Odbor územního plánování

Co je to „státní památková péče“?

Zahrnuje péči státu o kulturní památky formou činností, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče zabezpečují jejich zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné uplatnění. Státní památkovou péči vykonávají orgány státní památkové péče, jimiž jsou Ministerstvo kultury, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Ministerstvu kultury je podřízena odborná organizace státní památkové péče, jíž je Národní památkový ústav.

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje zajišťuje v přenesené působnosti (výkon státní správy) ve správním obvodu MěÚ Říčany jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností zejména tyto činnosti vycházející ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

 • vydává závazné stanovisko (formou správního rozhodnutí či závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči) ve věci zamýšlené údržby, opravy, rekonstrukce, restaurování nebo jiné úpravy kulturní památky nebo jejího prostředí, 
 • vydává závazné stanovisko (formou správního rozhodnutí či závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) ve věci zamýšlené stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, 
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu, a v souvislosti s tím vydává závazné stanovisko dotčeného orgánu a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady, 
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, 
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče a v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Říčany, jako orgánu státní památkové péče, dozírá na dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a předpisů vydaných k jeho provedení, 
 • ukládá pokuty podle § 35 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, v řízeních o jiných správních deliktech a podle § 39 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, v přestupkových řízeních, 
 • vydává rozhodnutí o způsobu odstranění závady na kulturní památce po oznámení vlastníka o ohrožení nebo poškození kulturní památky, 
 • ve správním řízení vydává rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, neplní-li vlastník povinnosti uvedené v § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, či na žádost vlastníka, 
 • jestliže fyzická nebo právnická osoba svou činností působí nebo by mohla způsobit nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožuje zachování nebo společenské uplatnění kulturní památky, určuje ve správním řízení podmínky pro další výkon takové činnosti nebo výkon činnosti zakazuje, 
 • ve správním řízení rozhoduje o nezbytných opatřeních pro zabezpečení kulturní památky, která se, jestliže vlastník kulturní památky v určené lhůtě neprovedl opatření podle § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, provedou na náklad jejího vlastníka, 
 • vydává územní rozhodnutí o ochranném pásmu a určuje, u kterých nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko, 
 • vydává vyjádření do řízení Ministerstva kultury o prohlášení věci za kulturní památku a do řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku, 
 • vede seznam kulturních památek ve stanoveném správním obvodu, 
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek, 
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi, 
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek, 
 • vykonává spolupráci s Ministerstvem kultury při administraci dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.