Odbor územního plánování

Kdo je pořizovatel?

Pořizovatelem je v podmínkách obce příslušný obecní úřad, který pořizuje územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci a vymezení zastavěného území. V podmínkách města Říčany je pořizovatelem Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje.