Stavba

Chci stavět rodinný domek. Jak mám začít?

Prvořadý předpoklad pro možnost jakékoliv výstavby je zjištění, zda pozemek je v zastavěném nebo zastavitelném území a k jakému funkčnímu využití je podle územně plánovací dokumentace pozemek určen. Tyto informace lze získat na příslušném obecním úřadu, stavebním úřadu nebo odboru územního plánování a regionálního rozvoje.

Chcete-li postavit novostavbu rodinného domu nebo změnu stávajícího domu je potřeba v pravé řadě posoudit zda záměr je v souladu s územním plánem, případně regulačním plánem, kde jsou uvedeny regulace v území.

Pro všechny novostavby rodinných domů je nutné dodržet příslušná ustanovení prováděcích předpisů stavebního zákona, především vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.