Formuláře odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Vzhledem ke stále napjaté situaci ve vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování chceme tímto poprosit klienty, aby při podávání žádostí věnovali dostatečnou pozornost kvalitě projektové dokumentace, neboť ne vždy tomu tak je. Rádi bychom vyřizování pro Vás urychlili, a k tomu je třeba oboustranné spolupráce.

Obracíme se proto na klienty žádající o stanovisko orgánu územního plánování, aby v zájmu urychlení vyřizování této agendy dbali následujících pokynů:

  1. Podávejte, prosím, žádosti řádně vyplněné, obsahující všechny nutné informace.
  2. Dodávejte, prosím, projektovou dokumentaci v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Pro posouzení souladu s ÚPD potřebujeme přehledný situační výkres (umístění objektů na pozemku, číslo a k. ú. pozemku, sítě, napojení…), dále pohledy nebo přehledné řezy pro posouzení dodržení výšky objektu a dále příslušnou část souhrnné zprávy, která obsahuje výslovné posouzení souladu záměru s územně plánovací dokumentací. Tedy výpočet zastavěné plochy, plochy zeleně atd. – a to tak, že tato čísla bude možno prověřit z přiloženého výkresu, dále údaje o řešení technické infrastruktury a další potřebné údaje, o nichž se v daném územním/regulačním plánu hovoří. Nepotřebujeme detailní technická řešení stavby apod.
  3. Je vhodné uvést do dokumentace výslovné prohlášení o jejím souladu s ÚPD a toto doložit.
  4. Nezapomínejte, prosím, na uvedení čísla pozemku a názvu katastrálního území.
  5. Pro posouzení souladu s ÚPD si, prosím, vyhledejte příslušnou územně plánovací dokumentaci dané obce – je umístěna buď na stránkách města Říčany, v případě starších ÚP na stránkách obce popř. na stránkách krajského úřadu. Je též možno přijít do dokumentace nahlédnout na zdejší pracoviště úřadu územního plánování, Komenského náměstí 1619. Předpokládáme, že každý projektant při navrhování a zpracování PD záměru s příslušnou územně plánovací dokumentací pracuje a soulad hlídá. O toto projektanty tímto žádáme.
  6. Podávejte, prosím, žádosti včas, v dostatečném předstihu.

Podávání žádostí a přílohy v odpovídající kvalitě přispěje k urychlení vyřizování agendy. V současné chvíli je minimálně polovina žádostí a příloh neúplných, což vyžaduje zbytečné časové zatěžování pracovníků odboru a tím navyšuje dobu zpracování žádostí.

Ing. Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru ÚPRR

PDF formuláře doporučujeme vyplňovat v programu Adobe Acrobat Reader DC, který je zdarma ke stažení: https://get.adobe.com/cz/reader/

Územní plánování

Název formulářeElektronický formulářFormát pdfVyplněný vzor
Připomínka k návrhu / změny územního plánu dle § 50 odst. 3 a § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)602pdf 
Námitka vlastníka pozemků a staveb, oprávněného investora nebo zástupce veřejnosti proti návrhu / změny územního plánu dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)602pdf 
Žádost o vyjádření / Závazné stanovisko orgánu územního plánování pdfpdf
Žádost o územně plánovací informaci dle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pdfpdf

 
Památková péče

Název formulářeFormát pdfVyplněný vzor
Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 14 (úpravy dřevin) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčipdf 
Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 (MPZ, VPZ) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčipdfpdf
Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 1 (kulturní památky) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčipdf