Přestupky

Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu

Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, odpovídá provozovatel vozidla uvedený v centrálním registru vozidel za přestupek a případně uložený správní trest pak může, na podkladě smluv, uzavřených s nájemcem, v občanskoprávním řízení, vymáhat po skutečném pachateli jednání, majícího znaky přestupku.

Provozovatelem vozidla je, ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu.