Živnostenský úřad

Musím oznamovat přerušení nebo pokračování v provozování živnosti?

Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu tuto skutečnost, či nikoliv.

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení. Doba přerušení není omezena, podnikatel může uvést libovolně dlouhou dobu. Provozování živnosti nelze přerušit ani obnovit zpětně, nejdříve dnem doručení tohoto oznámení živnostenskému úřadu.

V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů (např. splňovat finanční způsobilost, odbornou způsobilost, označovat sídlo).

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Živnostenský úřad provede na základě oznámení podnikatele zápis přerušení provozování živnosti / pokračování v provozování živnosti bez zbytečných průtahů do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Lhůta pro vydání vyrozumění není živnostenským zákonem stanovena, živnostenský úřad vyrozumí podnikatele bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Kde můžete záležitost vyřídit:

  • Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, Odbor Obecní živnostenský úřad, 1. patro, kanc. č. 104, 105
  • pondělí, středa: 7:00 – 12:00,  12:30 – 18:00 hodin
  • úterý: 7:00 – 12:00