Technická správa

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami

Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být dle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.

Právní úprava

 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilá fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce.

Na kterém pracovišti lze jednat

K projednání žádosti o povolení částečné nebo úplné uzavírky místní komunikace v k.ú. města Říčany (včetně místních částí Pacov, Strašín, Jažlovice, Kuří a Voděrádky) je příslušný silniční správní úřad – odbor správy majetku – oddělení technické správy – od 3. 12. 2018 se nachází na nové adrese: Březinova 1650/1, Říčany

Upozornění:

Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by byl nucen v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.

Jaké jsou podmínky řešení

Příslušný silniční správní úřad žádost projedná

 • s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka,
 • s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
 • s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha.

Pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy, je nutné doložit souhlas dotčeného dopravního úřadu.

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o povolení částečné nebo úplné uzavírky komunikace na podatelně na podatelně Městského úřadu Říčany nebo přímo u pracovníka silničního správního úřadu.

Žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky komunikace se podává na předepsaných formulářích, které naleznete v sekci Formuláře odboru správy majetku

Obecně platí pro každé podání správní řád – tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky komunikace. Přílohy, které jsou nutné k žádosti doložit, jsou uvedeny na zadní straně formulářů, které naleznete v sekci Formuláře odboru správy majetku

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je k dispozici u příslušného pracovníka odbor správy majetku – oddělení technické správy Městského úřadu Říčany a na webových stránkách ji naleznete v sekci Formuláře odboru správy majetku

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony nejsou zpoplatněny.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v délce 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

 • vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena,
 • vlastník pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka,
 • obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
 • provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha.