rekonstrukce návsi v obci Tehovec.K jakému datu byla zpracována dokumentace pro územní řízení a k jakému datu projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, resp. společná dokumentace pro stavbu označenou „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“.Kdy, kolikrát a komu podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení sp. zn. 0049228/2010/Ďu, čj. 13722/2011-MUR/OSÚ/00502 ze dne 15. 3. 2011. Kdy a jakými rozhodnutími byla platnost stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“ prodloužena, včetně zaslání kopií těchto rozhodnutí o prodloužení platnosti výše citovaného stavebního povolení.Komu byla rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení doručována a kdy nabyla právní moci.Kdy a kým a v jakém rozsahu před zahájením stavby „Rekonstrukce návsi v obci
Tehovec – 1. etapa“, byla pořízena fotodokumentace domu čp. 167 na pozemku parc. č. 37, domu čp. 20 na pozemku parc. č. 38, domu čp. 17 na pozemku parc. č. 36, domu čp. 12 na pozemku parc. č. 39 a pozemku parc. č. 1083, vše v k. ú. Tehovec
.Z rozhodnutí sp. zn. 0049228/2010/Ďu, č. j. 13722/2011-MUR/OSÚ/00502 ze dne 15. 3. 2011 o umístění a povolení stavby „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“ nevyplývá, že stavba má být prováděna po etapách, resp. o jaké etapy se jedná. Z oznámení ze dne 5. 6. 2017 vyplývá, že má jít o 1. etapu s tím, že po ukončení 1. etapy, bude etapa další. Žádáte o informace, o jaké etapy a se jedná a co konkrétně zahrnují.V souvislosti s bodem 6., zda kolaudační souhlas bude vydán na žádost stavebníka na jednotlivé etapy předmětné „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“ či po dokončení „celé“ stavby na celou předmětnou stavbuZda a kdy byla dokončena 1. etapa stavby „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“.Zda stavebník, obec Tehovec, požádal o kolaudační souhlas na tzv. 1. etapu stavby „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“  
1. Společná dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu označenou „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“ byla zpracována v 09/2009.2. Stavebník podal žádost o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení dvakrát. Poprvé dne 15. 5. 2013 Stavebnímu úřadu v Říčanech, podruhé dne 16. 11. 2015 také na Stavební úřad v Říčanech, ale z důvodu převedení kompetencí na Oddělení dopravy, speciální stavební úřad v Říčanech, byla tato žádost postoupena tam.3. Platnost stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“ byla prodloužena rozhodnutím č. j. 54026/2013-MURI/OSÚ/00502 ze dne 10. 6. 2013 a rozhodnutím č. j. 14320/2016-MURI/OSAD ze dne 10. 3. 2016. Obě rozhodnutí Vám zasíláme v příloze.4. Tato rozhodnutí nabyla právní moci 4. 4. 2016 a 17. 6. 2013. Komu byla daná rozhodnutí doručována, je uvedeno na kopii obou rozhodnutí, která Vám zasíláme v příloze.5. Fotodokumentace stavby je pořizována dodavatelem stavby v průběhu celé stavby. Povinný subjekt nemá informace o tom, v jakém rozsahu byla pořízena Vámi požadovaná fotodokumentace. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Této části Vaší žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.6. K Vašemu dotazu uvádíme, že výše uvedené stavební povolení opravňuje stavebníka realizovat stavbu. O případné etapizaci si rozhoduje stavebník samostatně. Povinný subjekt nemá k tomuto žádné informace a je třeba se v této věci obrátit přímo na stavebníka. Této části Vaší žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.7. Kolaudační souhlas v souladu s ust. §119 a § 122 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, může být vydán na část stavby, která je schopna samostatného užívání.8. Výše uvedená stavba byla dokončena 9. 8. 2017.9. Ano, stavebník požádal o vydání kolaudačního souhlasu na tuto stavbu.  Žadatel podal dne 15. 9. stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., z níž vyplývá, že nesouhlasí s odpovědí na dotaz:„Kdy a jakými rozhodnutími byla platnost stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“ prodloužena, včetně zaslání kopií těchto rozhodnutí o prodloužení platnosti výše citovaného stavebního povolení a komu byla rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení doručována a kdy nabyla právní moci.“Na základě žádosti byly žadateli doručeny kopie dvou rozhodnutí o prodloužení termínu k dokončení stavby. Ve stížnosti uvádí, že nežádal o informaci ve věci prodloužení termínu k dokončení stavby, ale dotazoval se na prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení. K dané věci uvádíme, že rozhodnutí, která v odpovědi na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., a vyřizované pod č.j. 38252/2017-MURI/KVŘG/1180, č. ev. 63714, byla poskytnuta, souvisí s dotazem, neboť vydáním rozhodnutí o prodloužení termínu k dokončení stavby se prodlužuje platnost stavebního povolení. V dané věci nabylo k datu vyřízení této stížnosti právní moci další rozhodnutí, které bylo odesláno v příloze, a které, na žádost stavebníka ze dne 7. 8. 2017, prodlužuje platnost stavebního povolení č. j. 13722/2011-MURI/OSÚ/00502 ze dne 15. 3. 2011 do 31. 8. 2019. Žadatel s vyřízením stížnosti nebyl spokojen, neboť stále postrádá odpověď na dotaz, jakými rozhodnutími byla platnost stavebního povolení prodloužena. Stížnost byla odeslána na Krajský úřad Středočeského kraje. Krajský úřad Středočeského kraje následně potvrdil postup povinného subjektu – Městského úřadu v Říčanech.
85. Žádost ze dne 30. 8. 2017, v níž žadatel požaduje informace u kterého soudu a pod jakou spisovou značkou je veden soudní spor, v rámci něhož byla soudu postoupena projektová dokumentace pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, povolenou územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o.Dále žadatel požaduje poskytnutí kopií všech pravomocných rozsudků v soudních sporech, v nichž bylo účastníkem řízení město Říčany nebo Městský úřad Říčany a současně byla účastníkem řízení nebo osobou zúčastněnou na řízení společnost RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2, nebo společnost RIM ENGINEERING, s. r. o., IČO 27102726, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2.Žadateli bylo zasláno sdělení o odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c)  zákona č. 106/1999 Sb., neboť projektovou dokumentaci si vyžádal Krajský úřad Středočeského kraje, který je ve výše uvedené věci účastníkem řízení v soudním sporu. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jako „InfZ“) jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt není v tomto soudním sporu účastníkem řízení, nevztahuje se Vámi požadovaná informace, u kterého soudu a pod jakou spisovou značkou je veden tento soudní spor, k působnosti města Říčany. Z tohoto důvodu město Říčany podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ v této části Vaši žádost o poskytnutí informací odkládá. K druhému dotazu byla zaslána kopie usnesení sp. zn. 44 A 116/2011-75, kde žalobcem je město Říčany a zúčastněnou osobou RIM ENGINEERING, s. r. o. Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.Dále byla zaslána kopie rozsudku sp. zn. 9 As 222/2014 – 147, kde žalovaným je Městský úřad v Říčanech a osobou zúčastněnou na řízení RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o. V požadovaném dokumentu je žadatel uveden jako účastník řízení, proto nebylo nutné údaje před poskytnutím anonymizovat.  
86. Žádost ze dne 30. 8. 2017, v níž žadatel požaduje doplňující informace k odpovědi ev. č. 63143/2017 z 28. 8. 2017, a to konkrétně, zda organizátor požádal OŽP MěÚ v Říčanech o souhlas pro vjezd motorových vozidel včetně nákladních do městského lesa a zda mu byl takový souhlas správou lesa udělen.K dotazu žadatele bylo sděleno, že OŽP v Říčanech vydal výjimky dle ust. § 20 odst. 4 lesního zákona – povolení k vjezdu na lesní pozemky a výjimky na rušení klidu a ticha v lese.
