Technická správa

Zvláštní užívání komunikace

Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:

 • a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy.
 • b) užití dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní předpis.
 • c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.), provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, audiovizuální tvorbu,
 • d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,
 • e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,
 • f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi,
 • g) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

Právní úprava

 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilá fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel.

Na kterém pracovišti lze jednat

K projednání žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace v k.ú. města Říčany (včetně místních částí Pacov, Strašín, Jažlovice, Kuří a Voděrádky) je příslušný silniční správní úřad – odbor správy majetku – oddělení technické správy MěÚ Říčany.

Kontakt a další informace

Městský úřad Říčany, odbor správy majetku – oddělení technické správy – od 3. 12. 2018 se nachází na nové adrese: Březinova 1650/1, Říčany

Upozornění:

Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by byl nucen v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.

Jaké jsou podmínky řešení

Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR a platné stanovení přechodné úpravy provozu vydané odborem správních agend a dopravy MěÚ Říčany, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany.

Formuláře žádostí souvisících s povolením zvláštního užívání komunikací, které spadají do kompetence tohoto odboru, naleznete v sekci Formuláře odboru správy majetku

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o povolení zvláštního užívání na podatelně Městského úřadu Říčany nebo přímo u pracovníka silničního správního úřadu.

Žádost o povolení zvláštního užívání se podává na předepsaných formulářích (podle konkrétní činnosti), které naleznete v sekci Formuláře odboru správy majetku

Obecně platí pro každé podání správní řád – tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost o povolení zvláštního užívání komunikace. Přílohy, které jsou nutné k žádosti doložit, jsou uvedeny na zadní straně formulářů, které naleznete v sekci Formuláře odboru správy majetku

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je k dispozici u příslušného pracovníka odbor správy majetku – oddělení technické správy Městského úřadu Říčany a na webových stránkách ji naleznete v sekci Formuláře odboru správy majetku

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikací je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, následovně:

Na dobu platnosti:

 • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní: 100,- Kč 
 • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců: 500,- Kč
 • delší než 6 měsíců: 1 000,- Kč

Poplatek je splatný před provedením úkonu a lze ho uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Říčany. Bez uhrazení správního poplatku není možné vydání správního rozhodnutí.

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Předmětem poplatku není:

Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v délce 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Kteří jsou další účastníci (dotčené orgány) řešení životní situace

 • vlastník dotčené komunikace
 • Policie ČR v případě, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.