Stavba

Je nutné předložit souhlas souseda při záměru provést stavbu na ohlášení?

Ano, stavebník musí stavebnímu úřadu k ohlášení doložit i souhlasy osob, které mají vlastnická nebo práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku, který má společnou hranici s pozemkem, na kterém má být ohlašovaný záměr uskutečněn. Souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu záměru.