Stavba

Lze stavět na cizím pozemku, či stavbě pouze se souhlasem vlastníka?

Ne, podle § 110 odst. 2 písm.a) stavebního zákona musí stavebník, který není vlastníkem pozemku nebo stavby, předložit ke své žádosti doklady prokazující právo založené smlouvu provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě, a to v případě, pokud si stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v evidenci katastru nemovitostí dálkovým přístupem, dále pak je-li stavebníkem SVJ, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek.