Životní prostředí

Chci požádat o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o povolení stavby studny pro individuální potřebu

Současná legislativa umožňuje několik způsobů jak povolit odběr podzemní vody pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a stavbu studny pro individuální potřebu:

  • Žadatel žádá o povolení odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu studny a předkládá (základní náležitosti):
STUDNA – ODBĚR + SPOLEČNÉ POVOLENÍ (společné územní a stavební povolení)
Žádost o povolení odběru podzemních vod  pro potřeby jednotlivých osob ( domácností) nebo o jeho změnu (příloha č. 2 k vyhl. č. 183/2018 Sb.)
Žádost o vydání společného povolení (příloha č. 6 k vyhl. č. 503/2006 Sb.)
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (opatřené razítkem zpracovatele s identifikačním číslem osvědčení) dle § 9 odst.1 vodního zákona) („hydrogeologický posudek“)
Projektová dokumentace v počtu 3 paré (zpracována osobou s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství, vodohospodářské stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), stavba studny – hloubka nad 30 m
Závazné stanovisko MěÚ Ŕíčany, odboru ŽP, orgánu státní správy lesů – pokud je stavba umístěna ve vzdálenosti do 50 m od lesního pozemku
Stanovisko správce povodí
Doklad o uhrazení správního poplatku 300,- Kč
Pokud stavba nesplňuje podmínky § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů, řešící nejmenší vzdálenosti studní od zdrojů možného znečištění – je nutné zažádat (volnou formou) o udělení výjimky (správní poplatek 5000,- Kč)

  • Žadatel žádá o povolení odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o vydání stavebního povolení ke studni (stavbu studny umístil obecný stavební úřad) a předkládá (základní náležitosti):
STUDNA – ODBĚR + STAVEBNÍ  POVOLENÍ (je-li vydáno územní rozhodnutí)
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (příl. č. 16 k vyhlášce 183/2018 Sb.)
Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) – vydává obecný stavební úřad
Souhlas obecného stavebního úřadu dle § 15 odst.2 stavebního zákona
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (opatřené razítkem zpracovatele s identifikačním číslem osvědčení) dle § 9 odst.1vodního zákona) („hydrogeologický posudek“)
Projektová dokumentace v počtu 3 paré (zpracována osobou s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství, vodohospodářské stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení posouzení vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), hloubka studny nad 30 m
Doklad o uhrazení správního poplatku 300,-  Kč
Rozhodnutí o povolení vyjímky z § 24a vyhl.501/2006Sb.  (vydává obecný stavební úřad, který vydává územní rozhodnutí) pokud stavba  studny nesplňuje podmínky vyhlášky č. 501/2006 Sb. (v platném znění) o obecných požadavcích na využívání území řešící nejmenší vzdálenosti studní od zdrojů možného znečištění  
  • Žadatel žádá o povolení odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o vydání závazného stanoviska ke studni (stavba studny je stavbou vedlejší ke stavbě hlavní v rámci souboru staveb):
STUDNA – povolována v rámci souboru staveb ve společném povolení jako stavba vedlejší  ke stavbě hlavní (hlavní stavbou je rodinný dům či rekreační objekt a stavba studny je stavbou vedlejší v rámci souboru staveb)
Žádost o povolení odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (příl. č. 2 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané v rámci společného řízení (příl. č. 12 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (opatřené razítkem zpracovatele s identifikačním číslem osvědčení) dle § 9 odst.1vodního zákona) („hydrogeologický posudek“)
Projektová dokumentace (zpracována osobou s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství, vodohospodářské stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)
Stanovisko správce povodí
Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
Informace: povolení k odběru vod a závazné stanovisko vodoprávního úřadu jsou podkladem společného řízení povolení souboru staveb, které povede obecný stavební úřad. Povolení k nakládání s vodami vydané jako podklad pro společné územní a stavební řízení pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.

Další případy, týkající se studní:

  • Žadatel žádá o dodatečné povolení stavby studny (stavba provedená bez stavebního povolení) a o povolení odběru podzemních vod a předkládá (základní náležitosti):
STUDNA – Dodatečné povolení 
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o dodatečné stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (příl. č. 16 k vyhlášce 183/2018 Sb.)
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (opatřené razítkem zpracovatele s identifikačním číslem osvědčení) dle § 9 odst.1 vodního zákona) („hydrogeologický posudek“)
Projektová dokumentace v počtu 3 paré (zpracována osobou s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství, vodohospodářské stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), hloubka studny nad 30 m
Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů pokud je stavba umístěna ve vzdálenosti do 50 m od lesního pozemku
Pokud stavba nesplňuje podmínky § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů, řešící nejmenší vzdálenosti studní od zdrojů možného znečištění je nutné zažádat (volnou formou) o udělení výjimky (správní poplatek 5000,- Kč)
doklad o uhrazení správního poplatku 600,- Kč
  • Žadatel žádá o prohloubení stavby stávající povolené studny pro individuální potřebu a předkládá (základní náležitosti):
STUDNA – PROHLOUBENÍ 
Bude-li změna množství odebíraných vod – Žádost o povolení odběru podzemních vod  pro potřeby jednotlivých domácností nebo o  jeho změnu (příloha č. 2 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.) – je-li změna množství odběru podzemních vod
Žádost o stavební povolení ke studni nebo vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) (příl. č. 9 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (opatřené razítkem zpracovatele s identifikačním číslem osvědčení dle § 9 odst.1 vodního zákona) („hydrogeologický posudek“)
Projektová dokumentace v počtu 3 paré (zpracována osobou s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství, vodohospodářské stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), hloubka studny nad 30 m
doklad o uhrazení správního poplatku 300,- Kč
  • Žadatel žádá o změnu odběru podzemních vod a předkládá:
STUDNA – Změna odběru podzemních vod
Žádost o povolení odběru podzemních vod a jejich změnu (příl. č. 2 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (opatřené razítkem zpracovatele s identifikačním číslem osvědčení) dle § 9 odst.1 vodního zákona) („hydrogeologický posudek“)
Doložení právního stavbu ke stavbě studny – stavební povolení
  • Studna vybudovaná před rokem 1955 pro individuální potřebu:
STUDNA PŘED ROKEM 1955
Dle § 50 ( Povolení užívání podzemní vody v některých studních) nařízení vlády 14/1959 Sb.:
Užívání vody ze studní vybudovaných před 1. lednem 1955 se považuje za povolené užívání podzemní vody podle § 8 zákona.
  • Stavba studny byla povolena ale nedochovaly se doklady:
Žádost o ověření existence vodního díla (volná forma) dle § 125 stavebního zákona
Zjednodušená dokumentace stavby ( + fotodokumentace, technické parametry) – PASPORT STAVBY
Pokud se nejedná o studnu před rokem 1955 – Žádost o povolení odběru podzemních vod a jejich změnu (příl. č. 2 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.)
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (opatřené razítkem zpracovatele s identifikačním číslem osvědčení) dle § 9 odst.1 vodního zákona) („hydrogeologický posudek“)
Doklad o svědectví existence
Doklad o uhrazení správního poplatku 500,-  Kč