Stavba

Které stavby mohu užívat jen po vydání kolaudačního souhlasu?

Ty stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Jedná se zejména o stavby nemocnic, škol, stavby pro obchod a průmysl, stavby pro shromažďování osob, stavby dopravní a občanské infrastruktury, změny kulturních památek atd.

Stavebník takové stavby požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu, přičemž opatří závazná stanoviska dotčených orgánů. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. Stavební úřad do 15 dnů od doručení žádosti stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky, která se musí konat do 60 dnů, a při dodržení obecných požadavků na výstavbu, a vydání kladných stanovisek dotčených orgánů, vydá kolaudační souhlas.

Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání, stavební úřad užívání rozhodnutím zakáže. Po písemném oznámení stavebníka o odstranění zjištěných nedostatků, stavební úřad na místě ověří, že oznámení odpovídá skutečnosti, a následně do 15 dnů od oznámení vydá kolaudační souhlas.

V případě, že stavebník doloží žádost o vydání kolaudačního souhlasu certifikátem autorizovaného inspektora, může stavební úřad upustit od závěrečné kolaudační prohlídky, a vydat kolaudační souhlas.