Doprava

Vrácení řidičského oprávnění

Po výkonu trestu nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění po polovině trestu nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel rozhodne o vrácení řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle trvalého pobytu řidiče) na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění.

K tomuto je potřeba:

  • vyplnit formulář žádosti
  • předložit platný doklad totožnosti,
  • předložit rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu.

V případě, že ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost (jedná se o klasické přezkoušení). Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.