Stavba

Jakou má platnost územní souhlas a územní rozhodnutí?

Územní souhlas má platnost 2 roky ode dne jeho vydání. Jeho platnost nelze prodloužit. Platnosti pozbývá také dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele o upuštění od záměru (toto neplatí v případě započetí realizace záměru).
    
Územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území a o dělení a scelení pozemku platí dva roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. V odůvodněných případech může stavební úřad stanovit delší dobu platnosti nejdéle 5 let. Jeho platnost lze prodloužit.

Dobu platnosti rozhodnutí o  ochranném pásmu je po dobu trvání stavby, zařízení nebo chráněného útvaru, nestanoví-li stavební úřad jinak.