Doprava

Vydání řidičského průkazu – rozšíření skupin řidičského oprávnění

Musíte  předložit:

  • doklad o získání odborné způsobilosti (žádost o řidičské oprávnění potvrzená autoškolou a zkušebním komisařem),
  • platný průkaz totožnosti,
  • vyplněné čestné prohlášení žadatele, že nevlastní  řidičské oprávnění udělené jiným členským státem EU a že mu jiným členským státem EU nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo mi nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění
  • platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

správní poplatek – 200,- Kč

Žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu vám bude vytištěna na přepážce.

Žádost o ŘP lze provést u kteréhokoliv úřadu s rozšířenou působností.