87. Žádost ze dne 30. 8. 2017, v níž žadatel požadujeposkytnutí kopie usnesení (jiného dokumentu), kterým byli všichni pracovníci Stavebního úřadu v Říčanech vyloučeni pro podjatost z řízení o určení, zda vzniklo stavebníkovi RIM ENGINEERING, s. r. o. právo stavět stavbu „Bytové objekty obytného souboru Fialka v Alejích s příslušenstvím a přípojkami.“ Dále žádá o poskytnutí kopie opatření z 29. 4. 2014, kterým byl vyloučen vedoucí stavebního úřadu Ing. Jan Pillvein pro podjatost z řízení o povolení změny stavby před dokončením pro stavbu „Bytové objekty obytného souboru Fialka – v Alejích s příslušenstvím a přípojkami“ stavebníka RIM ENGINEERING, s. r. o.Žadateli byla odeslána požadovaná kopie usnesení, kterým byl vyloučen vedoucí stavebního úřadu Ing. Jan Pillvein pro podjatost z řízení o povolení změny stavby před dokončením pro výše uvedenou stavbu (zde). Kopie usnesení, kterým byli všichni pracovníci stavebního úřadu v Říčanech vyloučeni pro podjatost z řízení o určení, zda vzniklo výše uvedenému stavebníkovi právo stavět stavbu „Bytové objekty obytného souboru Fialka v Alejích s příslušenstvím a přípojkami“, nemohla být žadateli poskytnuta, neboť pracovníci stavebního úřadu jsou vyloučeni ze zákona dle § 14 odst. 4 správního řádu, když je za podjatého prohlášen jejich nadřízený. Usnesení, ani jiný dokument se v této věci nevydává. Této části žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
88. Žádost ze dne 4. 9. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie smlouvy mezi městem Říčany a firmou ČEZ Distribuce, a. s. o vytvoření věcného břemene (sloup elektrického vedení) na obecním pozemku parc. č. 322/1 v katastru Říčany-Kuří.Žadateli byla požadovaná kopie smlouvy č. 169/2016/VB na zřízení služebnosti /věcné břemeno/ Kuří, Květná NN pro č. p. 41 ČEZ č.: EP-12-6002287/VB/1 poskytnuta. Zároveň podle ustanovení §8a zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo vydáno rozhodnutí o část. odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.  
89. Žádost ze dne 5. 9. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí všech podaných žádostí, vyjádření a odvolání a vydaných rozhodnutí či usnesení OŽP MěÚ v Říčanech ve věci vynětí části pozemku p. č. 193/20 v k. ú. Strančice z plnění funkcí lesa v roce 2017.

 
Žadateli byly požadované dokumenty odeslány(zde), (zde) (zde), a (zde). Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.

 
90. Žádost ze dne 6. 9. 2017, v níž žadatel požaduje odpověď na tyto dotazy:Co je potřeba splnit ke vzniku mysliveckého spolku/sdružení s právem provozování myslivosti?Jaké povinnosti, jaká práva má takovýto spolek?Jakými zákony a vyhláškami se musí řídit?Kdo kontroluje jeho činnost?  1. K založení spolku (obecně) je upraveno v § 214 – 302zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.2. Povinnosti spolku upravuje výše zmíněný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva vycházejí z důvodu zřízení spolku a jeho stanov.3. V případě mysliveckého spolku bude vycházet ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (např. 244/2002 Sb., 245/2002 Sb., 491/2002 Sb., 7/2004 Sb., 553/2004 Sb., 10/2008 (CBOú, 30/2014 Sb.)4. V případě, že si pronajme spolek honitbu a stane se tak uživatelem honitby, jeho činnost kontrolují orgány státní správy myslivosti, především příslušná obec s rozšířenou působností (ORP), případně nadřízený správní orgán – krajský úřad nebo ministerstvo zemědělství. 
91. Žádost ze dne 11. 9. 2017, v níž žadatel požaduje: 1. Poskytnutí kopie žádosti říčanských občanů ulice Bilá a občanů Prahy-Nedvězí z ulice Pod Bahnivkou, kterou žádají o zneprůjezdnění Mozartovy ulice, ze které bude patrné, komu žádost byla na MěÚ adresována a kdy byla na podatelnu doručena.2. Dále žadatel požaduje sdělit, kým byla tato žádost Odboru správy majetku města přidělena k vyřízení.3. Požaduje kopii žádosti Odboru silničnímu správnímu orgánu o stanovení příslušného dopravního značení v souvislosti s uzavřením Mozartovy ulice.4. Nakonec žádá o sdělení, ve které době v tomto roce čerpal pan starosta Kořen dovolenou v délce necelých 14 dnů.1. Žadateli byly zaslány kopie těchto dokumentů (zde): Žádost o řešení omezení dopravy – podána 8. 1. 2015 na podatelnu MěÚ Říčany.Žádost ze dne 4. 4. 2017 zaslaná elektronicky (e-mail) starostovi města.Žádost o řešení neúnosné dopravní situace zaslaná elektronicky 7. 2. 2017 Odboru správy majetku v Říčanech.Dopravní značení v ulici Pod Bahnivkou Praha 10 – nebezpečná zatáčka, podáno dne 25. 4. 2017 na podatelnu MěÚ Říčany.Dopravní situace v ulici Pod Bahnivkou, podáno dne 6. 9. 2016 na Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, postoupeno 27. 9. 2016 na Oddělení dopravy MěÚ v Říčanech.Žádost odeslaná elektronicky 31. 5. 2017 na Odbor správy majetku v Říčanech na základě tel. rozhovoru s pracovnicí OSM. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. 2. K  druhému dotazu, kým byly tyto žádosti přiděleny Odboru správy majetku k vyřízení, uvádíme, že třídění došlé pošty provádí podatelna MěÚ Říčany na základě věcné příslušnosti jednotlivým odborům. Elektronická korespondence byla žadateli adresována na základě telefonické komunikace přímo jednotlivým pracovníkům Odboru správy majetku, popř. starostovi města, který jejím vyřízením pověřil vedoucí pracovníky Odboru správy majetku a vedoucí Útvaru interního auditu. 3. V příloze byla dále odeslána požadovaná kopie žádosti o stanovení úpravy silničního provozu k dopravnímu opatření č. 19/2017 – Mozartova č. j. 39247/2017-MURI/OTS/1137ze dne 28. 7. 2017, kterou OSM adresoval Odboru správních agend a dopravy v Říčanech. 4. K  poslednímu dotazu, ve které době v tomto roce čerpal pan starosta Kořen dovolenou v délce necelých 14 dnů, bylo žadateli sděleno, že pan starosta čerpal dovolenou ve dnech 21. 8. – 31. 8., přičemž 29. 8. byl na úřadě přítomen.  
92. Žádost ze dne 18. 9. 2017, v níž žadatel požaduje odpověď na tyto dotazy:1. Zda společnost ČEZ Distribuce, a. s. nebo jiný subjekt podal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, povolenou územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2.
2. Zda MěÚ v Říčanech, odbor – Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25197/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.3. Zda Stavební úřad v Říčanech obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, s výjimkou žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po a žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028. 
1. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., ani žádný jiný subjekt, žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku uvedené stavby zatím nepodal. Z telefonické komunikace je Stavebnímu úřadu v Říčanech známo, že společnost ČEZ Distribuce, a. s. připravuje dokumentaci a v dohledné době o povolení požádá.2. Stavební úřad v Říčanech neobdržel žádnou jinou žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po, než žádost o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.3. Zdejšímu stavebnímu úřadu nebyly doručeny žádné další žádosti o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, o změnu stavby před dokončením a žádosti o ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice.
93. Žádost ze dne 19. 9. 2017, v níž žadatel požaduje odpověď na tyto dotazy:Zda je komunikace na pozemku p. č. 456/4, k.ú. Pacov u Říčan, který je vlastnictví Města Říčany (dále jen „město“), veřejně přístupná, popř. o sdělení jaký je její status (zařazení)?  Zda je komunikace na pozemcích p. č. 244/9 a 244/80, oba k.ú. Pacov u Říčan, které jsou ve vlastnictví soukromých osob, veřejně přístupná, popř. o sdělení jaký je její status (zařazení)?Jaký má město záměr s pozemky p. č. 244/25 a 244/106, oba k.ú. Pacov u Říčan, které získalo do svého vlastnictví?Na pozemcích p. č. 244/58 a 244/87, oba k.ú. Pacov u Říčan, je zřízena dle informace žadatele šotolinová komunikace. Eviduje město nějakým způsobem tuto komunikaci, a pokud ano, jaký je charakter této komunikace?   1. Místní komunikace vedená na pozemku parc. č. 456/4, k.ú. Pacov u Říčan, je veřejně přístupnou místní komunikací 3.třídy, zařazenou v pasportu místních komunikací rozhodnutím č.j.: 8451/2017-MURI/OTS/1137., ze dne 7.4.2017.2. Pozemky parc. č. 244/9 a 244/80, oba v k.ú. Pacov u Říčan nejsou ve vlastnictví města Říčany. Dopravní cesta na pozemcích naplňuje svým umístěním, stavebně technickým stavem, atributy účelové komunikace dané ustanovením § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Komunikace na výše uvedených pozemcích není zařazena v pasportu místních komunikací. Zdejší oddělení technické správy, jako příslušný silniční správní úřad ve věci místních komunikací dle § 40 odst. 5 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, neeviduje požadavek na omezení přístupu.3. Pozemky parc. č. 244/25 a 244/106, oba v k.ú. Pacov u Říčan jsou ve vlastnictví města Říčany, v současné době bez úpravy povrchu. Záměrem města Říčany je, v souladu se schváleným územním plánem, na pozemcích zřízení komunikace. Uvedený záměr bude řešen v rámci správního řízení s dotčenými orgány státní správy.4. Pozemky parc. č. 244/58 a 244/87, oba v k.ú. Pacov u Říčan nejsou ve vlastnictví města Říčany. Dopravní cesta na pozemcích naplňuje svým umístěním, stavebně technickým stavem, atributy účelové komunikace dané ustanovením § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Komunikace na výše uvedených pozemcích není zařazena v pasportu místních komunikací. Zdejší oddělení technické správy, jako příslušný silniční správní úřad ve věci místních komunikací dle § 40 odst. 5 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, neeviduje požadavek na omezení přístupu.  
