Stavba

Jsou stanoveny odstupy staveb rodinných domů?

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území stanovuje odstupy rodinných domů 2 m od společných hranic pozemků a 7 m mezi rodinnými domy.

Ve zvlášť stísněných podmínkách, a pokud žádný z RD nemá v protilehlé stěně okna od obytných místností, může být minimální hranice snížena na vzdálenost 4 m. Kromě těchto limitů je ještě stanoven odstup, který určuje požárně nebezpečný prostor stavby a to pro všechny druhy staveb bez rozlišení. Dále je stanoven odstup od hranice pozemku pro stavby umístěné na pozemku u rodinného domu 2 m od hranice. Tento odstup platí pro stavbu garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu. Pro stavby pro rodinnou rekreaci platí vzdálenost 10 m volného prostoru mezi nimi.

Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn (toto platí u staveb nebytových). Další vzájemné odstupy všech staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, požadavky na denní oslunění a osvětlení. Odstupy musí umožňovat údržbu staveb atd.

Vzdálenost průčelí budov s okny obytných místností musí být nejméně 3 m od kraje vozovky.

Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky dále stanoví i odstupy mezi stavbami pro bydlení a nebytovými a odstupy mezi stavbami pro rodinnou rekreaci.