Doprava

Povolení umístění inž. sítí v silničním pozemku II. či III. třídy?

Před zahájením stavebních prací je nutné na odbor správních agend a dopravy podat Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy – umístění inženýrských sítí“ dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

K žádosti se přikládá:

  • souhlas a podmínky od vlastníka komunikace, a to od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, která je pověřena výkonem správy a údržby silnic II. a III. třídy,
  • souhlas Policie ČR DI Praha venkov – jih v Mnichovicích (DI Kolín), tel: 974 882 452, 974 882 458; e-mail: zc.rcp@id.jop, Masarykovo náměstí 708, 251 64 Mnichovice
  • projektová dokumentace (situace) s vyznačením místa zvláštního užívání,
  • výpis z obchodního rejstříku a živnostenské oprávnění projektanta,
  • plná moc v případě zastupování,

Správní poplatek 1000,- Kč. Správní poplatek bude vybrán na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Podle § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je možné povolit podélné umístění pouze ve výjimečných případech v silničním pomocném pozemku na základě souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5.