Přestupky

Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky

Nutno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti nájemce, aby mu bylo možno doručovat. Pokud se však nezjistí skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti konkrétní osobě, správní orgán věc odloží a za přestupek odpovídá provozovatel vozidla, který pak může případně uložený správní trest, na podkladě výpůjční smlouvy, uzavřené s cizozemským řidičem, vymáhat v občanskoprávním řízení.

Nejedná se však o pravidlo, neboť správní orgán hodnotí každý případ zvlášť podle konkrétních okolností a může dojít k závěru, že nelze v dohledné době očekávat, že by bylo reálně možné s označenou osobou zahájit řízení o přestupku, neboť by to bylo v rozporu s účelem zákona. V takovém případě správní orgán přestupek rovnou odloží a následně zahájí řízení pro přestupek dle § 125f, odstavce 1, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.