Odbor územního plánování

Co řeší územní studie?

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů v území, např. urbanistické a architektonické koncepce, veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability apod.