Stavba

Jaká je výhoda zjednodušeného územního řízení?

Výhodou tohoto řízení je kratší lhůta řízení.

Toto řízení ovšem lze vést za předpokladu splnění všech podmínek, které jsou stanoveny v § 95 stavebního zákona a to zejména: záměr stavby musí být v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území; záměr nevyžaduje posouzení vlivu stavby na životní prostředí; žádost má všechny předepsané náležitosti a v neposlední řadě musí být žádost doložena stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení.

Žadatel zajistí zveřejnění návrhu výroku územního rozhodnutí na 15 dní na místě určeném stavebním úřadem, zároveň stavební úřad po dobu 15 dnů zveřejní návrh výroku rozhodnutí na úřední desce, a pokud nejsou žádné námitky nebo výhrady k záměru, 16. dnem nabývá územní rozhodnutí právní moci. Odpadá tedy oznámení o zahájení územního řízení klasickou cestou, tzn. že odpadá například ústní jednání, ohledání na místě, neoznamuje se účastníkům řízení zahájení územního řízení. Celý postup, včetně postupu při podání námitek a výhrad, je upraven § 95 stavebního zákona. Žádost se podává na předepsaném formuláři.