94. Žádost ze dne 27. 9. 2017, v níž žadatel požaduje informace, zda je z činnosti Městského úřadu v Říčanech známo, že se ve správním obvodu obce Říčany nachází sídlo právnické osoby s názvem „Podpora pro cizince zabývající se migrační a azylovou politikou.“   K dotazu bylo sděleno, že z činnosti Městského úřadu v Říčanech doposud není známo, že se ve správním obvodu města Říčany nachází sídlo právnické osoby s názvem „Podpora pro cizince zabývající se migrační a azylovou politikou.“
95. Žádost ze dne 27. 9. 2017, v níž žadatel požadujeposkytnutí kopie rozhodnutí o uzavírce č. j. 48437/2017-MURI/OSAD ze dne 13. 9. 2017.

 
Požadovaný dokument byl zaslán v příloze (zde). Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
96. Žádost ze dne 9. 10. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí dokumentace, kterou se schválilo umístění na Masarykově náměstí.Vzhledem k tomu, že vymezení požadovaných informací bylo příliš obecné, neboť není zřejmé, jaká dokumentace má být žadateli poskytnuta, nebyl upřesněn předmět ani časové období, jehož se žádost týká, byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Žadatel svou žádost upřesnil dne 23. 10.
Upřesnění žádosti ze dne 9. 10., v níž žadatel požaduje poskytnutí dokumentace, kterou se schválilo umístění semaforu na Masarykově náměstí od začátku výstavby nového chodníku na ulici 17. listopadu.Požadovaný dokument byl žadateli odeslán (zde). Na úřední desce byla vyhláška vyvěšena od 21. 7. 2017 do 28. 7. 2017. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
97. Žádost ze dne 9. 10. 2017, v níž žadatel požadujeposkytnutí kopie dokladu prokazujícího splnění požadavků § 172 odst. 1 správního řádu (zveřejnění návrhu OOP s výzvou k podávání připomínek nebo námitek na úřední desce úřadu i obecního úřadu dotčené obce)  ve věci opatření obecné povahy č. j. 52463/2017-MURI/OSAD (stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnici II/107 v k. ú. Všechromy).Z důvodu neexistence žadatelem požadované kopie návrhu opatření obecné povahy, povinný subjekt rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadované informace, neboť ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) vylučuje z povinnosti poskytovat informace dotazy na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.Žadatelem uváděný § 172 odst. 1 správního řádu sice ukládá povinnost správnímu orgánu zveřejnit návrh opatření obecné povahy s výzvou k podávání připomínek nebo námitek na úřední desce úřadu i obecního úřadu dotčené obce, avšak v případě řízení o opatření obecné povahy, jímž se stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, platí některé zásadní odlišnosti, jež jsou dány především snahou co nejvíce urychlit jeho vydání. V tomto konkrétním případě bylo proto postupováno v souladu s ustanovením § 77 odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, který stanoví, že v případě nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
98. Žádost ze dne 11. 10. 2017, v níž žadatel požaduje informace týkající se udělování výjimek ze zákazu vjezdu do PPFL, a to konkrétně:Kolik a jaké výjimky ze zákazu vjezdu do PPFL v katastru Říčan bylo v roce 2017 vydáno?a) Kolik na konkrétní RZ a jaké?b) Kolik na jméno a jaké?c) Kolik přenosných?2. Podle jakého klíče se výjimky udělují?Výjimky jsou udělovány na základě individuálních jednání pracovníků Odboru životního prostředí v Říčanech s žadateli, kteří musí ve své žádosti prokázat oprávněnost svého požadavku.3. Je v roce 2017 držitelem výjimky osobní auto Ford RZ 2AO 2417?4. Je v roce 2017 držitelem výjimky osobní auto BMW RZ 3SP 3782?5- Jsou všechny výjimky udělené v minulých letech, tedy již neplatné, vráceny správci lesa?6. Proč se na tyto legitimní dotazy nikdo z této radnice (správa lesa, tisková mluvčí) na diskusním fóru neobtěžuje odpovědět?  1. K dotazu bylo uvedeno, že v roce 2017 bylo vydáno celkem 40 výjimek ze zákazu vjezdu do PPFL.a) Na SPZ bylo vydáno 8 výjimek, a to konkrétně:
–      4AM 5898, 5S5 0506, 4AB 5844, SK057BA, 4AP 9809 (platnost do 31. 12. 2019)-     2SY 4256, 8S8 5300, 7S6 2116 (platnost do 1. 6. 2019)b) Na jméno bylo vydáno 8 výjimek, a to pro FK Radošovice, z. s., pro trenéry a asistenty, s evidenčními čísly V2017001, V2017002, V2017003, V2017004, V2017005, V2017006, V2017007, V2017009 a s platností do 31. 12. 20182.  Obecných výjimek bylo celkem vydáno 24, z toho: 14 výjimek pro pořadatele festivalu „Starák“ s platností 8. 8. 2017- 18. 8. 2017,  7 výjimek pro FK Radošovice (hosté, zásobování, správce klubu) s platností do 31. 12. 2018,  2 výjimky pro Lesní klub pramínek s platností do 31. 12. 2018, 1 výjimka pro Údržbu starého koupaliště s platností do 1. 6. 20193. K tomuto dotazu sdělujeme, že povinný subjekt nemá informace o tom, zda osobní automobil Ford SPZ 2AO 2417 je držitelem výjimky ze zákazu vjezdu, neboť jak bylo výše uvedeno, některé výjimky jsou obecné nebo jsou udělovány na jméno bez uvedení SPZ vozidla. Povinný subjekt nemá informace o tom, jaká vozidla používají tyto výjimky ze zákazu vjezdu do PPFL. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Této části žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.4. K tomuto dotazu sdělujeme, že povinný subjekt nemá informace o tom, zda osobní automobil BMW SPZ 3SP 3782 je držitelem výjimky ze zákazu vjezdu, neboť jak bylo výše uvedeno, některé výjimky jsou obecné nebo jsou udělovány na jméno bez uvedení SPZ vozidla. Povinný subjekt nemá informace o tom, jaká vozidla používají tyto výjimky ze zákazu vjezdu do PPFL. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Této části  žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.5. Vracení výjimek není požadováno, neboť jsou vydávány na časové období, po jeho uplynutí pak pozbývají platnosti.6. Povinný subjekt nemá informace o tom, proč se nikdo z radnice neobtěžuje na legitimní dotazy žadatele odpovídat. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Této části žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
99. Žádost ze dne 16. 10. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:Kolik jste obdrželi podnětů, stížností, hlášení od občanů, organizací, Policie ČR, městských policií, mysliveckých spolků/sdružení od počátku roku 2017 ke škodám na majetku občanů, organizací, obcí způsobených divokými prasaty na svém území působnosti?2. Jaké jste povolili zásahy, komu a kde proti divokým prasatům (odlov, odstřel apod.)3. Obdrželi jste od Mysliveckého spolku Borovina Psáry, Jílovská 157, 252 44  Psáry podnět ke škodám na majetku občanů, organizací, obcí na územích ve vaší působnosti způsobených přemnoženými prasaty, případně kdy v posledních 3 letech?4. Povolili jste Mysliveckému spolku Borovina Psáry nějaké formy zásahu proti divokým prasatům v letech 2015-2017, případně jaké a na jakých územích ve vaší působnosti?5. Kdo kontroluje činnost – provozování práva myslivosti Mysliveckého spolku Borovina Psáry, má-li spolek sídlo na území ORP Černošice a honební pozemky pronajaty na území ORP Říčany.6. Jste-li oprávněni ke kontrole tohoto spolku, tak kdy naposledy jste prováděli kontrolu činnosti – provozování práva myslivosti Mysliveckého spolku Borovina Psáry?1. Na Odbor životního prostředí v Říčanech nebyly od počátku roku 2017 doručeny žádné podněty, stížnosti ani hlášení od občanů, organizací, Policie ČR, městských policií, mysliveckých spolků/sdružení ke škodám na majetku způsobených divokými prasaty na území ORP Říčany. 2. Na území ORP Říčany mají honební společenstva a myslivecká sdružení povolený lov dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně dle:
 ustanovení § 36 odst. 5: „V honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy, lze po vyjádření státní správy myslivosti u těchto druhů zvěře lovit samičí zvěř a samčí zvěř do stáří 2 let ve stanovené době lovu bez omezení a vypracování a projednání plánu.“  ustanovení § 39: „Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet některého druhu zvěře byl snížen, orgán státní správy myslivosti povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu zvěře. Nelze-li škody působené zvěří snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, uloží orgán státní správy myslivosti na návrh vlastníka, popřípadě nájemce honebního pozemku nebo na návrh orgánu ochrany přírody nebo orgánu státní správy lesa snížení stavu zvěře až na minimální stav, popřípadě zruší chov druhu zvěře, který škody působí.“ ustanovení § 45 odst. 2: „ V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení, popřípadě uložení úpravy stavu zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu určitého druhu zvěře může být uvedeno, že při této úpravě stavu zvěře neplatí některé zakázané způsoby lovu uvedené v odstavci 1 písm. g), jde-li o lov v noci, a dále v odstavci 1 písm. m), t) a u).“ Konkrétní zásahy jsou prováděny dle tří výše uvedených ustanovení v těchto honitbách ve správě ORP Říčany:HonitbaUživatel honitbyObora AldašínČZU v Praze, školní lesní podnik v Kostelci n. Č. l.Honitba BohumileČZU v Praze, školní lesní podnik v Kostelci n. Č. l.Honitba BřezíMyslivecký spolek BřezíHonitba Kaliště-TurkoviceMyslivecký spolek KalištěHonitba MnichoviceMyslivecký spolek MnichoviceHonitba Kostelec nad Černými lesyMyslivecký spolek Kostelec nad Č. lesyHonitba KuniceHonební společenstvo KuniceHonitba MukařovPragolov, s. r. o.Honitba NučiceMyslivecký spolek NučiceHonitba NupakyHonební společenstvo NupakyHonitba OndřejovHonební společenstvo OndřejovHonitba PopovičkyMyslivecký spolek Družba-DobřejoviceHonitba PředbořMyslivecký spolek Koroptev – PředbořHonitba Kňour Stříbrná SkaliceMyslivecký spolek Kňour Stříbrná SkaliceHonitba Stříbrná Skalice – LESMyslivecký spolek Bor KonojedyHonitba SuliceMyslivecký spolek SuliceHonitba SvěticeMyslivecký spolek SvěticeHonitba Velké PopoviceHonební společenstvo Velké PopoviceHonitba ŽernovkaJan ČmelíkHonitba HrusiceMyslivecký spolek HrusiceObora PřehvozdíPragolov, s. r. o. 3. K tomuto uvádíme, že OŽP v Říčanech neobdržel žádný podnět v dané věci od výše uvedeného mysliveckého spolku. 4. Sdělujeme Vám, že ORP Říčany nepovolila výše uvedenému mysliveckému spolku žádné zásahy proti divokým prasatům v letech 2015-2017, neboť nemá k danému kompetence. 5. Místně příslušná ke kontrole činnosti Mysliveckého spolku Borovina Psáry je ORP Černošice. 6. Jak bylo již uvedeno, ORP Říčany není oprávněna ke kontrole činnosti výše uvedeného spolku. 
100. Žádost ze dne 19. 10. 2017, v níž žadatel požaduje tyto informace:Zda společnost ČEZ Distribuce, a. s. nebo jiný subjekt podal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, povolenou územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2.Pro případ, že dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí pro výše uvedenou elektrickou přípojku, žádáte o sdělení, na základě jakého rozhodnutí jsou prováděny stavebníkem výkopové práce a pokládka kabelů na pozemku parc. č. 138/143 v k. ú. Říčany – Radošovice.Zda MěÚ v Říčanech, odbor – Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25197/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.Zda Stavební úřad v Říčanech obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, s výjimkou žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po a žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028. 1. K tomuto dotazu bylo žadateli sděleno, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., ani žádný jiný subjekt, žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku uvedené stavby zatím nepodal. Z telefonické komunikace je Stavebnímu úřadu v Říčanech známo, že společnost ČEZ Distribuce, a. s. připravuje dokumentaci a v dohledné době o povolení požádá.2. Uvedené výkopové práce a pokládka kabelů na pozemku parc. č. 138/143 v k. ú. Říčany-Radošovice se týkají realizace el. přípojek k jednotlivým domům, na něž bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení č. j. 1417s/25197/2008/Po ze dne 19. 1. 2009.3. K tomuto dotazu bylo uvedeno, že Stavební úřad v Říčanech neobdržel žádnou jinou žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po, než žádost o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.4. K této části žádosti bylo sděleno, že zdejšímu stavebnímu úřadu nebyly doručeny žádné další žádosti o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, o změnu stavby před dokončením a žádosti o ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice.
101. Žádost ze dne 20. 10. 2017, v níž žadatel požaduje informace, které se týkají rekonstrukce návsi v obci Tehovec: „Kdy a pod jakou spisovou značkou a jednacím číslem byl vydán kolaudační souhlas na stavbu označenou jako I. etapa stavby „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“ dle stavebního povolení sp. zn. 0049228/2010/Ďu, č.j. 13722/2011-MUR/OSÚ/00502 ze dne 15. 3. 2011.“ Současně žadatel požaduje poskytnutí kopie tohoto kolaudačního souhlasu.K dotazu bylo sděleno, že kolaudační souhlas na stavbu označenou jako I. etapa stavby „Rekonstrukce návsi v obci Tehovec“ dle stavebního povolení sp. zn. 0049228/2010/Ďu, č. j. 13722/2011-MUR/OSÚ/00502 ze dne 15. 3. 2011 byl vydán dne 21. 8. 2017, pod č. ev. 61627/2017, č. j. 40889/2017-MURI/OSAD. Kopie tohoto dokumentu byla žadatelce odeslána (zde). Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
102. Žádost ze dne 23. 10. 2017, v níž žadatel požaduje informace týkající se instalované kamery na křižovatce ulic Bezručova a Ruská:1. Kdo systém dodával?2. Z čeho se systém skládá (přesná specifikace komponent, typ kamery atd.)3. Kolik tento kamerový bod stál peněz (položkový rozpočet)?Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“

Veškeré požadované informace týkající se instalované kamery na křižovatce ulic Bezručova a Ruská jsou dle Zákona o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) zveřejněny v Informačním systému registru smluv na této adrese: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/258277 .

 
103. Žádost ze dne 31. 10. 2017, v níž žadatel požaduje zaslání rozhodnutí vydaného Odborem právním, oddělením přestupkovým v Říčanech, jímž bylo skončeno řízení ve věci zn. 30859/2017-Sk/R-857, s uvedením data, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.Rozhodnutí bylo žadateli zasláno a zároveň bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí podle §8a InfZ, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
104. Žádost ze dne 7. 11. 2017, v níž žadatel požaduje informace týkající se Informačního systému evidence obyvatel (ISEO), a to konkrétně:Jaká je maximální a průměrná odezva Informačního systému evidence obyvatel, tj. v Registru rodných čísel, Evidence obyvatel, Evidence občanských průkazů a Evidence cestovních dokladů na vašem úřadě?Který úkon v Informačním systému evidence obyvatel je časově nejnáročnější a kolik zabere času?Jaký evidujete celkový počet výpadků Informačního systému evidence obyvatel v letech 2014, 2015, 2016 a k datu podání žádosti v roce 2017? Prosím, uveďte údaje za každý rok zvlášť.Podporuje váš úřad provoz okresní/lokální databáze Informačního systému evidence obyvatel na lokálním serveru?Pokud ano, jaké jsou finanční náklady spojené s jeho provozem?Kdo tento provoz zajišťuje? V případě, kdy jej zajišťujete vlastními silami, jaká je personální a časová náročnost zajištění tohoto provozu?    
  
1. Správcem Informačního systému evidence obyvatel (ISEO) je Ministerstvo vnitra ČR, které je současně i dodavatelem systému, hardwaru a také dodavatelem internetového připojení. Vzhledem k tomu, že Městský úřad v Říčanech je pouze uživatelem systému, požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. Z tohoto důvodu, povinný subjekt v tomto bodě podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ žádost o poskytnutí informací odkládá.2. Městský úřad v Říčanech nevede statistiku časové náročnosti úkonů ISEO, neboť požadavky klientů je nutno posuzovat individuálně a v rámci jednotlivých úkonů jsou klienti obsluhováni po různě dlouhou dobu. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Této části žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.3. V tomto bodě žádosti bylo žadateli opět sděleno, že správcem ISEO je Ministerstvo vnitra ČR. Požadované informace se nevztahují k působnosti Městského úřadu v Říčanech, neboť ten je pouze uživatelem systému. Z tohoto důvodu, povinný subjekt v tomto bodě podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ žádost o poskytnutí informací odkládá.4. Ne, Městský úřad v Říčanech nepodporuje provoz okresní/lokální databáze ISEO na lokálním serveru.5. Viz. záporná odpověď v bodě č. 4.6. Viz. záporná odpověď v bodě č. 4. Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti žadatel nesouhlasí, může na postup povinného subjektu podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost může podat u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.
