Životní prostředí

Chci požádat o udělení souhlasu k provedení průzkumného hydrogeologického vrtu

Chci požádat o udělení souhlasu dle § 17 odst.1 vodního zákona písm.i )  ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod – PRŮZKUMNÝ HYDROGEOLOGICKÝ VRT

  • Žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona) – příloha č. 11 k vyhl. č. 183/2018Sb.
  • Přílohy uvedené v části Přílohy  formuláře (příloha č.11 k vyhl. č. 183/2018 Sb.)