Stavba

Kdy lze při jednání se stavebním úřadem použít veřejnoprávní smlouvu?

Stavební zákon umožňuje, aby stavební úřady místo územního rozhodnutí o umístění stavby, o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a místo stavebního povolení staveb a terénních úpravu uzavřely s žadatelem, resp. stavebníkem veřejnoprávní smlouvu. Tato smlouva výše uvedená rozhodnutí nahradí.

Jedná se o institut, kterým lze povolovací proces urychlit. Stavebník, který má na uzavření veřejnoprávní smlouvy se stavebním úřadem zájem, předloží návrh smlouvy, jejíž náležitosti pro každý typ smlouvy stanoví prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu stavebnímu úřadu. Stavební úřad ve 30 dnech návrh posoudí, vyvěsí informaci o podaném návrhu na 8 dnů na úřední desku (toto neplatí v případě veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení). Následně, po jejím posouzení, návrh buď přijme nebo odmítne. Podmínkou pro nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy jsou souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení. Stavební úřad následně pro informaci vyvěsí veřejnoprávní smlouvu na dobu 15 dnů na úřední desku. Účinky veřejnoprávní smlouvy trvají po dobu 2 let od její účinnosti, nejdéle 5 let. Veřejnoprávní smlouvu lze postupem stanoveným stavebním zákonem změnit.