105. Žádost ze dne 7. 11. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, které se týkají stavu vozovky v ulici Říčanská, a to konkrétně:1. Zda a kdy město plánuje opravu povrchu vozovky v ulici Říčanská.
2. Seznam oprav za posledních 5 let, které byly provedeny, včetně vyčíslení výdajů na tyto opravy.
3. Seznam firem, které se na opravách podílely.


  
K dotazu bylo žadateli sděleno, že silnice II/101 Říčanská je silnicí II. třídy a je v majetku Středočeského kraje. Veškeré opravy této komunikace realizuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu a z tohoto důvodu se žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) odkládá.

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žadatel nesouhlasí, je možné na postup povinného subjektu podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u města Říčany do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.

 
106. Žádost ze dne 12. 11. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Poskytnutím kopie všech podnětů k zahájení řízení o stanovení opatření obecné povahy o místní a přechodné úpravě provozu na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu města Říčany, podaných městem Říčany Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech v období od 1. 1. 2017 do dne vyřízení této žádosti o poskytnutí informací.2. Poskytnutím kopie rozhodnutí, kterým bylo ukončeno řízení vedené Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech pod č. j. 40877/2017-MURI/OSAD.3. Poskytnutím kopie stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov – JIH, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice, vydaného pro řízení vedené Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech pod č. j. 40877/2017-MURI/OSAD.  1. Požadované dokumenty byly žadateli odeslány (zde), (zde), (zde), (zde), (zde), (zde), (zde), (zde). Žádost o vyjádření k místní úpravě provozu v centrální oblasti Říčany ze dne 18. 4. 2017 podává za město Říčany společnost City Parking Group, s. r. o. na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 294/2016/SoD. V případě kopie dokumentu č. j. 15924/2016-MURI/OTS/1137, ev. č. 22930, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.2. Řízení vedené pod č. j. 40877/2017-MURI/OSAD Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech bylo ukončeno Usnesením o zastavení řízení ze dne 20. 9. 2017, ev. č. 71010/2017-MURI/OSAD. Kopie tohoto dokumentu byla žadateli poskytnuta (zde).3. Kopie stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov – JIH, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice, vydaného pro řízení vedené Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech pod č. j. 40877/2017-MURI/OSAD, byla žadateli poskytnuta. (zde)
107. Žádost ze dne 12. 11. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí informací, které se týkají usnesení Rady města Říčany ze dne 7. 9. 2017 č. 17-38-007, jímž „Rada města Říčany schvaluje návrh dopravního opatření v ulici Mozartova, který spočívá ve zjednosměrnění předmětné ulice od ulice Blatouchová směrem k ulici Bílá a ukládá tajemníkovi MěÚ projednat toto opatření s dotčenými orgány.“  a to konkrétně:Poskytnutí kopie „návrhu dopravního opatření v ulici Mozartova, který spočívá ve zjednosměrnění předmětné ulice od ulice Blatouchová směrem k ulici Bílá“, který byl schválen výše uvedeným usnesením Rady města Říčany. 2. Sdělení, zda, kdy a se kterými dotčenými orgány tajemník MěÚ nebo jiný úředník MěÚ návrh uvedený pod bodem I. této žádosti projednával. 3. Poskytnutí kopie stanovisek všech dotčených orgánů, se kterými byl návrh uvedený pod bodem I. této žádosti projednáván. 4. Sdělení, dle jakého právního předpisu je v působnosti tajemníka MěÚ projednání návrhu uvedeného pod bodem I. této žádosti s dotčenými orgány. .1. Požadovaná kopie „návrhu dopravního opatření v ulici Mozartova, který spočívá ve zjednosměrnění předmětné ulice od ulice Blatouchová směrem k ulici Bílá“ nemůže být poskytnuta, neboť v písemné podobě neexistuje. Návrh na přijetí tohoto dopravního opatření byl formulován ústně v průběhu jednání Rady města Říčany a vyplynul z diskuse k předloženému materiálu na téma „Studie dopravy v klidu“. Následně byl vytvořen návrh usnesení, které Rada města Říčany schválila většinou hlasů. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Této části žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. 2. Na základě schváleného výše uvedeného usnesení bylo uloženo tajemníkovi MěÚ projednat návrh přijatého dopravního opatření v ulici Mozartova s dotčenými orgány. Tajemník se následně za tímto účelem obrátil na Odbor správy majetku v Říčanech.
Dne 13. 9. 2017 byla z Odboru správy majetku v Říčanech na Odbor správních agend a dopravy v Říčanech odeslána žádost o zpětvzetí žádosti č. j. 39247/2017-MURI/OTS/1137, ev. č. 56336/2017 ze dne 28. 7. 2017.

Odbor správních agend a dopravy usnesením ze dne 20. 9. 2017, č. j. 40877/2017-MURI/OSAD, zastavil řízení zahájené podáním ze strany OSM ze dne 28. 7. 2017.
Nová žádost o přijetí dopravního opatření v ulici Mozartova, která koresponduje s přijatým usnesením Rady města Říčany ze dne 7. 9. 2017, byla odeslána Odborem správy majetku v Říčanech na Odbor správních agend a dopravy v Říčanech dne 9. 11. 2017. Přílohou této žádosti je i stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Praha venkov – JIH z 13. 10. 2017, který s návrhem dopravního značení souhlasí, za předpokladu dodržení jím uvedených podmínek.

Odborem správních agend a dopravy v Říčanech doposud nebylo na základě podané žádosti ze dne 9. 11. 2017 v této věci zahájeno správní řízení. 3. K tomuto dotazu Vám zasíláme: Kopii žádosti o zpětvzetí žádosti ze dne 13. 9. 2017, č. j. 39247/2017-MURI/OTS/1137 (zde)Kopii usnesení o zastavení řízení č. j. 40877/2017-MURI/OSAD ze dne 20. 9. 2017 (zde)Kopii žádosti o stanovení místní úpravy silničního provozu k DO č. 32/2017 Mozartova ze dne 9. 11. 2017, č. j. 51935/2017-MURI/OTS/1137 (zde)Kopii stanoviska Dopravního inspektorátu PČR Praha venkov – JIH ze dne 13. 10. 2017, č. j. KRPS-309013-2/ČJ-2017-011406 (zde)4. K danému bylo sděleno, že tajemník se při výkonu své funkce obecně řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. V tomto konkrétním případě se jedná o § 110 odst. b) tohoto zákona: „Tajemník městského úřadu plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou.“ Ze zákona o obcích vychází i Organizační řád Městského úřadu v Říčanech (účinnost od 1. 1. 2015), článek 6 upravuje zásady řízení úřadu, pod bodem 6. 4 je stanoven rozsah působnosti tajemníka Městského úřadu v Říčanech
108. Žádost ze dne 14. 11. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie spisu v tištěné podobě, vedeného pod č. j. OPE/16/28549.Požadovaná kopie spisu byla žadateli odeslána.
109. Žádost ze dne 14. 11. 2017, v níž žadatel požaduje informace k těmto otázkám: Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů? 2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů? 3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete? 4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/společně s obcemi ve vašem správním obvodu?   1. Město Říčany zajišťuje soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů zejména přípravou vstupní analýzy, postupnou implementací změn do jednotlivých procesů úřadu, jmenováním pověřence pro ochranu osobních údajů a proškolováním zaměstnanců ohledně změn v oblasti nakládání s osobními údaji.  K dotazu, jakým způsobem bude město Říčany zajišťovat soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, bylo žadateli sděleno, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost sdělovat budoucí rozhodnutí povinného subjektu a jaká opatření má v úmyslu učinit v určitých záležitostech. Této části žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. 2. V souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů město Říčany nezadalo v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby. K dotazu, zda město Říčany plánuje zadat veřejnou zakázku na výše uvedené právní služby uvádíme, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost sdělovat budoucí rozhodnutí povinného subjektu a jaká opatření má v úmyslu učinit v určitých záležitostech. Této části žádosti o informace tak nemohlo být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. 3. K datu vyřízení této žádosti o informace město Říčany zřídilo 12 příspěvkových organizací. 4. Město Říčany pro obce/společně s obcemi ve svém správním obvodu Nařízení o ochraně osobních údajů neimplementuje. K otázce, zda město Říčany plánuje implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce nebo společně s obcemi ve správním obvodu města bylo žadateli sděleno,, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost sdělovat budoucí rozhodnutí povinného subjektu a jaká opatření má v úmyslu učinit v určitých záležitostech. Této části žádosti o informace tak nemůže být vyhověno, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací. 
