Stavba

Kdy lze pro umístění stavby vydat jen územní souhlas?

Základní podmínkou je, že záměr musí být v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, nedojde k podstatné změně poměrů v území a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Dále pak pokud se jedná o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení nebo pokud bylo vydáno stanovisko EIA.

Jestliže závazné stanovisko vydané dotčeným správním orgánem k požadované stavbě nebo zařízení obsahuje podmínky, které nejsou zapracované v dokumentaci či v záměru, nebo dokonce nesouhlas, nelze územní souhlas vydat. Obsahové záležitosti oznámení stavebníka o záměru a jeho příloh stanoví prováděcí předpis. Územní souhlas postačí např. u staveb pro reklamu, staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb nedojde-li k zásahu do půdorysného a výškového uspořádání atd. Výčet případů, u kterých za splnění výše uvedených podmínek postačí územní souhlas, je velice rozsáhlý a poměrně komplikovaný, proto opět doporučujeme konzultaci na stavební úřadu.