Doprava

Žádost o umístění nebo změnu dopravního značení

Na odbor správních agend a dopravy podat Žádost o stanovení úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích.

K žádosti se přikládá:

  • situace se zakreslením dopravního značení v návaznosti na stávající úpravu,
  • stanovisko správce pozemní komunikace (Město Říčany, odd.tech.správy u místních a účelových komunikací / KSUS u II.a III.tříd, / ŘSD u Černokostelecké I/2),
  • vyjádření Policie ČR DI Praha venkov – jih v Mnichovicích (DI Kolín), tel: 974 882 452, 974 882 458; e-mail: zc.rcp@id.jop, Masarykovo náměstí 708, 251 64 Mnichovice
  • výpis z obchodního rejstříku a živnostenské oprávnění
  • plná moc v případě zastoupení. 

Uveďte co nejpřesněji všechny důvody, kvůli kterým žádost podáváte (například problémy s nedovoleným parkováním vozidel, nevhodné nebo nesmyslné dopravní značení, a podobně). Zdůvodnění je důležité pro správné posouzení návrhu. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje a podpis oprávněné osoby žadatele.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.