110. Žádost ze dne 15. 11. 2017, v níž žadatel požaduje zaslat potvrzení prokazující, že používané měřící přístroje na pozemní komunikaci ulice Říčanská v obci Říčany, směr od Voděrádek, jsou řádně kalibrovány dle příslušných norem.Žadatelem požadované povrzení – Ověřovací list – bylo zasláno (zde).
111. Žádost ze dne 16. 11. 2017, v níž žadatel požaduje informace, které se týkají povoleného užívání stavby na pozemku parc. č. 606/1 v k. ú. Světice. Požaduje kopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na tuto stavbu.Na základě žádosti byly žadateli dokumenty poštou odeslány. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
112. Žádost ze dne 20. 11. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie Smlouvy o spolupráci a o finančním příspěvku na akci „Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov a Radošovice“, kde smluvními stranami jsou město Říčany a paní H.W.Požadované kopie smluvy byly žadatelce odeslány. Zároveň bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle ustanovení §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a  to tak, že v kopii uvedených smluv nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
113. Žádost ze dne 27. 11. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí opatření obecné povahy, které vydal Odbor správních agend a dopravy v Říčanech, oddělení dopravy dne 24. 7. 2017 pod č. j. 38326/2017-MURI/OSAD a kterým, mimo jiné, došlo k omezení tranzitní nákladové dopravy nad 12 t na silnici II/101. Kopie požadovaného dokumentu byla žadateli poskytnuta (zde). 
114. Žádost ze dne 27. 11. 2017, v níž žadatel požadujeposkytnutí kopií dokumentů týkajících se výstavby bytových projektů realizovaných na území města Říčany.  Žádá o zaslání (v případě, že již bylo vydáno) územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí pro tyto projekty:VILA DOMY RADOŠOVICE, ulice Plavínová, parc. č. 138/143REZIDENCE ZAHRADA ŘÍČANY, ulice Na Výšině, Na Výsluní, parc. č. 4061,4062REZIDENCE ZAHRADA ŘÍČANY, ulice Na Výšině, Na Výsluní, parc. č. 832/9.  K žádosti týkající se projektu VILA DOMY RADOŠOVICE, ulice Plavínová, parc. č. 138/143 bylo žadateli v příloze zasláno územní rozhodnutí a stavební povolení č. j. 1417s/25797/2008/Po. (zde)  Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. Kolaudační rozhodnutí pro tuto stavbu do data podání žádosti nebylo vydáno.

Požadované dokumenty k 2. a 3. bodu žádosti týkající se projektu REZIDENCE ZAHRADA Říčany, ulice Na Výšině, Na Výsluní, byly odeslány. Do data podání žádosti proběhla zatím pouze kolaudace 1. etapy výstavby, 2. etapa dosud nebyla zkolaudována. Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště  a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.
 
115. Žádost ze dne 29. 11. 2017, v níž žadatel požadujeposkytnutí informací spočívajících v „zaslání všech podkladů souvisejících se stanovením místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy č. II/113, č. III/10172, č. III/11311, č. III/11312 veřejné vyhlášky MěÚ v Říčanech č. j. 59188/2017-MURI/OSAD, č. ev. 84190/2017, a to zejména vyjádření dotčených orgánů, technické zprávy, projektové dokumentace, to vše v elektronické podobě.“   Ńávrh na omezení tranzitní dopravy na výše uvedených komunikacích podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, o. p. s. na Městský úřad Český Brod dne 19. 7. 2017.(zde) Městský úřad v Říčanech obdržel žádost o stanovení dopravního značení od Městského úřadu Český Brod dne 24. 7. 2017.(zde) Přílohou této žádosti je stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín z 22. 8. 2017 (zdë) a vyjádření k umístění dopravního značení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov – Jih z 12. 9. 2017.(zde)  Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených. Ve své žádosti dále požadujete poskytnutí projektové dokumentace, která je přílohou žádosti o stanovení dopravního značení na výše uvedených komunikacích.  Této části Vaší žádosti však nemůže být vyhověno, neboť projektová dokumentace byla poskytnuta Odboru správních agend a dopravy v Říčanech pouze jako podklad pro vydání opatření obecné povahy č. j. 59188/2017-MURI/OSAD, ev. č. 84190 a povinný subjekt nemá právo toto dílo užívat.  Žádost o poskytnutí informace se podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá, neboť poskytnutím kopie projektové dokumentace by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Žadatel se proti rozhodnutí o neposkytnutí projektové dokumentace odvolal ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ten postup povinného subjektu potvrdil.
116. Žádost ze dne 30. 11. 2017, v níž žadatel požadujeposkytnutí informace, kdy došlo k vyvěšení a kdy ke sejmutí opatření obecné povahy, které mělo být vydáno Odborem správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, vedeného pod č. j. 38326/2017-MURI/OSAD.   K  žádosti byla v příloze zaslána kopie dokumentu opatření obecné povahy č. j. 38326/2017-MURI/OSAD ze dne 24. 7. 2017. Toto opatření bylo zveřejněno na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se týká, a to konkrétně: Obec Mirošovice, vyvěšeno dne: 24. 7. 2017, svěšeno dne: 9. 8. 2017 (zde)Město Mnichovice, vyvěšeno dne: 25. 7. 2017, svěšeno dne: 9. 8. 2017 (zde)Obec Strančice, vyvěšeno dne: 24. 7. 2017, svěšeno dne: 10. 8. 2017 (zde)Obec Všestary, vyvěšeno dne: 26. 7. 2017, svěšeno dne: 11. 8. 2017 (zde)Obec Světice, vyvěšeno dne: 26. 7. 2017, svěšeno dne: 11. 8. 2017 (zde)Obec Křenice, vyvěšeno dne: 31. 7. 2017, svěšeno dne: 21. 8. 2017(zde)Obec Březí, vyvěšeno dne: 24. 7. 2017, svěšeno dne: 8. 8. 2017 (zde)Obec Ondřejov, vyvěšeno dne: 28. 7. 2017, svěšeno dne: 12. 8. 2017 (zde) Opatření obecné povahy, kterým došlo, mimo jiné, na silnici II. třídy č. 101 k zákazu tranzitu nákladních aut nad 12 tun, a které vydal Odbor správních agend a dopravy v Říčanech pod č. j. 103193/2016-MURI/OSAD dne 26. 1. 2017, bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Říčanech od 26. 1. 2017 do 13. 2. 2017. Kopie tohoto dokumentu  byla rovněž přiložena (zde).
117. Žádost ze dne 3. 12. 2017, v níž žadatel požaduje informace:Jakou spisovou značkou byl označen spis ve věci nepovoleného plnění bazénu vodou ze studny založený na základě Vašeho podání.2. Poskytnutí kopie protokolu o kontrole, kterou provedli pracovníci Městského úřadu v Říčanech u manželů Krausových ohledně plnění bazénu. Tato kontrola, dle Vašeho záznamu, proběhla 27. 7. 2015 okolo 16. hodiny. 
3. Kopie dokladu, kterým pan Kraus doložil, že studnu čistí a touto odčerpávanou vodou bazén doplňuje, tak je uvedeno v mailu RNDr. Gizely Morávkové ze dne 5. 10. 2017.  
1. Spis založený na základě podání žadatele byl označen spisovou značkou OŽP-36316/2017-Gm dne 7. 7. 2017.2. Požadovaný protokol pořízený pracovníky Městského úřadu v Říčanech dne 27. 7. 2015 při kontrole u manželů Krausových nebyl k datu vyřízení této žádosti o informace pracovnicí zodpovědnou za vyřízení tohoto správního řízení – RNDr. Gizelou Morávkovou – dohledán.  Této části žádosti o informace tak nemůže být k datu vyřízení žádosti o informace vyhověno, proto bude v souladu s §15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací.3. E-mail obsahující informace od studnaře, který u manželů Krausových prováděl čištění studny, byl pracovnicí Oddělení vodoprávního úřadu v Říčanech RNDr. Gizelou Morávkovou omylem smazán. Této části žádosti o informace tak nemůže být k datu vyřízení žádosti o informaci vyhověno, proto bude v souladu s §15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o odmítnutí požadovaných informací. V dané věci je již zahájeno správní řízení plánované na leden 2018 a dokladování této skutečnosti bude požadováno. Rovněž zde bude předložen protokol z místního šetření u manželů Krausových z 27. 7. 2015, který dosud nebyl dohledán. K tomuto jednání budete přizvána jako účastník řízení. Žadatelka se proti rozhodnutí povinného subjektu odvolala ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.
