Odbor územního plánování

Jak postupovat k obnově kulturní památky ?

Pojmem „obnova“ kulturní památky se rozumí údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky. Obnovy kulturní památky se týká ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále je památkový zákon). Pokud vlastník kulturní památky zamýšlí provést obnovu kulturní památky nebo jejího prostředí je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník kulturní památky (doloží doklad o vlastnictví), příp. v zastoupení – doložit plnou moc od vlastníka.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Závazné stanovisko podle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona, vydává orgán státní památkové péče na základě žádosti vlastníka. Závazné stanoviska se vydává buď ve správním řízení formou rozhodnutí dle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) nebo formou závazného stanoviska dle § 149 správního řádu. Forma závazného stanoviska se v jednotlivých případech obnovy kulturních památek odvíjí od ustanovení § 44a památkového zákona, věty první:

“Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.”

Jako úkon učiněný dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem se v konkrétním případě rozumí vydání závazného stanoviska dle § 149 správního řádu.

Závazné stanovisko obsahuje vyjádření, zda navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a případné podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provádět.

Vlastníku nemovité kulturní památky se v případě její obnovy doporučuje vyžádat si závazné stanovisko ke každému dokončenému stupni projektové dokumentace. Shora popsaný postup doporučujeme dodržovat zejména z praktického hlediska, protože mnohdy nákladná projektová dokumentace v řadě případů nevyhovuje následným požadavkům stanoveným v závazném stanovisku z hlediska zájmů státní památkové péče, a je třeba ji za značných finančních nákladů přepracovávat, doplňovat nebo zcela měnit. Pro usnadnění zpracování projektové dokumentace doporučujeme využít odborných znalostí NPÚ a konzultovat i rozpracovanou projektovou dokumentaci v souladu s ust. § 14 odst. 7 zákona:

„Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, stavební změny nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odst. 2 vlastník kulturní památky nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací památkové péče z hlediska plnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu.“