Formuláře odboru životního prostředí

PDF formuláře doporučujeme vyplňovat v programu Adobe Acrobat Reader DC, který je zdarma ke stažení: https://get.adobe.com/cz/reader/

Název formulářeFormát pdf
Žádost o vydání souhrnného vyjádření OŽP dle § 154 SŘpdf
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska dle § 149 SŘpdf
Žádost o vydání závazného stanoviska – nakládání s odpadypdf
Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzdušípdf
Žádost o závazné stanovisko – významný krajinný prvekpdf
Žádost o závazné stanovisko – krajinný rázpdf
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo lespdf
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les mimo Říčanypdf
Žádost o odnětí ze ZPFpdf
Žádost o vydání rozhodnutí – odvody za odnětí ze ZPFpdf
Hlášení o produkci a nakládání s odpady pomocí internetupdf
Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění a oddělování shromažďování odpadůpdf
Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původcepdf
Oznamovací list uživatele organických rozpouštědelpdf
Vyrozumění o těžbě na lesním pozemkupdf
Žádost o souhlas pro stavbu do 50 m od lesapdf
Žádost o souhlas s odnětím pozemků plnění funkcí lesapdf
Žádost o souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na ornou půdu či trvalý travní porost při jeho obnově ve smyslu zákona o ochraně ZPFpdf
Oznámení o konání organizované nebo hromadné akce v lesepdf
Oznamení o konaní veřejného vystoupenípdf
Žádost lovecký lístekpdf
Žádost o prohlášení za lespdf
Žádost o souhlas s dělením lesního pozemkupdf
Žádost rybářský lístekpdf

Elektronické formuláře

Odběr a nakládání s povrchovovou a podzemní vodou

Povolení k vypouštění odpadních vod

Stavební povolení k vodním dílů

Stanovení ochranného pásma

Ohlášení a oznámení

Ostatní