118. Žádost ze dne 3. 12. 2017,v níž žadatel požaduje poskytnutí informace týkající se přípisu Odboru správy majetku Městského úřadu v Říčanech ze dne 28. 7. 2017 č. j. 39247/2017-MURI/OTS/1137, adresovaného Odboru správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, kde se uvádí: „Na podnět obyvatel a velkému množství vozidel projíždějících v lokalitě u ulice Mozartova a v souladu s místním šetřením uskutečněným dne 6. 6. 2017 navrhujeme umístění dopravního zařízení – pevné překážky formou 4 sloupků (2 napevno, 2 sklopné) ve zúženém profilu ulice Mozartova.“ Konkrétně žádá o poskytnutí těchto informací: Poskytnutí kopie „podnětu obyvatel“ uvedeného ve shora citované pasáži přípisu ze dne 28.7. 2017; pokud podnět neexistuje v písemné podobě, tak poskytnutím kopie listiny (zápisu) o takovém podnětu;Poskytnutí kopie zápisu o „místním šetřením uskutečněným dne 6. 6. 2017“ uvedeném ve shora citované pasáži přípisu ze dne 28. 7. 2017;3. Sdělení kdy, kým a jakým způsobem bylo zjištěno a kvantifikováno „velké množství vozidel projíždějících v lokalitě u ulice Mozartova“ uvedené ve shora citované pasáži přípisu ze dne 28. 7. 2017 a poskytnutím kopie listiny (záznamu) o zjištění a kvantifikaci „velkého množství vozidel projíždějících v lokalitě u ulice Mozartova“ “ uvedeného ve shora citované pasáži přípisu ze dne 28. 7. 2017;4. Sdělení zda, kdy a kým v době od 1. 1. 2015 dosud bylo zjišťováno a kvantifikováno „velké množství vozidel projíždějících v lokalitě“ u jiných ulic v Říčanech Mozartova a v kladném případě poskytnutím kopií záznamu o takovém zjišťování.  Na žádost byly odeslány kopie těchto dokumentů (zde): Žádost o řešení omezení dopravy – podána 8. 1. 2015 na podatelnu MěÚ Říčany.Žádost ze dne 4. 4. 2017 zaslaná elektronicky (e-mail) starostovi města.Žádost o řešení neúnosné dopravní situace zaslaná elektronicky 7. 2. 2017 Odboru správy majetku v Říčanech.Dopravní značení v ulici Pod Bahnivkou Praha 10 – nebezpečná zatáčka, podáno dne 25. 4. 2017 na podatelnu MěÚ Říčany.Dopravní situace v ulici Pod Bahnivkou, podáno dne 6. 9. 2016 na Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, postoupeno 27. 9. 2016 na Oddělení dopravy MěÚ v Říčanech.Žádost odeslaná elektronicky 31. 5. 2017 na Odbor správy majetku v Říčanech na základě tel. rozhovoru s pracovnicí OSM.   Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.2. Požadovaná kopie zápisu a prezenční listiny z místního šetření ze dne 6. 6. 2017 byla zaslána v příloze (zde). Podle ustanovení § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že v kopii požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení, adrese bydliště a jiných identifikátorech fyzických osob v dokumentu uvedených.3. K tomuto dotazu bylo uvedeno, že pracovnice Odboru správy majetku v Říčanech pověřená zpracováním žádosti o stanovení úpravy silničního provozu – Mozartova ze dne 28. 7. 2017, z vlastní iniciativy a mimo pracovní dobu, provedla místní šetření v dané lokalitě. Z tohoto není pořízen žádný záznam. Soukromé video dokumentující provoz v této lokalitě je zveřejněno na internetových stránkách města Říčany, v diskusním fóru, kde mají občané možnost vyjádřit své názory a připomínky k životu ve městě. Diskuse na téma neúměrného provozu v Mozartově ulici je na této adrese: diskuse-tema.asp?cd=55&typ=r&detail=107536 , video ke zhlédnutí na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=5yZ1G3LELOQ . Oficiální průzkum intenzity dopravy v lokalitě u ulice Mozartova se uskutečnil na základě požadavku vedení města dne 27. 9. 2017.  Prostřednictvím osoby, s níž byla uzavřena dohoda o provedení práce, byl proveden dopravní průzkum v odpolední špičce od 13:00 do 18:00 hodin. V příloze byla odeslána kopie záznamu o průběhu průzkumu intenzity dopravy a zpracovaná výsledná zjištění (zde), (zde)4. V období od 1. 1. 2015 do doby vyřízení žádosti se na území města Říčany neuskutečnil žádný průzkum, který by v závěrečné zprávě kvantifikoval intenzitu dopravy termínem „velké množství vozidel projíždějících v lokalitě“. Pro úplnost dodáváme, že na území města Říčany byly realizovány tyto průzkumy dopravní situace: Dopravní průzkum uskutečněný Ředitelstvím silnic a dálnic v rámci celostátního sčítání dopravy v roce 2016. Zhotovitelem zakázky byla agentura IPSOS, s. r. o. Výpočty provedla dopravně inženýrská firma EDIP, s.r.o. Výsledky tohoto sčítání jsou na webové adrese: http://scitani2016.rsd.cz/pages/informations/default.aspx . Dopravně inženýrské posouzení záměru výstavby školského areálu Magic Hill v ulici Mánesova. Zhotovitelem zakázky zadané městem Říčany je dopravně inženýrská firma EDIP, s. r. o., studie proběhla v dubnu 2015. Cílem bylo zhodnocení dopravní situace v dané lokalitě a doporučení úprav dopravního řešení. Výsledky studie jsou k nahlédnutí na Odboru správy majetku v Říčanech. Průzkum nádraží a intenzity dopravy, uskutečněný ve dnech 25. – 27. 9. 2017, spočívající v monitorování nádraží, které je přeplněné parkujícími automobily lidí odjíždějících z Říčan vlakem a zahrnující i dopravní průzkum v 8 ulicích (17. listopadu, Politických vězňů, Pod Lihovarem, Táborská, 2x Mánesova, Mozartova, Spojka, Za Větrníkem). Záznam o průběhu průzkumu a zpracovaná výsledná zjištění Vám byla poskytnuta v souvislosti se zodpovězením dotazu III.
119. Žádost ze dne 4. 12. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:Zda společnost ČEZ Distribuce, a. s. nebo jiný subjekt podal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku pro stavbu „Obytný soubor 5 dvojdomů, inženýrské sítě, komunikace“ na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice, povolenou územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 1417s/25797/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, stavebníkovi RIM PROPERTY DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 27113761, se sídlem Melounová 520/4, Praha 2.Dále žádá poskytnutí informace, zda  MěÚ v Říčanech, odbor – Stavební úřad, obdržel žádost o změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. 1417s/25197/2008/Po ze dne 19. 1. 2009, s výjimkou žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028 a zda Stavební úřad v Říčanech obdržel od kteréhokoliv subjektu žádost o vydání územního rozhodnutí, žádost o vydání územního souhlasu, žádost o vydání stavebního povolení, žádost o změnu stavby před dokončením, ohlášení stavby nebo ohlášení změny stavby, týkající se jakéhokoliv stavebního záměru, který by měl být realizován na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany – Radošovice, s výjimkou žádosti o vydání rozhodnutí č. j. 1417s/25797/2008/Po a žádosti o změnu stavby před dokončením vydanou pod č. j. 16671/2011-MUR/OSÚ/00028.  1. K tomuto dotazu sdělujeme, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., ani žádný jiný subjekt, žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení pro elektrickou přípojku  uvedené stavby zatím nepodal.2. K této části žádosti sdělujeme, že zdejšímu stavebnímu úřadu byla dne 15. 11. 2017 pod č. ev. 86237 doručena žádost o změnu stavby před dokončením na pozemcích parc. č. 138/1, 138/3, 138/143, 138/154 v k. ú. Říčany-Radošovice. Kopii tohoto dokumentu byla odeslána žadateli v příloze (zde). Stavební úřad v Říčanech správní řízení v této věci dosud nezahájil.
120. Žádost ze dne 4. 12. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie vydaného kolaudačního rozhodnutí na stavbu Domov pro seniory, Voděrádky, Krabošická, parc. č. 40/5, 425/3-6, 424/1 + připomínky HZS.Požadované dokumenty byly žadateli odeslány (zde).
121. Žádost ze dne 8. 12. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí kopie projektové dokumentace na rekonstrukci budovy a interiérů ZŠ v Sokolské ulici.Město Říčany jako povinný subjekt a pořizovatel projektové dokumentace žadateli vyhověl a požadované dokumenty mu byly odeslány.
