Odbor územního plánování

Chcete iniciovat změnu územního plánu, změnu regulačního plánu, pořízení nového RP, územní studie?

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro kterou je navrhována změna územního plánu. Obsahové náležitosti tohoto podání jsou uvedené v § 46, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Podnět se podává u obce příslušné k vydání regulačního plánu. Obsahové náležitosti podnětu jsou uvedené v § 64, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. V případě pořízení regulačního plánu na žádost je nutné podat úplnou žádost k příslušnému pořizovateli (Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje). Obsahové náležitosti žádosti jsou uvedené v § 66 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. V případě žádosti o změnu již vydaného regulačního plánu se postupuje obdobně.

Územní studii pořizovatel pořizuje v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel. V případě, že chcete iniciovat pořízení územní studie, kontaktuje příslušného pořizovatele (Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje).