Stavba

Stačí na přístavbu RD nad 150 m2 zastavěné plochy územní souhlas?

V případě, že budou splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro udělení územního souhlasu (záměr je v zastavěném územní nebo zastavitelné ploše, poměry v území se výrazně nezmění, záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí, a stavebník doloží zákonem požadované podklady, mimo jiné  souhlasy sousedů), postačí pro povolení umístění přístavby územní souhlas. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, bude provedeno územní řízení o umístění stavby.

Pokud byla původní stavba povolena pouze na ohlášení, a stavebník podá na stavební úřad žádost o povolení přístavby ještě před dokončením této původní stavby rodinného domu, přičemž celková zastavěná plocha přesáhne 150 m2, lze takovou změnu stavby povolit územním rozhodnutím a rozhodnutím o změně stavby před dokončením (obě řízení lze spojit).

Pokud se však nejedná o změnu stavby před dokončením, ale změnu již dokončené stavby, režim ohlášení nelze použít, a tato změna musí být stavebně povolena v rámci řádného stavebního řízení.