Životní prostředí

Další případy, týkající se studní

  • Žadatel žádá o dodatečné povolení stavby studny (stavba provedená bez stavebního povolení) a o povolení odběru podzemních vod a předkládá (základní náležitosti):
STUDNA – Dodatečné povolení 
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o dodatečné stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (příl. č. 16 k vyhlášce 183/2018 Sb.)
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (opatřené razítkem zpracovatele s identifikačním číslem osvědčení) dle § 9 odst.1 vodního zákona) („hydrogeologický posudek“)
Projektová dokumentace v počtu 3 paré (zpracována osobou s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství, vodohospodářské stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), hloubka studny nad 30 m
Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů pokud je stavba umístěna ve vzdálenosti do 50 m od lesního pozemku
Pokud stavba nesplňuje podmínky § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů, řešící nejmenší vzdálenosti studní od zdrojů možného znečištění je nutné zažádat (volnou formou) o udělení výjimky (správní poplatek 5000,- Kč)
doklad o uhrazení správního poplatku 600,- Kč
  • Žadatel žádá o prohloubení stavby stávající povolené studny pro individuální potřebu a předkládá (základní náležitosti):
STUDNA – PROHLOUBENÍ 
Bude-li změna množství odebíraných vod – Žádost o povolení odběru podzemních vod  pro potřeby jednotlivých domácností nebo o  jeho změnu (příloha č. 2 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) – je-li změna množství odběru podzemních vod
Žádost o stavební povolení ke studni nebo vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) (příl. č. 9 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (opatřené razítkem zpracovatele s identifikačním číslem osvědčení dle § 9 odst.1 vodního zákona) („hydrogeologický posudek“)
Projektová dokumentace v počtu 3 paré (zpracována osobou s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství, vodohospodářské stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), hloubka studny nad 30 m
doklad o uhrazení správního poplatku 300,- Kč
  • Žadatel žádá o změnu odběru podzemních vod a předkládá:
STUDNA – Změna odběru podzemních vod
Žádost o povolení odběru podzemních vod a jejich změnu (příl. č. 2 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (opatřené razítkem zpracovatele s identifikačním číslem osvědčení) dle § 9 odst.1 vodního zákona) („hydrogeologický posudek“)
Doložení právního stavbu ke stavbě studny – stavební povolení
  •  Studna vybudovaná před rokem 1955 pro individuální potřebu:
STUDNA PŘED ROKEM 1955
Dle § 50 ( Povolení užívání podzemní vody v některých studních) nařízení vlády 14/1959 Sb.:
Užívání vody ze studní vybudovaných před 1. lednem 1955 se považuje za povolené užívání podzemní vody podle § 8 zákona.
  • Stavba studny byla povolena ale nedochovaly se doklady:
Žádost o ověření existence vodního díla (volná forma) dle § 125 stavebního zákona
Zjednodušená dokumentace stavby ( + fotodokumentace, technické parametry) – PASPORT STAVBY
Pokud se nejedná o studnu před rokem 1955 – Žádost o povolení odběru podzemních vod a jejich změnu (příl. č. 2 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (opatřené razítkem zpracovatele s identifikačním číslem osvědčení) dle § 9 odst.1 vodního zákona) („hydrogeologický posudek“)
Doklad o svědectví existence
Doklad o uhrazení správního poplatku 500,-  Kč