Programové dotace – AKCE 2024, PROVOZ 2024

PROGRAM AKCE 2024

 • určen pro jednorázové akce nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, sociální, životního prostředí pořádané v roce 2024 v Říčanech
 • celková alokace 1 500 000 Kč pro rok 2024
 • podává se max. 5 žádostí na žadatele a kalendářní rok
 • max. lze žádat 50 000 Kč na akci a zároveň max. 70 000 Kč na žadatele a rok
 • oprávněný žadatel:
  • právnická osoba (nezisková organizace: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, náboženská společnost) se sídlem na území města Říčany  
  • fyzická osoba (starší 18 let, provozující veřejně prospěšnou činnost s trvalým pobytem na území města Říčany
 • lhůta pro podání žádosti: 1. 11. 2023 – 30. 11. 2023
 • lhůta pro rozhodnutí o žádosti: duben 2024
 • finanční vypořádání dotace: do 60 dnů od skončení akce, žadatel doloží soupis účetních dokladů hrazených z dotace, včetně data úhrady a kopií dokladů uvedených v soupisu, povinnou minimální publicitu, závěrečnou zprávu o konání akce

PODÁNÍ ŽÁDOSTI na dotačním portálu www.ricany.grantys.cz v sekci „VÝZVY“ odkaz pod názvem AKCE 2024

Povinné přílohy žádosti:

PROGRAM PROVOZ 2024

 • určen pro podporu provozu neziskových organizací v roce 2024 v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů a oblasti životního prostředí
 • celková alokace 5 000 000 Kč pro rok 2024
 • podává se max. 1 žádost na žadatele a kalendářní rok
 • max. lze žádat 460 000 Kč na organizaci a kalendářní rok
 • oprávněný žadatel – právnická osoba (nezisková organizace: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, náboženská společnost) se sídlem na území města Říčany
 • lhůta pro podání žádosti: Grantys je pro žadatele zpřístupněn od 1. 11. 2023. Žádosti se podávají do 31. 12. 2023
 • lhůta pro rozhodnutí o žádosti: duben 2024
 • finanční vypořádání dotace: do 28. 2. 2025 žadatel doloží soupis účetních dokladů hrazených z dotace, včetně data úhrady a kopií dokladů uvedených v soupisu, povinnou minimální publicitu

PODÁNÍ ŽÁDOSTI na dotačním portálu www.ricany.grantys.cz v sekci „VÝZVY“ odkaz pod názvem PROVOZ 2024

Povinné přílohy žádosti: