Technická správa

Pevné překážky na pozemních komunikacích

Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení (kromě zábradlí, zrcadel a hlásek); ostatní předměty tvoří pevnou překážku.

Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.

Právní úprava

  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Související Právní předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilá fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být pevná překážka na pozemní komunikaci umístěna.

Na kterém pracovišti lze jednat

K projednání žádosti o povolení umístit pevnou překážku na pozemní komunikaci v k.ú. města Říčany (včetně místních částí Pacov, Strašín, Jažlovice, Kuří a Voděrádky) je příslušný silniční správní úřad – odbor správy majetku – oddělení technické správy – od 3. 12. 2018 se nachází na nové adrese: Březinova 1650/1, Říčany

Upozornění:

Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by byl nucen v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.

Jaké jsou podmínky řešení

Projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.

Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o povolení umístit pevnou překážku na pozemní komunikaci na podatelně na podatelně Městského úřadu Říčany nebo přímo u pracovníka silničního správního úřadu.

Obecně platí pro každé podání správní řád – tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost o povolení umístit pevnou překážku na pozemní komunikaci, situační plánek, vyjádření vlastníka dotčené komunikace, souhlas příslušného orgánu Policie ČR

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Žádost lze podat volnou formou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony nejsou zpoplatněny.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v délce 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Kteří jsou další účastníci (dotčené orgány) řešení životní situace

  • vlastník dotčené komunikace
  • Policie ČR