Stavba

Vyžaduje změna prováděné stavby povolení?

Stavební úřad může na základě žádosti stavebníka povolit změnu stavby před dokončením. Stavebník předloží žádost na předepsaném formuláři, popíše navrhované změny a jejich porovnání s původním stavebním povolením, zároveň předloží novou projektovou dokumentaci nebo kopii ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn.

Žádost o změnu stavby před dokončením projedná stavební úřad s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány, v tom rozsahu, v jakém se změna těchto subjektů týká. Pokud se změna stavby nedotýká práv účastníků řízení, dále pokud se nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů a souhlasí-li dotčený orgán, může stavební úřad takové změny stavby schválit rozhodnutí vydaným na místě při kontrolní prohlídce. Takové rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pokud byla stavba původně povolena na ohlášení, lze její změnu před dokončením také povolit v režimu ohlášení.