Stavba

Co potřebuji k povolení domovní čističky odpadních vod a studní?

Podle § 55 písm.j) zákona č. 254/2001 Sb. jsou studna i ČOV vodními díly. Stavební povolení vydávají speciální stavební úřady podle zvláštních předpisů, v tomto případě vodoprávní úřad (odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice). Povolení k umístění těchto staveb je v pravomoci našeho stavebního úřadu (územní souhlas nebo územní rozhodnutí dle typu stavby).

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby