Stavba

Platí se poplatek za vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu?

Ano, poplatky jsou stanoveny podrobným způsobem v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, sazebník část I položka 17 a následující.

Příklady nejčastějších poplatků:

Vydání rozhodnutí o umístění stavby

  • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci: 1 000 Kč
  • ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty: 10 000 Kč
  • ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží: 1 000 Kč (za čtvrté stání a každé další 500 Kč, nejvýše 5 000 Kč)
  • ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel: 300 Kč

Za vydání územního souhlasu se platí poplatek ve výši poloviny sazby.

Vydání stavebního povolení

  • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci: 5000 Kč
  • ke stavbě pro bydlení s více než  3 byty: 5 000 Kč
  • ke stavbě garáže nejvýše  se 3 stáními nebo řadových garáží: 1 000 Kč (za čtvrté stání 500 Kč a každé další, nejvýše 5 000 Kč)

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením: 1 000 Kč

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením: 500 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby: 1 000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby: 1 000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu: 1 000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby: 1 000 Kč

Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby: 500 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby: 500 Kč

Vydání souhlasu s odstraněním stavby: 500 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb: 5 000 Kč                                      

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu): 500 Kč