Odbor územního plánování

Chcete stavět na území města Říčany?

Příslušné povolovací řízení povede stavební úřad. Jedním z podkladů, který budete potřebovat pro dané řízení na Stavebním úřadu Říčany, je souhrnné vyjádření města ke stavebnímu záměru.

V rámci souhrnného vyjádření města obdržíte vyjádření odboru správy majetku (oddělení technické správy, oddělení správy, architekt města), vyjádření odboru územního plánování a regionálního rozvoje (z hlediska územního plánu a z hlediska Zásad pro výstavbu ve městě Říčany) a vyjádření pověřeného radního.

Pro podání žádosti je nutné vyplnit online formulář

Žádost lze v odůvodněných případech podat také osobně či poštou. Potom ale vyřízení může trvat dvojnásobně dlouhou dobu, tj. 60 dnů.

Nedílnou přílohou žádosti je projektová dokumentace (zejména situace stavby, pohledy, řezy, průvodní a technická zpráva, popis či zákres případného oplocení,….).

Pokud se hodláte napojit na kanalizační sít a vodovodní řad, je nutné připojit také vyjádření provozovatele – 1. SčV, a.s. (kontakt – Jitka Jiráková, tel. 606 671 110).

V případě že žádost nepodává přímo stavebník, přikládá se k žádosti také plná moc.

Pokud se jedná o významnější stavební záměr, vyžadující posílení infrastruktury, bude nutné uzavřít s městem také plánovací smlouvu.