Formuláře vodoprávního úřadu

PDF formuláře doporučujeme vyplňovat v programu Adobe Acrobat Reader DC, který je zdarma ke stažení: https://get.adobe.com/cz/reader/

Název formulářeFormát pdf
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnupdf
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jedn. občanů (domácností) nebo o jeho změnupdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnupdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnupdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnupdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnupdf
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnupdf
Žádost o stavební povolení k vodním dílůmpdf
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)pdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnupdf
Žádost o udělení souhlasupdf
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízenípdf
Žádost o vyjádřenípdf
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních dělpdf
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úpravpdf
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběrupdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštěnípdf
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštěnípdf
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatelpdf
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnupdf
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnupdf
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnupdf
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnupdf
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vodpdf
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního dílapdf
Žádost o vydání společného povolenípdf
Žádost o povolení výjimky z nejmenší vzdálenosti studny od zdrojů možného znečištěnípdf