122. Žádost ze dne 19. 12. 2017, v níž žadatel požadujeposkytnutí informací: Sdělením, zda v přestupkovém řízení, vedené před Odborem právním, oddělením přestupky (v dopravě) Městského úřadu v Říčanech byla projednávána jakákoli dopravní nehoda, ke které by došlo v období od 1. 1. 2015 do současné doby v Říčanech, v ulici Bílá, Pod Bahnivkou a v ulici Mozartova od křižovatky s ulicí Pod Bahnivkou až ke křižovatce s ulicí Říčanská, a při které by bylo způsobeno zranění nebo způsobena majetková újma chodci nebo jinému účastníku silničního provozu; v kladném případě uvést všechny skutky, v nichž byl spatřován přestupek, způsob ukončení přestupkového řízení a čísla jednací, pod kterými byla přestupková řízení vedena.           2. Sdělením, zda Městskou policií Říčany byl v blokovém řízení řešen jakýkoli přestupek proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, ke kterému by došlo v období od 1. 1. 2015 do současné doby v Říčanech, v ulici Bílá, Pod Bahnivkou a v ulici Mozartova od křižovatky s ulicí Pod Bahnivkou až ke křižovatce s ulicí Říčanská; v kladném případě uvést všechny skutky, v nichž byl spatřován přestupek a uvést výši uložené pokuty za případné jednotlivé přestupky.  1. K tomuto dotazu bylo žadateli sděleno, že software, který má Odbor právní, oddělení přestupky Městského úřadu v Říčanech k dispozici, neumožňuje vybrat dopravní přestupky podle místa spáchání a všechny spisy od 1. 1. 2015 do současné doby musí být fyzicky zkontrolovány. Vzhledem k časové náročnosti úkolu a omezenému provozu městského úřadu během vánočních svátků, prodlužuje povinný subjekt lhůtu pro vyřízení žádosti o informace podle § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o 10 dní, tj. do 13. 1. 2018. 2. K danému dotazu bylo v příloze zasláno vyjádření Městské policie v Říčanech, č. j. MPŘP: 2017/07304/1407 ze dne 27. 12. 2017 (zde). V přípise ze dne 5. 1. 2017 bylo k prvnímu bodu žádosti sděleno, žeOdborem právním, oddělením přestupkovým – úsek přestupky v dopravě, nebyla od 1.1.2015 do současnosti projednávána žádná dopravní nehoda v ul. Bíla, Pod Bahnivkou a v ul. Mozartova od křižovatky s ul. Pod Bahnivkou ke křižovatce s ul. Říčanská v obci Říčany, při které by bylo způsobeno zranění nebo byla způsobena majetková újma chodci nebo jinému účastníkovi silničního provozu. 
123. Žádost ze dne 19. 12. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace: Poskytnutím kopie zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace – KOMUNIKACE BÍLÁ VČ. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ“, na     jejímž základě byla uzavřena smlouva o dílo č. 615/2016/SOD.2. Poskytnutím kopie uzavřené výzvy k podání nabídky na základě zadávací dokumentace uvedené pod bodem I. včetně uvedení účastníků (právnických či fyzických osob), kteří byli vyzváni k podání nabídky.3. Poskytnutím kopie zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Variantní řešení organizace dopravy v ul. Bílá a přilehlých komunikacích (včetně návrhu dopravního značení) vč. konzultací s majiteli dotčených nemovitostí“, na jejímž základě byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 615/2016/SOD.4. Poskytnutím kopie uzavřené výzvy k podání nabídky na základě zadávací dokumentace uvedené pod bodem III. včetně uvedení účastníků (právnických či fyzických osob), kteří byli vyzváni k podání nabídky.   1. Kopie zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace – KOMUNIKACE BÍLÁ VČ. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ“ (zde), (zde), (zde), (zde), (zde), (zde).Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace – Komunikace Bílá včetně inženýrských sítí“ byla vyhlášena v souladu se směrnicí města Říčany č. 2/2013 o zadávání veřejných zakázek dne 30. 9. 2016.Lhůta pro podání nabídek končila dne 17. 10. 2016 v 9:00. Jelikož ve lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka, poptávkové řízení bylo zrušeno. Dokument o zrušení zakázky (zde). Následně bylo postupováno podle ustanovení čl. IX. odst. 2 písm. c) směrnice města č. 2/2013. Zakázka byla po neúspěšném opětovném oslovení dříve poptaných projekčních kanceláří zadána dodavateli NOZA, s. r. o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417.2. Požadovaná výzvu k podání nabídky (zde). Dále k této věci sdělujeme, že v tomto případě se jednalo o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu formou otevřené výzvy. Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele a na webových stránkách města. V souladu se směrnicí města Říčany č. 2/2013 o zadávání veřejných zakázek byli současně osloveni:Remin, s. r. o.,  Blanická 922/25, 120 00  Praha 2 – VinohradyArea Group, s. r. o., Šafaříkovy sady 5, 301 00  PlzeňIng. Petr Jirovský, Na Spravedlnosti 472, Kolín IINDCON, s. r. o., Zlatnická 1582, 110 00 Praha 1Ing. Miroslav Dvořan, Slunečná 2030/1, 251 01 Říčany bod 3. a 4. K danému uvádíme, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 615/2016/SOD byl uzavřen na základě ustanovení čl. XV.  odst. 1 směrnice města č. 5/2016 o zadávání veřejných zakázek, které odkazuje na analogické použití § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V tomto případě nebyla vyhlašována nová veřejná zakázka. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Jelikož nebylo nutné vypisovat novou veřejnou zakázku, není možné poskytnout kopii zadávací dokumentace ani kopii uzavřené výzvy k podání nabídky na základě zadávací dokumentace, tak jak požadujete v bodech III. a IV. Vaší žádosti. Z tohoto důvodu bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí požadovaných informací.
123. Žádost ze dne 23. 12. 2017, v níž žadatel požaduje poskytnutí informace: Jakým způsobem město Říčany vymáhá daňové nedoplatky za nezaplacené pokuty. Zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Městského úřadu v Říčanech nebo je o vymáhání požádán příslušný celní úřad. Zda má město Říčany uzavřenu smlouvu s konkrétním exekutorem a pokud ano, s kým.     1. Město Říčany vymáhá daňové nedoplatky pomocí celních úřadů nebo prostřednictvím soudních exekutorů.2. Administrativní úkony ohledně exekucí, zejména předávání exekučních titulů celnímu úřadu nebo soudnímu exekutorovi, zajišťuje pracovnice právního odboru Městského úřadu v Říčanech.3.  Město Říčany má uzavřeny smlouvy s dvěma exekutory:JUDr. Ivan Erben, exekutorský úřad pro Prahu 8JUDr. Jana Tvrdková, exekutorský úřad pro Prahu 4.
124. Žádost ze dne 27. 12. 2017, v níž žadatel požaduje Poskytnutí kopie technické zprávy, která je přílohou „Žádosti o stavební povolení“ stavebníka RIM Property Development, s. r. o. ze dne 15. 11. 2017 týkající se stavebního záměru „Obytný soubor 5 RD v Říčanech-Radošovicích.“2. Zda Městský úřad v Říčanech, odbor Stavební úřad, zahájil řízení o výše uvedené žádosti a o sdělení spisové značky a čísla jednacího, pod nimiž je předmětné řízení vedeno. V případě, že bylo o výše uvedené žádosti rozhodnuto, žádáte o poskytnutí kopie tohoto rozhodnutí.   1. Souhrnná technická zpráva, která je přílohou „Žádosti o stavební povolení“ stavebníka RIM Property Development, s. r. o. ze dne 15. 11. 2017, je součástí projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří PD Servis Pardubice, s. r. o., Žižkova 321, 530 06 Pardubice – Svítkov, IČ: 46509160. Této části žádosti nemůže být vyhověno, neboť souhrnná technická zpráva byla poskytnuta Stavebnímu úřadu v Říčanech pouze jako podklad pro zahájení správního řízení a povinný subjekt nemá právo toto dílo užívat.  Žádost o poskytnutí informace se podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím odmítá, neboť technická zpráva je součástí projektové dokumentace a je chráněna autorským zákonem.2. K tomuto dotazu uvádíme, že Stavební úřad v Říčanech v této věci vydal usnesení č. j. 67069/2017-MURI/OSÚ/00022, spis. zn. 60638/2017/Po ze dne 20. 12. 2017, kterým přerušuje do 31. 3. 2018 stavební řízení zahájené podáním žádosti dne 15. 11. 2017 o vydání stavebního povolení na stavbu „Obytný soubor 5RD v Říčanech-Radošovicích“, neboť přílohou žádosti není vyjádření HZS Středočeského kraje ke změnám stavby. Stavebník byl proto vyzván k doplnění ve výzvě č. j. 67073/2017-MURI/OSÚ/00022, spis. zn. 60638/2017/Po ze dne 20. 12. 2017. Současně stavební úřad rozhodl o přerušení řízení.