Živnostenský úřad

Jak mám ohlásit živnost nebo požádat o koncesi?

Ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi lze vyřídit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (v Říčanech v budově F na Komenského nám.1619/2).

Disponujete-li platným kvalifikovaným podpisovým certifikátem, můžete vytvořit elektronické podání z domova ze svého počítače. Aplikace k vytvoření a odeslání elektronického podání je zdarma k dispozici na webu živnostenského rejstříku www.rzp.cz
Nemáte-li podpisový certifikát nebo dokládáte-li k podání doklady, bude vhodnější navštívit živnostenský úřad. Zde za Vás po předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) Jednotný registrační formulář vyplníme, vytiskneme a Vy jej jen zkontrolujete a podepíšete.

Podnikatel musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. U podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu). Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost.

Vaši bezúhonnost si živnostenský úřad sám ověří elektronickým vyžádáním výpisu z Rejstříku trestů, bez Vaší žádosti či poplatku. V případě ustanovení odpovědného zástupce si živnostenský úřad vyžádá  i jeho výpis z Rejstříku trestů.

Fyzická osoba přiloží k vyplněnému formuláři doklady odborné způsobilosti, pokud ohlašuje živnost řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou. V případě, že se sídlo podnikání liší od bydliště, je nutné prokázat právní vztah k sídlu podnikání. Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním sídla podnikání v jeho sídle. U právnické osoby se dokládají doklady odborné a jiné způsobilosti k osobě odpovědného zástupce. Odpovědného zástupce nemusí ustanovovat právnická osoba k živnosti volné. Právnická osoba dále dokládá doklad o založení či zřízení (např. společenská smlouva, zřizovací listina apod.) a doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěno sídlo společnosti, není-li již zapsáno v obchodním rejstříku.

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost. Zatímco u živnosti volné se v rozsahu všech jejích 79 oborů nevyžaduje prokázání odborné ani jiné způsobilosti, u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných je nutné splnit určité podmínky kvalifikace, praxe nebo jiné způsobilosti. Způsobilost je stanovena v přílohách živnostenského zákona,  pro živnosti vázané v příloze č. 2 živnostenského zákona, pro živnosti koncesované v příloze č. 3 živnostenského zákona. Pro řemeslné živnosti se vyžaduje prokázání odborné způsobilosti, a to výučním listem, maturitním vysvědčením nebo dokladem o vyšším nebo vysokoškolském vzdělání v oboru. Odbornou způsobilost lze také doložit výučním listem, maturitním vysvědčením nebo dokladem o vyšším odborném vzdělání v příbuzném oboru nebo osvědčením o rekvalifikaci a potvrzením nebo jiným dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru (k vysokoškolskému vzdělání v příbuzném oboru se praxe nedokládá). Další možností u řemeslné živnosti je doložení dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru.

U všech živností může podnikatel, jestliže sám nesplňuje odbornou způsobilost, ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti, odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a musí být k podnikateli ve smluvním vztahu. Při ohlášení živnosti, příp. žádosti o koncesi podepisuje prohlášení odpovědného zástupce (podpis musí být úředně ověřený nebo učiněný před pracovníkem živnostenského úřadu).

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. Jsou-li splněny podmínky stanovené ŽZ pro žádost o koncesi, živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů (ve zvlášť složitých případech do 60 dnů) ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu a do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Zakladatelům, příp. orgánům nebo osobám oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, nebo zahraničním právnickým osobám, živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu ve lhůtě 5 pracovních dnů, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena; ode dne doručení výpisu začíná běžet lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku. Těmto osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku, pokud se na základě jiného zákona do takového rejstříku zapisují. Právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení / dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi.

Správní poplatky:

  • 1.000,- Kč při vstupu do živnostenského podnikání
  • 500,- Kč při ohlášení další živnosti nebo žádosti o koncesi

Kde můžete záležitost vyřídit:

  • Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, Odbor Obecní živnostenský úřad, 1. patro, kanc. č. 104, 105
  • pondělí, středa: 7.00—12.00,  12.30—18.00
  • úterý: 7.00—12.00

Pomůže vám: