Doprava

Povolení provádění stavebních prací v silničním pozemku II. či III. třídy?

Na odbor správních agend a dopravy podat „Žádosti o povolení zvláštní užívání silnice II. a III. třídy – provádění stavebních prací“ dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

K žádosti se dokládá:

  • podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, která je pověřena výkonem správy a údržby silnic II. a III. třídy,
  • smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
  • souhlas Policie ČR DI Praha venkov – jih v Mnichovicích (DI Kolín), tel: 974 882 452, 974 882 458; e-mail: zc.rcp@id.jop, Masarykovo náměstí 708, 251 64 Mnichovice
  • projektová dokumentace (situace) s vyznačením místa zvláštního užívání,
  • výpis z obchodního rejstříku a živnostenské oprávnění projektanta a dodavatele,
  • plná moc v případě zastupování,

Správní poplatek bude vybrán na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou:

  • povolení na dobu 1 – 10 dnů: 100,- Kč
  • povolení na 11 dnů až 6 měsíců: 500,- Kč
  • povolení na období delší než 6 měsíců: 1000,- Kč

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.