Správní agendy

Narození

Zápis do knihy narození se provádí na základě hlášení o narození dítěte od zdravotnického zařízení. Případně matrika přijme toto hlášení od jednoho z rodičů, a to do 3 pracovních dnů od narození dítěte.

Doklady:

1. Dítě narozené z manželství:

Matrice jeden z manželů doloží:

  • oddací list
  • občanský průkaz či pas (ten, co se dostavil na matriku, nemusí dokládat průkaz totožnosti druhého manžela)
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte (je možné vyplnit i v porodnici, kde jsou též k dostání příslušné formuláře)

2. Dítě narozené mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství:

Matrice jeden z rodičů doloží:

  • občanský průkaz nebo pas
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte (je možné vyplnit i v porodnici, kde jsou též k dostání příslušné formuláře)
  • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství s dohodou o určení příjmení dítěte

3. Dítě narozené mimo manželství, k němuž nebylo určeno otcovství

Matrice matka dítěte doloží:

  • svůj rodný list
  • svůj občanský průkaz nebo pas
  • prohlášení o jménu dítěte
  • pokud by matka dítěte byla rozvedená, pak rozsudek soudu o rozvodu manželství s doložkou právní moci, pokud by byla matka ovdovělá, pak úmrtní list zemřelého manžela matky