Školství

Jak postupovat při podání žádosti dítěte do mateřské školy?

Přijímací řízení (zápis) proběhne ve všech MŠ, které zřizuje město Říčany ve stejný den.

V uvedený den se dostavte a předejte elektronicky vyplněné, vytištěné, podepsané a lékařem potvrzené žádosti do vybraných MŠ. Nezapomeňte na občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitelka MŠ. V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci.

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitelka mateřské školy na veřejně přístupném místě v mateřské škole zpravidla do 14 dnů od dne zápisu.

Zápisový lístek

Pokud bylo dítě přijato do více mateřských škol, je třeba, abyste se rozhodli, do které školy dítě skutečně nastoupí 1. 9. 2021. U vybrané mateřské školy vytiskněte zápisový lístek.  Podpisem na zápisovém lístku potvrďte, že jste se vzdali místa v další/ch mateřské/ých škole/ách.

Další informace: http://skolky.ricany.cz