Programová dotace – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023

PROGRAM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023 (zde)

 • účelem je poskytnout příspěvek na celoroční činnost a provoz subjektů poskytujících zdravotně sociální služby a na podporu subjektů poskytujících služby doplňující a návazné, s celoročním provozem, registrovaných a podporovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařazených v Síti poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje k 1. 1. 2023, jejichž působnost je vymezena územím města Říčany (tj. žadatelé služby prokazatelně poskytují ve prospěch občanů s trvalým bydlištěm v Říčanech).
 • celková alokace 1 000 000,- Kč pro rok 2023
 • žadatel podává na každý registrovaný druh služby 1 žádost na 1 kalendářní rok
 • v součtu registrovaných služeb lze žádat v případě právnických osob max. 100 000,- Kč a fyzických osob max. 20 000,- Kč
 • oprávněný žadatel:
  • právnická osoba poskytující registrované a podporované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se sídlem na území města Říčany nebo prokazatelně poskytující zdravotně sociální služby občanům s trvalým pobytem ve městě Říčany  
  • fyzická osoba starší 18 let poskytující registrované a podporované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s trvalým pobytem na území města Říčany nebo prokazatelně poskytující zdravotně sociální služby občanům s trvalým pobytem ve městě Říčany
 • lhůta pro podání žádosti: 1. 7. 2023 – 31. 8. 2023
 • lhůta pro rozhodnutí o žádosti: říjen 2023
 • finanční vypořádání dotace: do 31. 3. 2024 žadatel doloží soupis účetních dokladů hrazených z dotace, a to včetně kopií relevantních účetních dokladů ve výši obdržené dotace.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI na dotačním portálu www.ricany.grantys.cz v sekci „VÝZVY“ odkaz pod názvem SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023

Povinné přílohy žádosti:         

 • Příloha č. 1 – „Čestné prohlášení o počtu klientů s trvalým bydlištěm v Říčanech v roce 2022 potvrzené Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Říčany“ (zde)
 • Příloha č. 2 – „Potvrzení o podání žádosti“ (zde)
 • Příloha č. 3 – „Výpočet finanční podpory“ (zde)

Vzor „FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE“ (zde)

Vzor „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Říčany – program Sociální služby 2023“ (zde)