Správní agendy

Uzavření manželství

Zdarma je možné uzavřít manželství každý první čtvrtek v měsíci v rozmezí 9,00 -13,00 v budově Staré radnice, Masarykovo náměstí 83. Místnost je bezbariérová a pojme cca 70 lidí.

Ostatní oddávací dny jsou uvedeny v harmonogramu na webových stránkách úřadu, sekce matrika (Radnice – Městský úřad – Odbory a oddělení – Matrika).

Manželství může být uzavřeno formou civilního sňatku, nebo církevního. Snoubenci se obrátí na matriční úřad, v jehož správním obvodu plánují manželství uzavřít a předloží občanské průkazy, rodné listy, v případě rozvodu i pravomocné rozsudky o rozvodu manželství, v případě ovdovění úmrtní list manžela.

Snoubenec, který je cizincem, doloží:

  • rodný list
  • doklad o prokázání totožnosti a státním občanství (např. cestovní pas)
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno
  • úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince)
  • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
  • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů (neplatí pro občany ze států EU)

V případě sňatku s cizím státním příslušníkem, kontaktuje matriční úřad k podání konkrétních informací, neboť každý stát má svá specifika.