Stavba

Je stavební úřad oprávněn nařídit mi, abych strpěl vstup souseda na můj pozemek?

Ano, v případě, že mezi sousedy nedojde při provádění stavby nebo jejích úprav (zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, udržovací práce, odstranění stavby) k dohodě, může stavební úřad nařídit rozhodnutím vlastníkovi sousední stavby nebo pozemku, aby umožnili provedení prací ze svého pozemku nebo stavby.

V rozhodnutí musí být přesně vymezen způsob užití sousedního pozemku (např. postavení lešení), doba jeho užití (např. pracovní dny od 8 do 15 hod), ukončení užívání, s tím, že po skončení prací je stavebník povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do původního stavu.