Správní agendy

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze měnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti. Žádost může podat občan ČR starší 18 let, za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce se souhlasem druhého rodiče a u osoby starší 12 let je přiložen i souhlas této nezletilé osoby.

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu osoby, které se změna týká. Správní poplatek činí 3 000 Kč.

V případě rozvodu manželství se změna příjmení (zpětvzetí bezprostředně předchozího) provádí zdarma do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. Po uplynutí této doby se změna příjmení řeší formou podání žádosti na pracovišti matriky, příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele (za správní poplatek 300 Kč).