Stavba

Musí stavební úřad ve stavebním řízení rozhodnout o jakýchkoli námitkách účastníků řízení?

Ne, podle novely stavebního zákona účinné od 1. 1. 2013 stavební úřad ve výroku rozhodnutí o námitkách účastníků nerozhoduje.

Účastník může uplatnit ve stavebním řízení námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, je-li jimi přímo dotčeno jeho  vlastnické právo (nebo právo provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemeni). K zákonem stanovenému okruhu námitek, např. které mohly být uplatněny v územním řízení, se nepřihlíží. Námitku, u které nedošlo k dohodě, stavební úřad posoudí.

Pokud účastník řízení vznese námitku občanskoprávní povahy a netýká-li se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv (typicky např. přesné stanovení hranice mezi pozemky), stavební úřad se pokusí o dohodu mezi účastníky řízení. Pokud k dohodě nedojde, učiní si stavební úřad úsudek sám a rozhodne ve věci (může i po součinnosti s dotčenými orgány). Pokud je vznesena námitka, která se týká rozsahu vlastnického práva nebo jeho existence, a k dohodě nedojde, odkáže stavební úřad účastníka řízení na soud, aby o věci rozhodl, přičemž řízení o žádosti do doby rozhodnutí soudu zpravidla přeruší.