Přestupky

Zaplatil jsem určenou částku až po lhůtě, nebo mohu ještě zaplatit, i když vím, že uplynula doba splatnosti?

Pokud je určená částka uhrazena po splatnosti, správní orgán je povinen ji vrátit. § 125h, odst. 7, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, totiž stanovuje, že pokud je určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla.

V odůvodněných případech je možné podat žádost o prominutí zmeškání úkonu (§ 41, správního řádu) a zároveň určenou částku zaplatit. Aby mohl správní orgán zmeškaný úkon prominout, musí podatel prokázat, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se žádostí správní orgán nezabývá – v tomto případě musí tedy podatel spolu s podáním žádosti uhradit určenou částku. Je pak na posouzení správního orgánu, zda žádosti vyhoví.

Typickým případem, kdy je žadateli po splnění podmínek zpravidla vyhověno, je pobyt účastníka řízení v zahraničí (pracovní cesta, dovolená), kdy po návratu do místa bydliště zjistí, že mu byla doručena výzva k zaplacení určené částky a již uplynula doba splatnosti.