Odbor územního plánování

Závazné stanovisko k záměru v památkové zóně

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti nacházející se v památkové zóně je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 14 odst. (2) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“).

  • změnou stavby se rozumí: přístavba, nástavba, stavební úpravy
  • úpravou dřevin se rozumí: výsadba a kácení dřevin na veřejných prostranstvích
  • nejčastější případy udržovacích prací: výměna, nátěr a opravy oken, dveří, střech, klempířských prvků, opravy a nátěry architektonických detailů a fasád.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník nemovitosti. Správce, uživatel na základě souhlasu vlastníka a další osoby v zastoupení na základě plné moci od vlastníka.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Závazné stanovisko podle ustanovení § 14 odst. 2 památkového zákona vydává orgán státní památkové péče na základě žádosti vlastníka (správce, uživatele).

Závazné stanovisko dle § 14 odst.2 památkového zákona se vydává:

  1. formou rozhodnutí dle § 67 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  2. formou závazného stanoviska dle § 149 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Forma závazného stanoviska se v jednotlivých případech odvíjí od ustanovení § 44a odst. (3) památkového zákona, věty první: „Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. „

Jako úkon učiněný dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem se v konkrétním případě rozumí vydání závazného stanoviska dle § 149 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Závazné stanovisko se vydává ke každému dokončenému stupni dokumentace. Doporučuje se zažádat i o vydání závazného stanoviska k „přípravné“ dokumentaci stavby (zejm. u novostaveb  a změnách stavby). Důvodem je skutečnost, že mnohdy nákladná projektová dokumentace v řadě případů nevyhovuje následným požadavkům stanoveným v závazném stanovisku z hlediska zájmů státní památkové péče a je třeba ji za značných finančních nákladů přepracovávat, doplňovat nebo zcela měnit. Pro usnadnění zpracování projektové dokumentace doporučujeme využít odborných znalostí odborné organizace státní památkové péče tj. Národního památkového ústavu a konzultovat i rozpracovanou projektovou dokumentaci a to v souladu s ustanovením § 14 odst. (7) památkového zákona: „Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu.“