Technická správa

Připojování sousedních nemovitostí k pozemní komunikaci (sjezdy nebo nájezdy)

Na pozemní komunikace lze připojovat sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací.

Povolení se vyžaduje u připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, u úpravy takového připojení nebo jeho zrušení.

Právní úprava

  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilá fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu je zřizováno připojení (úprava nebo zrušení připojení).

Na kterém pracovišti lze jednat

K projednání žádosti o povolení připojení (úpravy nebo zrušení připojení) sousední nemovitosti k místním komunikacím v k.ú. města Říčany (včetně místních částí Pacov, Strašín, Jažlovice, Kuří a Voděrádky) je příslušný silniční správní úřad – odbor správy majetku – oddělení technické správy – od 3. 12. 2018 se nachází na nové adrese: Březinova 1650/1, Říčany

Kontakt a další informace:

Upozornění:

Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by byl nucen v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.

Jaké jsou podmínky řešení

Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace a závazné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR.

Jakým způsobem zahájit řešení

Podáním žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci na podatelně Městského úřadu Říčany nebo přímo u pracovníka silničního správního úřadu.

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci se podává na předepsaných formulářích (podle konkrétní činnosti), které naleznete v sekci Formuláře odboru správy majetku

Obecně platí pro každé podání správní řád – tzn. že podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci. Přílohy, které jsou nutné k žádosti doložit, jsou uvedeny na zadní straně formulářů, které naleznete v sekci Formuláře odboru správy majetku

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je k dispozici u příslušného pracovníka odbor správy majetku – oddělení technické správy Městského úřadu Říčany a na webových stránkách ji naleznete v sekci Formuláře odboru správy majetku

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, zpoplatněno částkou 500 Kč.

Poplatek je splatný před provedením úkonu a lze ho uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Říčany. Bez uhrazení správního poplatku není možné vydání správního rozhodnutí.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v délce 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Kteří jsou další účastníci (dotčené orgány) řešení životní situace

  • vlastník dotčené komunikace
  • Policie ČR