Stavba

Jaká je doba platnosti souhlasu stavebního úřadu s ohlášením?

Písemný souhlas platí po dobu 2 roků ode dne následujícího po dni jeho vydání. Dobu platnosti souhlasu s ohlášením nelze prodloužit.  Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li se záměrem započato ve lhůtě platnosti. Sdělí-li stavebník stavebnímu úřadu, že od záměru upustil, pozbývá souhlas s ohlášením platnosti.